499/1980

Annettu Naantalissa 27. päivänä kesäkuuta 1980

Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun asetuksen (283/62) 1 ja 2 § sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

Teollisuus- ja siihen verrattavasta laitoksesta ei saa päästää tai johtaa ympäristölle vaarallisia aineita pohjaveteen tai vesistöön sellaisina pitoisuuksina tai sellaisina määrinä, että niistä aiheutuu vesien pilaantumista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja ympäristölle vaarallisia aineita ovat:

1) radioaktiiviset aineet;

2) 1,1,1-trikloori-2,2-bis (kloorifenyyli)-etaani ja polyklooridifenyylit sekä niiden johdannaiset;

3) elohopea ja kadmium sekä niiden yhdisteet.

4) syaanivetyhappo ja sen suolat vaikealiukoisia suoloja lukuun ottamatta sekä akryylinitriili jä syanokloridi;

5) arseeni, kromi (kuusiarvoisena), lyijy, nikkeli, seleeni, uraani ja tallium sekä niiden yhdisteet;

6) polyhalogenoidut fenolit ja muut vaarallisten vesistövaikutuksensa puolesta niihin rinnastettavat fenolijohdokset;

7) nitrobenseeni ja nitrosoamiini; sekä

8) aine ja valmiste, joka sisältää voimassa olevien säädösten mukaan myrkylliseksi julistetun torjunta-aineen taikka puutavaran suojaus-, tekstiili- tai paperituotteen kyllästämisja säilytysaineen myrkyllistä tehoainetta.

Vesihallituksen on tarkastettava 2 momentissa mainittu luettelo joka toinen vuosi sekä tarvittaessa tehtävä esitys asetuksen muuttamiseksi.

Sellaisen laitoksen omistajan, jossa käsitellään 1 §:ssä tarkoitettuja ympäristölle vaarallisia aineita, on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen laitoksen rakentamisen aloittamista, tehtävä vesihallitukselle ilmoitus toiminnastaan. Jos kysymys on aikaisemmin rakennetun laitoksen muuttamisesta, ilmoitus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen muuttamista tarkoittaviin töihin ryhtymistä.

Ilmoituksen tulee sisältää:

1) tiedot laitoksen omistajasta ja sijaintipaikasta;

2) tiedot ympäristölle vaarallisesta aineesta, sen määrästä sekä arvio aineen vaikutuksista vesissä;

3) suunnitelma niistä toimenpiteistä, joiden avulla vesien pilaantuminen ehkäistään;

4) suunnitelma jätevesien ja niiden vaikutusten tarkkailusta; sekä

5) tieto siitä ajankohdasta, jolloin laitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön.

2 a §

Vesihallituksen tulee 2 §:ssä ilmoituksen tarkastettuaan, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta, saattaa ilmoituksen tekijän tietoon, pitääkö se arviota aineen vaikutuksista vesissä ja toimenpiteitä vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi riittävinä, sekä kielteisessä tapauksessa kehottaa ilmoituksen tekijää tarkistamaan tai täydentämään ilmoitusta.

Jos 2 §:ssä tarkoitettu laitos on joltakin osin sellainen laitos, jota tarkoitetaan 3 §:ssä, on ilmoituksesta ja sen käsittelystä tältä osin voimassa, mitä 3 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 5-8 §:ssä on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöönotetusta laitoksesta on tehtävä ryhdyttäessä toimenpiteisiin, joilla johdettavien jätevesien määrä tai laatu olennaisesti muuttuu.

Naantalissa 27. päivänä kesäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Chhristoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.