303/1980

Annettu Helsingissä 29. päivänä huhtikuuta 1980

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta.

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 10 §: n 1 momentti, 14 §:n 1 kohta, 17 §:n 1 momentti, 18 §: n 2 momentin 11 kohta, 29 §:n 1 ja 3 momentti sekä 29 a ja 31 §,

sellaisina kuin niistä ovat 29 a § 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa asetuksessa (124/ 79) ja 31 § 13 päivänä syyskuuta 1968 annetussa asetuksessa (551/68), sekä

lisätään 18 §:n 2 momenttiin uusi 9 a kohta seuraavasti:

10§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.


14§

Syyskokouksessa:

1) hyväksytään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä vahvistetaan arvio yhdistyksen puhtaan tuoton määrästä kuluvalta kalenterivuodelta ja 29 a §:ssä tarkoitetun avustussuunnitelman käsittävältä ajanjaksolta;


17§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja viiden muun jäsenen saapuvilla ollessa. Milloin hallituksessa käsitellään arviota yhdistyksen puhtaan tuoton määrästä tai 29 a §:ssä tarkoitetun avustussuunnitelman laatimista tai tämän asetuksen mukaisen avustuksen myöntämisen valmistelua, maksatusta tai käytön valvontaa, tulee saapuvilla olla puheenjohtaja mukaan luettuna ainakin yhtä monta valtioneuvoston määräämää jäsentä kuin yhdistyksen kokouksen valitsemia jäseniä.


18§

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:


9 a) laatia toimintasuunnitelma ja ehdotus tulo- ja menoarvioksi seuraavaa kalenterivuotta varten sekä arvio yhdistyksen puhtaan tuoton määrästä kuluvalta kalenterivuodelta ja 29 a §:ssä tarkoitetun avustussuunnitelman käsittävältä ajanjaksolta sekä esittää toimintasuunnitelma, ehdotus tulo- ja menoarvioksi sekä arviot puhtaan tuoton määrästä yhdistyksen syyskokoukselle;


11) tehdä 31 §:ssä mainittujen hakemusten perusteella asiantuntijoita kuultuaan seuraavan tammikuun 15 päivään mennessä valtioneuvostolle ehdotus avustusten jaosta ja ehdotus 29 a §:ssä tarkoitetuksi avustussuunnitelmaksi; sekä


29§

Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka arvioidaan vastaavan yhdistyksen puhtaasta tuotosta asianomaisena varainhoitovuonna avustuksina jaettavaa määrää. Jaettava määrä on yhdistyksen puhtaan tuoton määrästä vahvistama arvio, jota on oikaistu tilinpäätöksessä vahvistetun puhtaan tuoton ja edellisen vastaavan arvion erotuksella ja johon on lisätty uudelleen jaettavaksi palautuneet avustusvarat. Tämän määrän jakaa valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä kerran vuodessa avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille, joiden toimialana on:

1) yleisen kansanterveyden edistäminen;

2) lastensuojelun tukeminen;

3) aistiviallisten huoltaminen;

4) vanhusten huollon tukeminen;

5) invalidihuollon tukeminen;

6) nuorisokasvatuksen kehittäminen;

7) valmistautuminen ihmishenkien suojelemiseen ja pelastamiseen suuronnettomuuksissa; taikka

8) kaikille avoimien lomanviettopaikkojen hankkiminen tai ylläpitäminen taikka tähän verrattava lomanviettomahdollisuuksien edistäminen.


Valtioneuvostolla on oikeus harkintansa mukaan jättää jonakin vuonna jakamatta enintään 20 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta jaettavasta määrästä. Päätös jaettavan määrän suuruudesta voidaan yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta tehdä jo ennen kuin yhdistyksen hallitus 18 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan tekee yksityiskohtaisen ehdotuksensa avustusten jaosta. Jakamatta jätetty määrä on jaettava lähinnä seuraavien viiden vuoden kuluessa joko 1 momentissa tarkoitetun avustusten jaon yhteydessä tai erikseen.


29 a§

Päättäessään avustusten jaosta valtioneuvosto samalla vahvistaa ohjeellisen suunnitelman avustusten jakamisesta seuraavien, vähintään kolmen ja enintään viiden vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee saattaa avustusten jakoa ja avustussuunnitelman vahvistamista koskeva asia valtioneuvoston käsiteltäväksi kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö on saanut yhdistyksen hallitukselta näitä koskevat 18 §:n 2 momentin 11 kohdassa tarkoitetut ehdotukset liitteineen.

31§

Avustusta koskeva hakemus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei oteta käsiteltäväksi.

Haettaessa avustusta uuteen rakennushankkeeseen tai suurehkoon peruskorjaukseen tulee hakemus 1 momentista poiketen ensimmäisen avustusvuoden osalta toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle avustusten jakamisvuotta edeltävän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Määräajan jälkeen, ei kuitenkaan myöhemmin kuin seuraavan syyskuun loppuun mennessä saapunut, tässä momentissa tarkoitettu hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain erityisestä syystä.

Hakemus on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle ja hakemuksen tueksi on esitettävä lomakkeessa mainittu selvitys. Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on 1 ja 2 momentissa säädetyssä ajassa jätetty postiin sosiaali- ja terveysministeriölle osoitettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

Edellä 31 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä noudatetaan ensimmäisen kerran haettaessa avustuksia vuoden 1981 arvioidusta puhtaasta tuotosta. Vuonna 1980 voidaan määräajan jälkeen saapunut avustushakemus erityisestä syystä ottaa käsiteltäväksi, jos se on toimitettu viimeistään seuraavan marraskuun loppuun mennessä.

Helsingissä 29. päivänä huhtikuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.