348/1980

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1980.

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtion työntekijäin vuosilomista 20 päivänä huhtikuuta 1978 annetun valtioneuvoston päätöksen (284/78) 2 §:n 1 momentin 2 kohdan, 3 §:n, 4 §:n 1 momentin 3 a ja 3 b kohdat ja 2 momentin, 5 §:n 4 momentin ja 6 §:n, näistä 2 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 5 §:n 4 momentin sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä helmikuuta 1979 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (199/79), seuraavasti:

Vuosiloman pituus.
2 §.

Valtioon työsopimussuhteessa oleva työntekijä ja toimihenkilö saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään

a) viisi vuotta vuosina 1980 ja 1981,

b) kolme vuotta vuonna 1982 ja

c) kaksi vuotta vuonna 1983 ja sitä seuraavina vuosina, josta kuitenkin tulee kunkin ac kohdissa tarkoitetun lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä olla välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi, ja


Työssäolon veroiseksi laskettava aika.
3 §.

Työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosilomaa määrättäessä vuosilomalain 3 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen päivien lisäksi myös

1) niitä työpäiviä, joina työntekijä tai toimihenkilö on työsuhteen kestäessä ollut poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi myönnetyn paikallisen loman aikana,

2) niitä työpäiviä, joina työntekijä tai toimihenkilö on työsuhteen kestäessä ollut poissa työstä valtion työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutusta koskevissa sopimuksissa tarkoitettuun palkalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen myönnetyn opintovapaan aikana, kuitenkin enintään 30 päivää koulutustilaisuutta kohti,

3) mainitun lain 3 §:n 5 momentin 2 kohdassa ilmenevin edellytyksin niitä työpäiviä, joina työntekijä tai toimihenkilö on työsuhteen kestäessä ollut poissa työstä maanpuolustuskursseille, väestönsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen määrättynä taikka palkattomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa, koulutettavana edellä mainittua tai valmiusjoukkoa varten Suomessa tai Punaisen Ristin palveluksessa komennettuna katastrofiapu tehtäviin,

4) niitä työpäiviä, joina työntekijä tai toimihenkilö on työsuhteen kestäessä ollut poissa työstä kunnallisvaltuuston tai -hallituksen tai valtiollisia taikka kunnallisia vaaleja varten lain mukaan asetetun vaalilautakunnan tai -toimikunnan kokouksen, asevelvollisuuslaissa (452/ 50) tarkoitetun kutsuntapäivän, 50- tai 60-vuotispäivän, oman hääpäivän, läheisen omaisen hautauspäivän taikka perheenjäsenen äkillisen sairastumisen tai kuolemantapauksen vuoksi myönnetyn paikallisen vapautuksen aikana,

5) niitä työpäiviä, joiksi työntekijälle tai toimihenkilölle on annettu vapautusta työstä oman ammattiliittonsa liittokokoukseen, liittovaltuustoon, liittotoimikunnan tai näitä vastaavan hallintoelimiin kokoukseen osallistumista varten,

6) niitä työpäiviä, joiksi työntekijälle tai toimihenkilölle on annettu vapautusta työstä hänen osallistuessaan työehtosopimuksien osallisen järjestönsä tai sen yläjärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin, milloin niissä käsitellään työehtosopimusasioita.

Vuosilomaan oikeuttavia palvelus.
4 §.

Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon


3) aika, jonka asianomainen on päätoimisena ollut

a) eduskunnan, kansaneläkelaitoksen, Suomen Pankin, Postipankin, valtioenemmis toisen yhtiön, Ahvenanmaan maakunnan, kunnan, kuntien keskusjärjestön, kuntien yhtymän, uskonnollisen yhdyskunnan, Maakuntaliittojen keskusliiton, maakuntaliittojen tai sellaisen yksityisen, yhteisön tai laitoksen palveluksessa, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkausmenoistaan tai Suomen Akatemian varmuuteen tutkijan apurahan nauttijana;

b) Punaisen Ristin, Yhdistyneiden Kansakuntien, sen erityisjärjestön tai muun edellisiin verrattavan valtioiden välisen yhteistyöelimenä palveluksessa taikka toteuttamassa sellaista kansainvälistä kehitysapuohjelman, jossa Suomi on osallisena;


Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon myös koko se aika, jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana sota- tai lottapalveluksessa sekä aika, jonka asianomainen on suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuja aseetonta palvelusta tai sivillipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu palvelus ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa.


Talvilomapidennys.
5 §.

Mikäli 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään 30 arkipäivää lomakautena myönnetään loma seitsemällä arkipäivällä pidennettynä sellaiselle työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla mainitun kohdan mukaan ei ole oikeutta vuosilomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta, mutta kuitenkin vähintään seitsemältä lomanmääräytymiskuukaudelta, myönnetään loma neljällä arkipäivällä pidennettynä, jos vuosilomasta pidetään enintään kolme neljäsosaa lomakautena.


Vuosiloman siirtäminen.
6 §.

Jos miespuolinen työntekijä tai toimihenkilö on lapsensa syntymän yhteydessä tai ns. vanhempainloman vuoksi tai naispuolinen työntekijä tai toimihenkilö ottolapsen ottamisen vuoksi myönnetyllä valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (486/79) 18 tai 19 §:ssä tarkoitetulla lomalla vuosilomansa tai sen osan alkaessa, taikka tällöin tiedetään hänen saavan vuosilomansa aikana edellä tarkoitetun loman, on vuosiloma, jos asianomainen sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1980 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1980.

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Nuorempi hallitussihteeri
Aili Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.