794/1980

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1980

Laki valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Jos valtion palveluksessa oleva henkilö on virantoimituksen tai työtehtävän johdosta joutunut hyökkäyksen kohteeksi taikka virka- tai työtehtävää suorittaessaan on kohdannut vastarintaa ja hänen vaatetuksensa, hänellä mukana ollut esine tai hänen käytössään ollut kulkuväline on sen johdosta vahingoittunut, on hänellä oikeus saada valtion varoista korvaus näin syntyneestä vahingosta. Laki on sama, milloin edellä mainittua omaisuutta on vahingoitettu virkatoimen tai työtehtävän vuoksi tahi vahingoittunut virkatoimesta tai työtehtävästä johtuvien erityisten olosuhteiden vuoksi.

Sillä, joka on ollut apuna 1 momentissa tarkoitetussa virkatoimessa tai työtehtävässä, on sama oikeus korvauksen saamiseen.

Tässä laissa säädetyn korvauksen myöntää ja suorittaa valtiokonttori.

Korvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona vahingon kärsinyt sai tiedon vahingon tapahtumisesta. Erityisestä syystä valtiokonttori voi ottaa käsiteltäväkseen myöhemminkin tehdyn hakemuksen.

Kun tämän lain mukaan on suoritettu korvausta valtion varoista, on valtiolla oikeus saada vahingon aiheuttajalta tai muulta korvausvelvolliselta takaisin tämän korvausvastuuta koskevien perusteiden mukainen määrä. Takautumisoikeuden käyttämisestä päättää valtiokonttori.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981. Sillä kumotaan virkatointa suoritettaessa aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta eräissä tapauksissa 29 päivänä joulukuuta 1967 annettu laki (626/67) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneen vahingon korvaamiseen sovelletaan aikaisempaa lakia.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.