419/1980

Annettu Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 1980

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2, 3 ja 4 kohta sekä Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike, 15 § ja 69 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta sekä Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77), 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 kohta 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (916/78), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1039/78), 15 § osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla (747/68) ja 69 §:n 2 momentti 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), sekä

lisätään 12 §:n 1 momenttiin uusi 57 kohta seuraavasti:

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Rekisteriote.:


2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 25 markkaa;

3) kaupparekisteristä 25 markkaa sekä paikallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 25 markkaa, jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 15 markkaa, jos otteen antaa maistraatti;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 10 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atkrekisterilomakkeena, 10 markkaa sivulta; sekä


Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) julkisen notaarin antama todistus 6 markkaa;


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


57) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröimisen jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle.


14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 120 markkaa, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön perusilmoitus 250 markkaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 510 markkaa;

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista sekä kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 510 markkaa ja muu muutosilmoitus 150 markkaa.


15§

Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asiakirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut säädetyllä leimalla varustettu;

asiakirjan kaksoiskappale;

ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaamisesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista varten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva rekisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustuskassarekisteriin;

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukaisesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeuden siirtämisestä on hylätty; sekä

vekseli, joka on Suomen ulkopuolella maksettava, asianmukaisesti leimalla varustetun vekselin kaksoiskappale ja postilähetysvekseli; samoin kuin

pankkien, säästöpankkien, kiinteistöluottolaitosten, vakuutuslaitosten, osuuspankkien, Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n, Teollistamisrahasto Oy - Industrialization Fund of Finland Ltd:n, Suomen Vientiluotto Oy - Finlands Exportkredit Ab:n ja Matkailun Kehitysrahasto Oy:n toistensa maksettaviksi asettamat vekselit sekä omat vekselit, jotka säästöpankit antavat Säästöpankkien Keskus-OsakePankille taikka osuuspankit Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle.

69§

Jos suoritettavan leimaveron määrä päättyy yhteen, kahteen, kuuteen tai seitsemään penniin, pyöristetään se lähinnä pienempään viidellä jaolliseen pennimäärään. Jos suoritettavan leimaveron määrä päättyy kolmeen, neljään, kahdeksaan tai yhdeksään penniin, pyöristetään se lähinnä suurempaan viidellä jaolliseen pennimäärään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980, kuitenkin niin, että lain 12 §:n 1 momentin 57 kohdassa tarkoitetut jäljennökset ja otteet annetaan leimaverotta vasta tämän lain voimaantulon jälkeen tapahtuvista rekisteröimisistä.

Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.