476/1980

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1980

Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167/39) 8 §:n 2 momentin ja 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/ 78) 90 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä on merilain 8 §:n 2 momentti 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67):

Soveltamisala.

Tätä asetusta sovelletaan henkilöön, joka otetaan työsopimus- tai virkasuhteeseen taikka muutoin toimeen sellaiseen alukseen, jossa tehtävään työhön sovelletaan merimieslakia (423/ 78).

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kalastusalukseen toimeen otettavaan työntekijään, jollei kalastusalus ole kannellinen avomeripyyntiin käytettävä alus.

Määritelmät.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) alkutarkastuksella lääkärintarkastusta joka suoritetaan laivatyöhön ensimmäistä kertaa pyrkivälle;

2) uusintatarkastuksella alkutarkastuksessa laivatyöhön kelpaavaksi todetulle myöhemmin laivatyötä varten suoritettavaa lääkärintarkastusta;

3) merimieslääkärillä laillistettua lääkäriä, jonka merenkulkuhallitus yhdessä lääkintöhallituksen kanssa hyväksyminsä perustein on erikseen tähän tehtävään kelpuuttanut; sekä

4) merimiesterveyskeskuksella kansanterveysasetuksen (205/72) 7 b §:ssä tarkoitettua terveyskeskusta.

Työnantajan velvollisuudet.

Työnantajan tai tämän sijaisen on huolehdittava, ettei toimeen oteta työntekijää, jota ei suoritetussa alku- tai uusintatarkastuksessa ole todettu laivatyöhön kelpaavaksi, ja että työntekijälle suoritetaan tarkastukset sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Uusintatarkastus.

Uusintatarkastus on suoritettava:

1) kun lääkärintarkastuksen ja toimeen ryhtymisen välillä on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta;

2) kun toimessaolo on yhtäjaksoisesti jatkunut enemmän kuin kaksi vuotta;

3) kun alle 18-vuotiaan toimessaolo on yhtäjaksoisesti jatkunut yli vuoden; sekä

4) ennen toimeen palaamista työsopimus- tai virkasuhteen päätyttyä taikka muun toimessaolon vastaavasti lakattua sairauden tai tapaturman johdosta.

Pakottavasta syystä työntekijä voidaan ottaa toimeen ilman uusintatarkastusta. Tarkastus on tällöin kuitenkin suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimeen ottamisesta.

Jos uusintatarkastus olisi suoritettava matkan aikana, voidaan tarkastusta siirtää, kunnes tarkastus voidaan suorittaa 6 §:n mukaisesti.

Alkutarkastuksen suorittaminen.

Alkutarkastuksen suorittaa merimieslääkäri merimiesterveyskeskuksessa.

Pakottavasta syystä merimieslääkäri voi suorittaa alkutarkastuksen muualla kuin merimiesterveyskeskuksessa. Alkutarkastus on tällöin kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimeen ottamisesta uusittava merimiesterveyskeskuksessa. Jollei alus saavu Suomeen, alkutarkastus on uusittava merimiesterveyskeskuksessa viimeistään silloin kun työntekijä toimessaolonsa jatkuessa ensimmäisen kerran matkustaa Suomeen.

Uusintatarkastuksen suorittaminen.

Uusintatarkastuksen suorittaa merimieslääkäri.

Jos uusintatarkastus joudutaan erityisestä syystä suorittamaan paikkakunnalla, jossa ei ole merimieslääkäriä, voi tarkastuksen suorittaa muu laillistettu lääkäri tai sellaista lääkärin virkaa tai tointa väliaikaisesti hoitamaan määrätty henkilö, johon voidaan vakinaisesti nimittää vain laillistettu lääkäri. Ulkomaanliikenteessä uusintatarkastus on tällöin kuitenkin suoritettava uudestaan merimieslääkärin toimesta ensimmäisessä satamassa, jossa on merimieslääkäri, tai, jollei alus saavu Suomeen, viimeistään silloin kun työntekijä toimessaolonsa jatkuessa ensimmäisen kerran matkustaa Suomeen.

Lääkärintodistus.

Alku- ja uusintatarkastuksen perusteella annettavan todistuksen tulee olla kirjoitettu erityisesti tätä tarkoitusta varten vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Todistuksesta tulee käydä ilmi:

1) että työntekijä fyysiseltä terveydeltään on kelvollinen siihen toimeen, johon hän pyrkii, ja ettei hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään;

2) että työntekijässä ei ole todettavissa tai todettu merkityksellisiä mielenterveydellisiä häiriöitä tai luonnevikaa;

3) että työntekijän näkö- ja kuulokyky ovat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien ohjeiden mukaiset ja että kansipalvelukseen otettavalla on lisäksi ohjeiden mukainen värinäkö;

4) että työntekijä ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan laivatyössä tai vaarantavan muiden aluksessa olevien henkilöiden terveyden; sekä

5) että milloin työntekijä ei ole täyttänyt 18 vuotta, toimeen ryhtyminen aluksessa tai sen jatkaminen ei ole hänen terveydelleen taikka ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen haitallinen.

Tietojen antaminen lääkärintarkastusta varten.

Työntekijän tulee lääkärintarkastuksessa esittää tarkastavalle lääkärille selvitys henkilöllisyydestään ja vahvistaa antamansa esitiedot nimikirjoituksellaan.

Työntekijän suostumuksella on tarkastavalla lääkärillä ja työterveyslaitoksella oikeus saada tietoja työntekijän aikaisemmasta terveydentilasta häntä aikaisemmin hoitaneilta lääkäreiltä, sairaaloilta ja laitoksilta. Tarkastuksen suorittaneen lääkärin on työntekijän suostumuksen saatuaan lähetettävä jäljennös lääkärintodistuksesta työterveyslaitokselle.

Lääkärintodistuksen säilyttäminen.

Lääkärintodistus on annettava toimeenottamisen jälkeen työnantajalle tai tämän sijaiselle. Työnantajan tai tämän sijaisen on säilytettävä lääkärintodistus ja luovutettava se takaisin työntekijälle toimessaolon päättyessä tai työntekijän siirtyessä toiseen alukseen.

10§
Poikkeuslupa.

Sen estämättä, mitä uusintatarkastuksen suorittamisesta ja kelpoisuudesta laivatyöhön on tässä asetuksessa säädetty, voi merenkulkuhallitus hakemuksesta sallia työntekijän jatkaa ammattiaan, jos se erityisestä syystä katsoo hänet kysymyksessä olevaan tehtävään kelpaavaksi.

Jos työntekijää ei alkutarkastuksessa ole todettu laivatyöhön kelpaavaksi, voi merenkulkuhallitus hakemuksesta sallia työntekijän ottamisen toimeen, jos tähän on erityisen painava syy.

Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen käsittelemistä tulee asiasta pyytää työterveyslaitoksen lausunto.

11§
Merenkulun terveyslautakunta.

Merenkulkuhallituksella on apunaan tässä asetuksessa tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten merenkulun terveyslautakunta, joka käsittelee 10 §:ssä tarkoitettujen poikkeuslupien myöntämisessä noudatettavia suuntaviivoja sekä muita tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää lautakuntaan puheenjohtajana toimivan lääkärijäsenen lääkintöhallituksen, yhden jäsenen merenkulkuhallituksen, yhden jäsenen työterveyslaitoksen, kaksi jäsentä merenkulun työnantajajärjestöjen ja kaksi jäsentä merenkulun työntekijäjärjestöjen esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Samassa järjestyksessä määrätään jäsenille varajäsenet. Jollei asianmukaista esitystä sosiaali- ja terveysministeriön määräämässä ajassa tehdä, määrätään jäsenet ja varajäsenet ilman esitystä.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

12§
Nähtävänäpito.

Tämä asetus ja sen nojalla annetut määräykset on pidettävä nähtävänä aluksessa tai, jollei se kotimaanliikenteessä aluksen koon huomioon ottaen ole tarkoituksenmukaista, työnantajan osoittamassa sopivassa paikassa.

13§
Valvonta.

Tämän asetuksen noudattamista valvovat merenkulku-, terveydenhuolto- ja työsuojeluviranomaiset.

14§
Lääkärintarkastusohjeet ja lääkärintodistuksen kaava.

Ohjeet tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten suorittamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö merenkulun terveyslautakuntaa kuultuaan. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myös 7 §:ssä tarkoitetun lääkärintodistuksen kaavan.

15§
Tarkemmat määräykset.

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa merenkulkuhallitusta ja lääkintöhallitusta kuultuaan sosiaali- ja terveysministeriö.

16§
Voimaantulo.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tällä asetuksella kumotaan merimiehen lääkärintarkastuksesta 4 päivänä huhtikuuta 1952 annettu asetus (157/52).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17§
Siirtymäsäännökset.

Merenkulkuhallituksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa aikaisempien säännösten nojalla hyväksymällä laillistetulla lääkärillä on oikeus edelleen toimia tässä asetuksessa tarkoitettuna merimieslääkärinä 31 päivään joulukuuta 1983.

Tässä asetuksessa tarkoitettu alkutarkastus voidaan 31 päivään joulukuuta 1980 suorittaa siten kuin 6 §:ssä on säädetty uusintatarkastuksen suorittamisesta.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.