696/1980

Annettu Helsingissä 17. päivänä lokakuuta 1980

Asetus Suomen säädöskokoelmasta

Pääministerin esittelystä säädetään:

Säädösten julkaisemista varten on Suomen säädöskokoelma. Kokoelmassa julkaistaan myös erinäiset päätökset, kuulutukset ja tiedonannot, joista on erikseen säädetty tai määrätty.

Säädöskokoelmassa on julkaistava:

1) lait;

2) asetukset;

3) lain ja asetuksen täytäntöönpanoa koskevat valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset;

4) säädökset, jotka eduskunta on ilmoittanut julkaistaviksi säädöskokoelmassa; sekä

5) muut säädöskokoelmassa julkaistaviksi säädetyt päätökset, kuulutukset ja tiedonannot. Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu valtioneuvoston tai ministeriön päätös samoin kuin muu viranomaisen päätös, kuulutus tai tiedonanto, jolla on yleinen merkitys, voidaan valtioneuvoston tai asianomaisen ministeriön määräyksestä julkaista säädöskokoelmassa.

Kansainväliset sopimukset julkaistaan säädöskokoelman erillisenä osana (sopimussarja).

Säädös on mikäli mahdollista julkaistava siten, että se on yleisön saatavana hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa.

Säädöskokoelman julkaisemisesta, jakelusta ja myynnistä huolehtii valtion painatuskeskus, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Asianomainen valtioneuvoston esittelijä antaa julkaisun painatusmääräyksen. Julkaisut on painettava viipymättä sen jälkeen kun painatusmääräys on saapunut valtion painatuskeskukseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä 6 §:n 1 momentissa on säädetty. Erityisestä syystä voidaan julkaisut monistaa muullakin tavalla.

Esittelijän on mikäli mahdollista huolehdittava painatusmääräyksen antamisesta niin, että säädökset, joissa on mainittu voimaantuloajankohta, ehditään painattaa tai muuten monistaa hyvissä ajoin ennen tuota ajankohtaa.

Säädöskokoelma julkaistaan vähintään painoarkin käsittävinä vihkoina, jollei julkaistavan säädöksen kiireellisyydestä muuta johdu.

Valtion painatuskeskus merkitsee kunkin vihkon alkuun julkaisujen juoksevat numerot ja vihkon julkaisemispäivän sekä varustaa vihkon sisällysluettelolla ja muilla tarvittavilla hakutiedoilla. Säädöskokoelman jokaiseen vuosikertaan laaditaan aakkosellinen hakemisto. Vähintään joka viides vuosi julkaistaan aakkosellisten hakemistojen yhdistelmä. Vihkossa on kunkin lain kohdalla viitattava lain säätämiseen johtaneeseen hallituksen esitykseen tai lakialoitteeseen ja valiokuntien mietintöihin. Asianomaisen esittelijän on merkittävä viittaukset painatusmääräykseen.

Jos säädöskokoelmassa julkaistava säädös on kuulutettava siinä järjestyksessä kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) on säädetty, on kuuluttamista koskevan määräyksen antaneen viranomaisen toimitettava julkipanoa varten tarvittavat kappaleet asianomaista vihkoa maksutta asianomaiselle viranomaiselle.

Milloin säädöskokoelmassa julkaistun, voimassa olevan säädöksen sisältävän vihkon painos on loppunut valtion painatuskeskuksesta eikä uuden painoksen ottaminen ole tarkoituksenmukaista, myydään säädöstä muulla tavalla monistettuna. Tällainen monistettu säädös on varustettava valtion painatuskeskuksen leimalla.

Valtioneuvoston kanslia antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen asetuskokoelmasta 30 päivänä joulukuuta 1932 annettu asetus (373/32) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 17. päivänä lokakuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministerin sijainen Ministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.