1072./1979

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12 §:n ja 26 luvun 9 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 9 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (661/78), ja

lisätään oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

25 luku.

Muutoksenhaku alioikeudesta hovioikeuteen.

Valituksen perilleajaminen.
12 §.

Valitus peruutetaan kirjallisesti. Peruutuskirjelmä on osoitettava hovioikeudelle ja toimitettava hovioikeuden kirjaamoon tai alioikeuden kansliaan.

26 luku.

Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa.

9 §.

Asianosaiset saadaan kutsua suulliseen käsittelyyn uhalla, että poissaolo ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista. Asianosaiseen, johon 8 §:ssä tarkoitettu rangaistusvaatimus kohdistuu tai jonka henkilökohtaista kuulemista hovioikeus muuten pitää tarpeellisena, on kuitenkin sovellettava, mitä 16 luvussa on säädetty asianosaisen velvoittamisesta saapumaan asian jatkokäsittelyyn. Kutsussa on asianosaiselle annettava tieto uhasta, jolla hänen on saavuttava suulliseen käsittelyyn.

Jos sakon uhalla saapumaan velvoitettu asianosainen jää pois tai tuotavaksi määrättyä ei tavata taikka jos kutsua asian käsittelyyn ei saada toimitetuksi asianosaiselle tiedoksi, asia saadaan, milloin syytä on, asianosaisen poissaolosta huolimatta ratkaista. Asetettua uhkasakkoa ei tällöin tuomita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 28 paivana joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.