1085./1979

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Liikunta-asetus.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/79) 26 §:n nojalla:

1 §.

Kunnan liikuntalautakunnan tehtävänä on:

1) seurata kunnassa harjoitettavaa liikuntatoimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita ja esityksiä;

2) laatia ehdotus kuntasuunnitelmaan liittyväksi liikuntasuunnitelmaksi;

3) laatia ehdotuksia muiksi liikuntaa palveleviksi suunnitelmiksi kiinnittäen tällöin huomiota myös sellaisten kunnan asukkaiden liikuntapalveluihin, joiden erityistarpeita ei ole riittävässä määrin otettu huomioon urheiluseurojen liikuntatoiminnassa;

4) tehdä ehdotuksia liikuntatoimintaa varten kunnassa tarvittavien liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aika tilojen rakentamisesta, hankkimisesta ja varustamisesta sekä kunnossapidosta;

5) päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu urheiluseurojen liikuntatoiminnan tukemiseen, jos tämä tehtävä lautakunnan johtosäännössä on annettu lautakunnalle;

6) antaa toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä lausuntoja ja selvityksiä; ja

7) suorittaa muutkin johtosäännössä määrätyt ja muutoin lautakunnan toimialaan kuuluvat tehtävät.

2 §.

Kelpoisuusehtoina niihin kunnan virkoihin, joiden palkkaukseen voidaan saada valtionosuutta, vaaditaan:

1) liikuntatoimenjohtajalta korkeakoulussa suoritettu liikunta-alan tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka urheiluopistossa suoritettu liikunnanohjaajan tutkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon; sekä

2) liikuntasihteeriltä ja liikunnanohjaajalta urheiluopistossa suoritettu liikunnanohjaajan tutkinto taikka hyvä perehtyneisyys liikuntatoimintaan.

3 §.

Liikuntalain (984/79) 8 §:ssä tarkoitettua valtionosuutta on haettava opetusministeriöltä viimeistään tilivuotta seuraavan elokuun 31 päivänä. Hakemukseen on liitettävä opetusministeriön määräämä selvitys.

4 §.

Liikuntalain 5 luvussa tarkoitetuksi valtakunnalliseksi liikuntajärjestöksi, joka voi saada liikuntalaissa tarkoitettua valtion avustusta, voidaan hyväksyä:

1) urheilun keskusjärjestöt, joiksi luetaan Finlands Svenska Centralidrottsförbund r.f., Suomen Palloliitto – Finlands Bollförbund r.y., Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL r.y. ja Työväen Urheiluliitto TUL r.y.;

2) valtakunnallinen rekisteröity urheilun erikoisliitto, jonka jäseninä ovat paikalliset urheiluseurat ja jonka tehtävänä on pääasiassa yhden liikuntamuodon edistäminen; sekä

3) muu rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena tehtävänä on kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edistävän valtakunnallisen toiminnan kehittäminen.

Mitä liikuntalaissa ja tässä asetuksessa on säädetty valtakunnallisesta liikuntajärjestöstä, koskee soveltuvin osin myös Suomen Olympiayhdistys r.y. -nimistä yhdistystä.

Liikuntakulttuurin alueella toimiva muukin järjestö voidaan erityisestä syystä valtioneuvoston päätöksellä rinnastaa 1 momentissa mainittuihin yhdistyksiin.

5 §.

Piirijärjestöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa urheilun keskusjärjestön rekisteröityä alueellista jäsenyhdistystä, jonka jäseninä ovat paikalliset urheiluseurat ja paikallisella urheiluseuralla rekisteröityä yhdistystä, jonka sääntöjen mukaisena tehtävänä on pääasiassa liikuntatoiminnan edistäminen.

6 §.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä koskeva hakemus toimitetaan opetusministeriölle. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä ministeriön määräämä selvitys järjestön organisaatiosta, jäsenistöstä, toiminnasta ja taloudesta.

Uudelle järjestölle ei myönnetä toiminta-avustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

Opetusministeriö pitää luetteloa niistä valtakunnallisista liikuntajärjestöistä, jotka on hyväksytty liikuntalain nojalla avustettaviksi järjestöiksi.

7 §.

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusta on haettava opetusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita käyttäen viimeistään avustusvuotta edeltävän marraskuun 30 päivänä.

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys opetusmiristeriölle sen vahvistaman kaavan mukaista lomaketta käyttäen avustusvuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

8 §.

Liikuntalain 20 §:ssä mainittuina hyväksyttävinä toimintamenoina otetaan avustusta myönnettäessä huomioon järjestön menot bruttomääräisinä lukuun ottamatta kilpailutoiminnan sekä julkaisutoiminnan menoja, joista otetaan huomioon vain mahdollinen hyväksyttävä tappio.

Tulon hankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole 1 momentissa tarkoitettuja hyväksyttäviä toimintamenoja.

9 §.

Ennen valtionavustuksen myöntämistä valtioneuvosto voi suorittaa edellisenä vuonna avustusta saaneelle järjestölle valtionavustuksen ennakkoa enintään järjestön edellisenä vuonna valtionavustuksena S määrän.

10 §.

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

11 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusta vuodeksi 1980 voidaan 7 §:n 1 momentin estämättä hakea viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1980.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.