842/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 2 ja 9 §, näistä 2 § sellaisena kuin se on 4 päivänä tammikuuta 1974 annetussa laissa (10/74), näin kuuluviksi:

Lapselle, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on vähintään kuuden kuukauden ajan siinä määrin erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa, että siitä aiheutuu huomattavaa taloudellista tai muuta erityistä rasitusta, suoritetaan hoitotukea 400 markkaa kuukaudessa.

Jos 1 momentissa tarkoitetun hoidon ja kuntoutuksen tarve siitä aiheutuvine rasituksineen on erittäin suuri, suoritetaan hoitotukea 600 markkaa kuukaudessa.

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkelain 35-40, 45, 46, 69, 73, 74, 75 ja 79-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (348/56) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981.

Aikaisemmin myönnetyt hoitotuet muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 1981 tämän lain säännösten mukaisiksi, kuitenkin siten, että lain 2 §:n 2 momentin mukaista etuutta on erikseen haettava.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan heinäkuussa 1980 maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.