623/1980

Annettu Helsingissä 22. päivänä elokuuta 1980

Bingoasetus

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 2 §:n 3 momentin ja 7 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 3 momentti 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (293/70):

Lupa bingopelin toimeenpanemiseen maksua vastaan voidaan myöntää vain kotimaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai itsenäiselle säätiölle taikka muulle sellaiselle yhteisölle, jolla on sosiaalinen, sivistyksellinen tai muu aatteellinen tarkoitus.

Pelissä saa olla voittona tavaraa, tavaraan oikeuttava lahja ja ostokortti tai oikeus yhteen tai useampaan uuteen peliin. Voittona ei saa olla rahaa tai rahaan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä.

Sisäasiainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä pelissä käytettävistä laitteista ja pelilipuista.

Pelin saa toimeenpanna vain poliisipiirin päällikön hyväksymässä huoneistossa. Peliä ei saa toimeenpanna kauppaliikkeessä, liiketoimistossa eikä anniskelupaikassa.

Pelilippujen myynti ja jakelu on sallittu vain peliä varten hyväksytyssä huoneistossa sinä päivänä, jolloin peli tapahtuu. Peliin saa osallistua vain huoneistossa läsnä oleva.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske liikuntabingoa, jolla tässä asetuksessa tarkoitetaan jalkaisin tai kuntoliikuntaan soveltuvan välineen avulla määrätyllä reitillä tai alueella toimeenpantavaa peliä. Liikuntabingon pelilippujen myynti ja jakelu on sallittu vain lähtöpaikalla sinä päivänä, jolloin peli tapahtuu.

Luvan pelin toimeenpanemiseen myöntää lääninhallitus. Luvan myöntää kuitenkin poliisi piirin päällikkö, jos kalleimman voiton arvo on alle 1 000 markkaa. Lupa myönnetään vain hakijan kotikunnan alueelle.

Lääninhallituksen on ilmoitettava myöntämästään luvasta poliisipiirin päällikölle.

Lupa myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Lupaa ei saa siirtää toiselle.

Pelitoiminnalla tulee olla luvan myöntäjän hyväksymä vastuunalainen hoitaja, jonka tehtävänä on luvan saajan edustajana huolehtia siitä, että pelin toimeenpanossa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lupaehtoja.

Pelitoiminnan vastuunalaisen hoitajan tulee olla tähän tehtävään sopiva,rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

Lupahakemuksessa on mainittava:

1) huoneisto, jossa peli on tarkoitus toimeenpanna, tai liikuntabingon lähtö- ja tulopaikka;

2) pelaajilta perittävät maksut sekä kalleimman voiton arvo;

3) toimeenpanoaika; sekä

4) muut toiminnan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.

Lupahakemukseen on liitettävä:

1) ote yhdistys tai säätiörekisteristä;

2) oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen tai säätiön säännöistä;

3) vuosikertomus tai muu luotettava selvitys siitä, että yhdistys tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi;

4) hakemus pelitoiminnan vastuunalaisen hoitajan hyväksymiseksi;

5) selvitys siitä, että pelin toimeenpanemiseksi tarvittava henkilökunta on luvanhakijan palveluksessa; sekä

6) pelin säännöt.

Luvan uusimista koskevaan hakemukseen on liitettävä sellainen selvitys, jota luvan myöntäjä pitää tarpeellisena.

Päätöksessä, jolla myönnetään lupa pelin toimeenpanemiseen, on mainittava:

1) luvan saaja ja pelitoiminnan vastuunalainen hoitaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) tilityskausi, joka saa olla enintään kolme 4)huoneisto, jossa peli toimeenpannaan, tai liikuntabingon lähtö ja tulopaikka;

5) pelaajilta perittävät maksut;

6) kalleimman voiton arvo; sekä

7) tarpeellisiksi katsottavat lisätiedot.

Luvan saajan on lupapäätöksessä mainitulta tilityskaudelta laadittava bingotoiminnasta sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukainen tilitys.

Tilitykseen on liitettävä:

1) luvan saajan valitsemien tilintarkastajien bingotoimintaa koskeva tilintarkastuskertomus lausunto;

2) selvitys voitoista suoritetun arpajaisveron määrästä ja suorittamispäivästä sekä päivästä, josta lähtien arpajaisveron alainen voitto on ollut perittävissä; sekä

3) selvitys kalleimman voiton arvosta.

Tilitys on annettava kuukauden kuluessa tilityskauden päättymisestä kolmena kappaleena luvan myöntäjälle, jonka on toimitettava yksi kappale lääninverovirastolle ja palautettava toinen tarkastustodistuksin luvan saajalle.

Luvan saajan on lisäksi annettava bingotoiminnastaan luvan myöntäjälle tämän vaatima muu selvitys.

Jollei pelin toimeenpanossa noudateta arpajaislain (491/65) tai tämän asetuksen säännöksiä taikka asetuksen nojalla annettuja määräyksiä tai lupaehtoja tahi jos väärinkäytöksiä arpajaisveron suorittamisessa tai muutoin tapahtuu, voi luvan myöntänyt viranomainen, varattuaan luvansaajalle tilaisuuden antaa selityksensä, peruuttaa luvan.

Luvan myöntäjä voi erityisestä syystä kesken lupakauden peruuttaa pelitoiminnan vastuunalaista hoitajaa koskevan hyväksymisen.

Jos tilityksessä ilmenee pieniä virheitä tai puutteita, voi luvan myöntäjä määrätä ne oikaistaviksi.

Jos luvan saaja on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä, ei uutta lupaa myönnetä ennen kuin verojäämä on suoritettu ja tilitys jätetty viranomaiselle.

Ellei erityisistä syistä muuta johdu, ei uutta lupaa myönnetä, jos bingotoiminnasta saatu puhdas tuotto on ollut ilmeisessä epäsuhteessa kokonaistuottoon tai jos toiminta on ollut jatkuvasti tappiollista.

10§

Jos lupa on peruutettu tai tilitystä ei ole määräaikana tehty taikka 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikaisumääräyksen ei katsota riittävän tai sitä ei ole noudatettu, voi luvan myöntäjä määrätä sopivaksi katsomansa toimitsijan luvan saajan kustannuksella ottamaan varat haltuunsa ja tekemään tilityksen.

11§

Tämän asetuksen säännösten tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta rangaistaan kuten arpajaislaissa on säädetty.

12§

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta.

13§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1980.

Tällä asetuksella kumotaan eräistä peleistä 2 päivänä syyskuuta 1977 annettu asetus (669/77).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn lupaan sovelletaan kuitenkin 2 momentissa tarkoitettua eräistä peleistä annettua asetusta.

Helsingissä 22. päivänä elokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.