768/1980

Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 1980

Laki verotuslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 109 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (672/76), sekä

muutetaan 108 §:n 1 momentti ja 113 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 108 §:n 1 momentti mainitussa 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa ja 113 §:n 1 ja 3 momentti 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (321/ 64), näin kuuluviksi:.

108§

Milloin verovelvolliselta on pidätetty tai hänelle on ennakkona maksuunpantu enemmän kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suorittamiseksi, joiden suoritukseksi ennakko on käytettävä, liikaa pidätetty tai kannettu ennakko palautetaan. Jos maksuunpantu ennakko on suorittamatta, sitä lyhennetään liikaa maksuunpannulla määrällä.


113§

Milloin lääninoikeus tai korkein hallintooikeus on määrännyt jonkun verovelvolliseksi taikka korottanut tai alentanut valtionverotuksessa verotettavaa tuloa tai omaisuutta tahi kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa ja siitä pantavien veroäyrien määrää taikka muussa 75 §:n 1 momentissa tai 77 §:ssä mainitussa kohden oikaissut verotusta, on verojohtajan sen mukaisesti toimitettava maksuunpano tai oikaistava sitä. Milloin tutkijalautakunta on muuttanut verotusta, kuuluu maksuunpanon oikaiseminen vastaavasti verojohtajalle. Jäljennös lääninoikeuden tai korkeimman hallintooikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä sekä päätöksestä, jolla maksuunpanoa on muutettu, on lähetettävä asianomaiselle lääninverovirastolle, verotoimistolle ja verojohtajalle sekä, mikäli päätös koskee kunnallis- tai kirkollisverotusta, asianomaiselle kunnanhallitukselle tai seurakunnalle.


Jos tutkijalautakunta on tehdyn muistutuksen johdosta muuttanut verotusta, on verovelvolliselle annettava sen mukainen uusi verolippu. Milloin muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai veroa on tämän päätöksellä tai sen perusteella korotettu, verotetulle on niin ikään annettava verolippu ja perittävä maksamaton vero ja sille 2 momentin nojalla ehkä maksettu korko.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.