526/1980

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1980

Laki veronkantolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 14 §:n 1 momentti, 15-22 § ja 23 §:n 3 momentti, sekä

lisätään lain 9 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi sekä lakiin uusi 18 a ja 18b § seuraavasti:


Verotuslain 108 §:ssä tarkoitettu ennakonpalautus kuitataan samassa pykälässä tarkoitetulle ennakon lyhennetylle osalle perittävän viivästyskoron suoritukseksi.


14§

Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain ne suhteelliset osuudet, joita vastaavan määrän kulloinkin kertyvistä ennakonpidätyksistä arvioidaan olevan valtion tuloveroa, kunnallisveroa, kirkollisveroa sekä vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua (veronsaajaryhmien jako-osuudet) sekä niiden osuuksien (kuntien jako-osuudet ja seurakuntien jakoosuudet) laskentaperusteet, joiden mukaan ennakonpidätyksistä kunnallisveroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakautuvan kunnille ja seurakunnille. Veronsaajaryhmien, kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia vahvistettaessa noudatettavista perusteista säädetään asetuksella.


15§

Verovuoden aikana kertynyt maksuunpantu ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukausittain edellä 14 §:ssä tarkoitettujen jakoosuuksien mukaan. Verovuoden jälkeen ennen verotuksen päättymistä kertynyt maksuunpantu ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukausittain verovuoden viimeiseltä kuukaudelta tilitettyjen ennakonpidätysten jako-osuuksien mukaan.

Veronsaajille tilitetään kuukausittain ennen verotuksen päättymistä kertymiskuukauden maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa ennakonkantona kertyneistä määristä.

16§

Verotuksen päättymisen jälkeen oikaistaan tilitetyt ennakonpidätykset ja ennakonkantona tilitetyt määrät vastaamaan veronsaajille lopullisen verotuksen mukaan tulevia määriä (maksuunpanotilitys). Veronsaajien osuudet saadaan, kun

1) koko maassa tilitettyjen ennakonpidätysten ja

2) koko maassa ennakonkantona tilitettyjen määrien

summasta vähennetään ennakonpalautusten määrä ja erotus jaetaan veronsaajien hyväksi maksuunpantujen lopullisten verojen suhteessa.

Maksuunpanotilitysten mukaisten osuuksien perusteella veronsaajille suoritettavat lisää maksettavat määrät ja näiltä takaisin perittävät liikaa tilitetyt määrät suoritetaan tai vähennetään verotuksen päättymiskuukautena tai valtiovarainministeriön määräämänä myöhempänä kuukautena tehtävän tilityksen yhteydessä.

Maksuunpanotilityksessä suoritettaville tai perittäville määrille lasketaan asetuksella säädettävän prosentin mukainen korotus. Korotus lasketaan erotukselle, joka saadaan, kun veronsaajan 1 momentin mukaisen vero-osuuden ja veronsaajan ennakonpalautusosuuden summasta vähennetään veronsaajalle ennakonpidätyksinä ja ennakonkantona tilitetyt määrät. Korotuksen maksaminen ja periminen suoritetaan verotusvuotta seuraavan helmikuun aikana.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronsaajan ennakonpalautusosuus saadaan, kun kuntakohtaisesti laskettu ennakonpalautusten yhteismäärä jaetaan kunkin veronsaajan hyväksi maksuunpantujen verojen suhteessa.

17§

Veronsaajille tilitetään kuukausittain maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneistä verotuslaissa tarkoitetuista lopullisista veroista sekä metsänhoitomaksusta. Verotuksen päättymisen jälkeen ennen 18 §:ssä tarkoitettua oikaisua tehdään tilitys säännönmukaisen lopullisen veron maksuunpanossa tai siihen liittyvässä metsänhoitomaksun maksuunpanossa vahvistettujen maksuunpanosuhteiden mukaisesti.

Verotuksen päättymisen jälkeen ennen 18 §:ssä tarkoitettua oikaisutilitystä tilitetään ennakonpidätyksinä ja ennakonkantona kertyneet määrät veronsaajille lopullisen veron maksuunpanosuhteissa.

18§

Verotusvuotta seuraavan vuoden maaliskuussa ja joulukuussa sekä sen jälkeen vuosittain joulukuussa tehtävissä tilityksissä (oikaisutilitys) oikaistaan tilitetyt määrät siten, että käytettäviin maksuunpanosuhteisiin säännönmukaisen lopullisen veron ja sen yhteydessä maksuunpannun metsänhoitomaksun maksuunpanon lisäksi sisällytetään muut verovuoteen kohdistuvat verotuslain mukaisten verojen ja metsänhoitomaksun maksuunpanot sekä maksuunpanon muutoksista ja muista syistä aiheutuvat veronsaajille tilitettyjen tai tilitettävien määrien vähennykset. Oikaisutilityksen mukaiset määrät maksetaan tai vähennetään veronsaajalta oikaisutilityskuukaudelta tehtävän kuukausitilityksen yhteydessä.

Oikaisutilityksen jälkeen tilitetään verotuslaissa tarkoitettuina veroina sekä ennakonpidätyksinä ja ennakonkantona samoin kuin metsänhoitomaksuina koko maassa kertyneet määrät kuukausittain tämän tilityksen mukaisissa maksuunpanosuhteissa, kunnes seuraava oikaisutilitys tehdään.

Ennen verotuksen päättymistä maksetut 13 §:ssä tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ennakonpidätysten tai 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun kannossa maksettavan ennakon palautukset sekä verotuksen päättymisen jälkeen työnantajille tai muille pidätysvelvollisille palautetut ennakonpidätysvarat ja muun kuin verotuksessa hyväksi luetun ennakon palautukset käsitellään tilityksissä kertyneen määrän vähennyksinä. Muut verojen ja maksujen palautukset ja vähennykset korkoineen käsitellään kuukausitilityksissä kertymän vähennyksinä ja kohdistetaan asianomaisten veronsaajien rasitukseksi 1 momentissa tarkoitetuissa oikaisutilityksissä.

18 a§

Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun säännönmukaisen lopullisen veron maksuunpano on tapahtunut, veronsaajille annetaan erillinen tilitys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltävältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä.

Lopputilitys tehdään noudattaen edellä 18 §:ssä olevia oikaisutilitystä koskevia säännöksiä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat verotuslain mukaiset verot ja kannossa maksettavat ennakot käsitellään vastaavan suuruisina veronsaajan rasitukseksi tehtyinä maksuunpanon muutoksina.

Lopputilityksen jälkeen kertyvät ennakonpidätykset tilitetään vuosittain lopputilityksen mukaisissa maksuunpanosuhteissa, joita korjataan siten, että 2 momentissa tarkoitettua kertymättä jääneiden määrien vähennystä ei tehdä (ennakonpidätyksen jälkitilitys).

Lopputilityksen jälkeen kertyvät verotuslain mukaiset verot ja kannossa maksettavat ennakot tilitetään vuosittain siten kuin 22 §:ssä säädetään (jälkitilitys).

Lopputilityksen jälkeen verovelvollisille maksettavat palautukset ja muut veronsaajille tilitettävien määrien vähennykset käsitellään jälkitilityksissä.

18 b§

Veronsaajille 18 §:ssä tarkoitetuissa oikaisutilityksissä tai 18 a §:ssä tarkoitetussa lopputilityksessä suoritettavat määrät maksetaan asetuksella säädettävällä prosentilla korotettuina. Saman prosenttimäärän mukainen korotus peritään niiltä veronsaajilta, joiden on oikaisu- ja lopputilitysten perusteella maksettava liikaa saamistaan suorituksista takaisin.

19§

Muina kuin 13-18 §:ssä tarkoitettuina suorituksina veronsaajalle kertyneet määrät tilitetään kuukausittain vähennettynä verovelvollisille palautetuilla määrillä mahdollisine korkoineen.

20§

Jos veronsaajalta on perittävä liikaa suoritettu määrä takaisin, se vähennetään seuraavan tilityksen yhteydessä. Jos tilitystä on muutoin korjattava, oikaisu suoritetaan seuraavan tilityksen yhteydessä. Veronsaajalle erehdyksessä suoritettu määrä on kuitenkin suoritettava takaisin seuraavaa tilitystä odottamatta.

Jos tilitys, josta on vähennetty siihen kohdistuvat muut vähennykset, ei riitä liikaa suoritetun tai tilityksen korjauksen johdosta takaisin perittävän määrän tai sen osan vähentämiseen, vähennetään puuttuva määrä seuraavassa tai seuraavissa tilityksissä. Täten vähennettävälle määrälle peritään asetuksella säädettävä korko siitä tilityksestä alkaen, josta vähennys olisi pitänyt tehdä. Korko lasketaan tilitykseen, josta vähennys tehdään, tai takaisinmaksupäivään.

21§

Jos veronsaajalta 14 §:n mukaisen jako-osuuden muuttumisen, 16 §:n mukaisen maksuunpanotilityksen, 18 §:ssä tarkoitetun oikaisutilityksen tai tilityksen korjauksen johdosta peritään takaisin jo maksettuja suorituksia, verohallitus voi valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla veronsaajan hakemuksesta myöntää lykkäystä takaisin perimiseen siten kuin asetuksella säädetään. Lykkäysajalta peritään asetuksella säädettävä korko.

22§

Tilitettäessä edellä 19 §:ssä tarkoitettuja veroja ja maksuja katsotaan maksuunpantuun erään sisältyvän eri veronsaajien veroja tai maksuja samassa suhteessa kuin niitä on kysymyksessä olevan veron maksuunpanossa kunkin veronsaajan hyväksi maksuunpantu.

Kertynyt maksuunpantu erä tai sen osa tilitetään veronsaajille siinä suhteessa kuin se sisältää eri veronsaajien veroja tai maksuja.

23§

Muut kuin 13 §:n mukaiset kuntien, seurakuntien, kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistysten ja piirimetsälautakuntien osuudet suoritetaan kertymiskuukautta seuraavan kuukauden aikana. Kertymiskuukaudeksi katsotaan se kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet määrät on kirjattu veronkantoviranomaisen postisiirtotilille. Jäämäperinnässä kertyneiden määrien kertymiskuukaudeksi katsotaan kuitenkin se kalenterikuukausi, jonka aikana ulosottomiehen perimiskuitin tilityskappale tai kertyneen suorituksen yksilöivä muu vastaava asiakirja on saapunut veronkantoviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1980.

Lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantujen veronkantolain mukaan tilitettävien lopullisten verojen, ennakoiden ja metsänhoitomaksujen tilittämiseen. Verovuoden 1979 veroihin lakia sovelletaan 16 §:ssä tarkoitetusta maksuunpanotilityksestä alkaen. Vuoden 1980 aikana kertyneisiin verovuoden 1980 ennakoihin lakia sovelletaan maksuunpanotilityksestä alkaen ja muihin ennakoihin 1. 1. 1981 alkaen.

Vuoteen 1978 tai sitä aikaisempiin verovuosiin kohdistuvina verotuslain mukaisina jälkiveroina, veron- tai maksuunpanonoikaisuin maksuunpantuina veroina, muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä korotettuina veroina ja uudelleen toimitetun verotuksen perusteella maksuunpantuina veroina sekä jälkiverotuksin maksuunpantuina tai uudelleen toimitettuun maksuunpanoon perustuvina metsänhoitomaksuina veronsaajalle kertyneet määrät tilitetään kuukausittain. Kertyneen määrän jako tehdään siten kuin 22 §:ssä on säädetty.

Edellä tarkoitettujen vuoteen 1978 tai aikaisempiin verovuosiin kohdistuvien verojen ja maksujen palautukset korkoineen sekä ennen 1. 1. 1979 maksuunpantujen verojen ja maksujen palautukset korkoineen samoin kuin veronsaajalta lyhennysten tai muiden syiden johdosta perittävät määrät vähennetään 13-18 §:n mukaan veronsaajalle tilitettävästä määrästä.

Vuoden 1979 lopullisen veron maksuunpanotilitykseen liittyvä korotus maksetaan 16 §:n 3 momentista poiketen valtiovarainministeriön määräämänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.