608/1980

Annettu Naantalissa 15. päivänä elokuuta 1980

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Huviverolautakunnan päätöstä koskeva nimike, 14 §:n Huvi- ja viihdetilaisuuksien pääsylippuja koskeva nimike, 9 a luku, 89-91 §, 95 §:n 3 momentti, 100 §:n 2 momentti ja 100 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Huviverolautakunnan päätöstä koskeva nimike ja 14 §:n Huvi- ja viihdetilaisuuksien pääsylippuja koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa ( 862/77), 9 a luku muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1959 ja 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetuilla laeilla (271/59 ja 512/77), 89 ja 90 §, 95 §:n 3 momentti ja 100 a §:n 2 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78) sekä 91 § ja 100 §:n 2 momentti mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa, ja

muutetaan 4 §:ään sisältyvä toinen viranomaisten ryhmä, 12 §:n 1 momentin 3 kohta, 69 §:n 1 momentti, 92 §:n 4 momentti ja 98 §:n 2 momentti-,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä toinen viranomaisten ryhmä 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa ( 14/75), 12 §:n 1 momentin 3 kohta 23 päivänä joulukuuta 1959 annetussa laissa (479/59), 69 §:n 1 momentti mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa, 92 §:n 4 momentti 16 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa ( 174/79) ja 98 §:n 2 momentti mainitussa 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


2 ryhmä:

Hovioikeudet, vesiylioikeus, vakuutusoikeus, työtuomioistuin ja merisotasaalisoikeus.


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:

3) valtiolle, kansaneläkelaitokselle, maakunnalle, kunnalle, seurakunnalle tai kunnalliselle tahi rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tulevan veron tai maksun tahi sen laskemisessa käytettävän perusteen määräämistä, taikka sellaisen veron tai maksun maksuunpanoa tai ulosmittausta, taikka maksuajan pitennystä tai muuta helpotusta sen suorittamisessa, taikka takaisinmaksua, ei kuitenkaan keskusverolautakunnassa eikä korkeimmassa hallintooikeudessa, ellei verotuslaissa (482/58) tarkoitettua veroa tai maksua taikka muuta, valtiolle suoritettavaa veroa koskeva, muun viranomaisen kuin keskusverolautakunnan päätöksestä tehty valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen taikka muuttamiseen siihen muutosta hakeneen eduksi, kuin ei myöskään asioissa, jotka koskevat tulliedun myöntämistä tai sen nojalla tapahtuvaa takaisinmaksua, tulliselvitysajan tai tullittomaan maahan tuontiin säädetyn määräajan taikka tulliperuutukseen oikeuttavan vientiajan pitentämistä tahi takaisinmaksua sen nojalla, muuta erikoishelpotusta tullista tai muista tullilaitoksen kannettavista veroista ja maksuista taikka ennakkotietoa maahan tuotavalle tavaralle pantavasta tullista;

69§

Asiakirja, joka tämän lain mukaan on leimaveron alainen, on varustettava leimamerkeillä.


92§

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta ja määrää koskeva valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää silloin verohallitus, kuitenkin niin että 81 §:n 1 momentissa, 87 §:n 3 momentissa ja 94- 98 §:ssä tarkoitetuissa lääninveroviraston ratkaistavissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää lääninverolautakunnassa oleva verotusasiamies.

98§

Jos korkein hallinto-oikeus on poistanut keskusverolautakunnan ennakkotietoa koskevan päätöksen, lääninveroviraston on hakemuksesta suoritettava asianomaiselle takaisin liikaa peritty leimavero.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpannusta huvitilaisuudesta suoritettavaan veroon sovelletaan kuten silloin voimassa ollutta lakia.

Naantalissa 15. päivänä elokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.