351/1980

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Laki isyyslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun isyyslain (700/75) 2 §, 3 § :n 1 momentti, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 19 §, 20 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 33 §:n 3 momentti ja 42 §, sekä

lisätään lakiin uusi 16 a § sekä lain 34 § :ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §.
Isyyden toteaminen avioliiton perusteella.

Aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos avioliitto on miehen kuoleman johdosta purkautunut ennen lapsen syntymää, on aviomies lapsen isä, kun lapsi on syntynyt sellaiseen aikaan avioliiton purkautumisen jälkeen, että lapsi on voinut tulla siitetyksi avioliiton aikana. Jos äiti on ennen lapsen syntymää mennyt uuteen avioliittoon, on kuitenkin jälkimmäinen aviomies lapsen isä.

3 §.
Isyyden vahvistaminen tunnustamisella ja tuomioistuimen päätöksellä.

Kun mies, joka lapsen syntyessä ei ole ollut avioliitossa lapsen äidin kanssa, tahtoo tunnustaa isyytensä, on isyyden vahvistamisesta voimassa, mitä 3 luvussa isyyden tunnustamisesta säädetään.


4 §.
Isyyden kumoaminen.

Aviomiehen isyys voidaan kumota tunnustamisella. Tuomioistuin voi kanteen johdosta vahvistaa, ettei aviomies tai mies, joka on tunnustanut isyytensä, ole lapsen isä. Isyyden kumoamisesta säädetään 5 luvussa.

5 §.
Isyyden selvittämisen tarkoitus.

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia sellaisia tietoja, joiden perusteella isyys voidaan vahvistaa.


16 §.
Äidin ja aviomiehen antama hyväksyminen.

Jos tunnustaminen koskee 2 § :ssä tarkoitettua lasta, tulee äidin ja aviomiehen hyväksyä tunnustaminen.

18 §.
Kuulemis- ja hyväksymismenettely.

Lastenvalvojan, jonka 6 § :n 2 momentin mukaisesti on toimitettava isyyden selvittäminen, tulee huolehtia siitä, että holhoojalle ja lapsen äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdosta. Jos lapsen, äidin taikka aviomiehen on hyväksyttävä tunnustaminen, on lastenvalvojan varattava heille tilaisuus hyväksymisen antamiseen.

Kuulemisen voi toimittaa ja hyväksymisen vastaanottaa myös se, joka 15 § :n 1 momentin mukaisesti voi vastaanottaa tunnustamislausuman.


19 §
Tunnustamisen ja sen hyväksymisen muoto.

Tunnustamisesta ja sen hyväksymisestä on tehtävä asiakirja, joka on päivättävä ja asianmukaisesti allekirjoitettava. Asiakirjan allekirjoittavat isyytensä tunnustanut mies sekä tunnustamisen vastaanottaja. Jos lapsen, äidin taikka aviomiehen tulee hyväksyä tunnustaminen, on myös heidän ja hyväksymisen vastaanottajan allekirjoitettava asiakirja.

20 §.
Tunnustamisen voimaansaattaminen.

Kun mies on tunnustanut isyytensä, tulee sen lastenvalvojan, jolle isyyden selvittäminen 6 § :n 2 momentin mukaan kuuluu, viipymättä lähettää tunnustamista koskevat asiakirjat ja isyyden selvittämisestä laadittu pöytäkirja lastenvalvojan toimialueen kihlakunnantuomarille tai raastuvanoikeuden puheenjohtajalle taikka muulle raastuvanoikeuden tähän tehtävään määräämälle lakimiesjäsenelle hyväksyttäväksi.


22 §.
Kanneoikeus.

Miehellä on oikeus ajaa isyyden vahvistamista koskevaa kannetta, jos tuomari ei ole hyväksynyt tunnustamista 20 § :n 2 momentin 2 kohdassa mainitusta syystä. Kanne on nostettava vuoden kuluessa siitä päivästä, jona mies on saanut tiedon tuomarin päätöksestä. Miehellä ei kuitenkaan ole oikeutta ajaa kannetta, jos tunnustaminen koskee 2 § :ssä tarkoitettua lasta.

33 §.
Muutoksenhaun käsittely.

Jollei muutoksenhakemusta tai lupahakemusta jätetä heti tutkimatta tai hylätä tai asiaa palauteta alioikeuteen taikka jollei hovioikeudessa määrätä toimitettavaksi suullista kuulustelua, tulee muutoksenhakutuomioistuimen vaatia vastapuolelta sekä kaikilta alioikeudessa tai hovioikeudessa vastaajina olleilta, joiden osalta kannetta ei ole tuomioistuimen suostumuksella peruutettu tai sitä 29 § :n nojalla hylätty, vastaus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 24 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Samalla muutoksenhakutuomioistuimen tulee ilmoittaa, että isyyskysymys on sen tutkittavana kaikkien asianosaisten osalta koko laajuudessaan.


34 §.
Isyyden kumoamisen perusteet.

Aviomiehen isyys on kumottu, kun toinen kuin aviomies on 15 §:n 1 momentissa säädetyin tavoin tunnustanut isyytensä ja tuomari on hyväksynyt tunnustamisen.

42 §.
Tunnustetun isyyden kumoaminen.

Tunnustetun isyyden kumoamista koskevan kanteen voi nostaa isyytensä tunnustanut mies, äiti tai lapsi. Miehen ja äidin on pantava kanne vireille viiden vuoden kuluessa siitä, kun isyys on tunnustamisella vahvistettu. Tunnustetun isyyden kumoamista koskevasta kanteesta on soveltuvilta kohdin voimassa mitä 34 §:n 1 momentissa, 35 §:n 3 ja 4 monientissa sekä 36–41 § :ssä on säädetty.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Lasse Äikäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.