361/1980

Annettu Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 1980

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 132 §,sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974annetulla lailla (1023/74), sekä

lisätään lakiin uusi 124 a - seuraavasti:

124a§

Jos muu kuin 124 §:ssä tarkoitettu henkilö luvattomastiilmaisee, mitä hän 133 §:n nojalla on velvollinen pitämään salassa,hänet on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksikuukaudeksi.

132§

Tietoja ja asiakirjoja, jotka ilmoittamisvelvollisuudentäyttämiseksi on esitetty, ei saa antaa vero- jatutkijalautakunnassa, keskusverolautakunnassa, lääninhallituksessa,lääninoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa muiden kuinlautakunnan, lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeudenpuheenjohtajan ja muiden jäsenten, lääninhallituksen asianomainaistenvirkamiesten, valtion- ja kunnanasiamiehen, verotusasiamiehen,tarkastusasiamiehen, lääninveroviraston, kunnanhallituksen jakansaneläkelaitoksen edustajan sekä asianomaisten lautakuntien,lääninhallituksen ja tuomioistuinten toimihenkilöiden ja niidenkutsumien asiantuntijoiden nähtäväksi. Tämä ei kuitenkaan estäkeskusverolautakunnan, lääninoikeuden ja korkeimmanhallinto-oikeuden päätösten julkaisemista sanamuodon mukaisina tailyhennettyinä, asianosaisten nimiä kuitenkaan mainitsematta.

Verotuksen toimittamista, verovalvontaa, veron perimistä,verotuksesta tehtyjen valitusten tutkimista ja verorikosta koskevaasyytteeseen panoa sekä ulosottoa varten on veroilmoitukset sekä muutveroviranomaisille kertyneet asiakirjat annettava asianomaisenviranomaisen tai sen edustajan käytettäväksi. Takavarikosta jaetsinnästä rikosasioissa annetun lain (260/ 59) 12 §: ssä säädetyinedellytyksin on verotusasiakirjat tai niistä ilmenevät tiedotannettava vangitsemiseen oikeutetun viranomaisen käytettäväksimuunkin rikoksen kuin verorikoksen selvittämistä varten. Syyttäjällä ja poliisilla on oikeus saada verotusasiakirjoista ilmeneviäpäiväsakon suuruuden määräämistävarten tarvittavia tietoja sen mukaankuin verohallitus tarkemmin määrää.

Puolisolla tai kuolleen puolison oikeudenomistajilla samoin kuintuomioistuimen tai tuomarin määräämällä pesänselvittäjällä japesänjakajalla on oikeus saada verotusasiakirjoista ilmeneviä pesänselvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksitarvittavia tietoja.

Valtion ja kuntien viranomaisilla sekä julkisyhteisöillä on oikeussaada verohallitukselta rekisterien ja tilastojen pitämisessätarvittavia verovelvollisen yksilöimistä tarkoitavia tietoja (tunnistamistieto).

Verohallitus voi erityisistä syistä määrätä verotusasiakirjoistailmeneviä tietoja annettavaksi valtion ja kunnan viranomaisille sekäjulkisyhteisöille myös muussa kuin edellä tässä pykälässä säädetyssätarkoituksessa.

Verohallitus voi määrätä verotustiedot ja -asiakirjat annettavaksitilastollista tai tieteellistä tutkimusta varten tällaista tutkimustasuorittavan viranomaisen tai henkilön käytettäväksi.

Veroviranomaisilta tämän pykälän nojalla saatuja tietoja saa käyttääainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne luovutettu. Tietoja ei saaluovuttaa edelleen, ellei toisin ole säädetty tai tietoja annettaessaniin määrätty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.