980./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki verotuslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 44 §, 45 §:n 1 momentin johdantokappale, 2 kohta, 3 a kohta ja 4–7 kohta, 80 §:n 3 momentti, 84 §:n 1 momentti ja 85 §,

sellalsina kuin niistä ovat 44 § osittain muutettuna 7 päivänä toukokuuta 1965 annetulla lailla (260/65), 45 §:n 1 momentin johdantokappale 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1035/78), 3 a kohta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1025/74) ja 4 kohta mainitussa 7 päivänä toukokuuta 1965 annetussa laissa sekä 80 §:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1024/74), näin kuuluviksi:

44 §.

Veroviranomaisella on oikeus saada väestökirjaa pitävältä viranomaiselta verotusta varten tarpeelliset tiedot sen mukaan kuin väestökirjalaissa (141/69) on tietojen antamisesta säädetty.

Maistraatin ja nimismiehen on ennen tammikuun ja heinäkuun loppua toimitettava verotoimistolle tiedot niistä ilmoituksista, jotka edellisenä puolivuotiskautena on tehty elinkeinon aloittamisesta tai lopettamisesta.

Kiinteistön luovutusta koskevan ilmoituksen toimittamisesta asianomaisen veropiirin verotoimistolle säädetään asetuksella.

Tuomiokunnan tuomarin ja raastuvanoikeuden on toimitettava verotoimistolle kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä myönnetyistä lainhuudoista tehty luettelo, johon on merkitty hakijan ja hänen saantomiehensä nimet ja kotipaikat, saannon laatu ja päiväys sekä luovutushinta ja oikeuden kiinteistölle määräämä arvo.

Verotoimistolle on, sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, toimitettava myös tarpeelliset otteet maarekisteristä, maanmittaustoimitusten jako- tai lohkomiskirjoista, tilusvaihtokirjoista tai muista selitelmistä ja kartoista sekä tiedot kaupungin tonttikirjasta samoin kuin tiedot asema-, rakennus- ja rantakaavasta ja niiden muutoksista.

Kunnan on, siltä osin kuin tietoja ei saada kotipaikkarekisteristä tai väestön keskusrekisteristä, toimitettava verotoimistolle, sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, tarpeelliset tiedot rakentamisesta kunnan alueella sekä siellä olevista rakennuksista ja rakennelmista.

45 §.

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen toimittaa verohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti veroviranomaiselle tai jäljempänä mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta verohallituksen määräämänä ajankohtana puolivuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot:


2) puun ostajien luettelo puutavaran hankintamyyjistä veroviranomaiselle sekä puun ostajien tai niiden järjestöjen verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskemista varten tarvittavat kuntakohtaiset tai kantohinta-alueittaiset keskihinnat ostamistaan puutavaralajeista metsäntutkimuslaitokselle, jolla on oikeus tarkastaa ilmoittamisvelvollisten hallussa oleva aineisto, johon keskihintatiedot perustuvat;


3 a) sen, joka on antanut stipendin, opintorahan tai muun apurahan opintoja tai tieteellistä tutkimusta varten ja sen joka on antanut palkinnon tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi, kullekin annetun suorituksen määrästä;


4) sellaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka omistamassa kiinteistössä sen osakkailla tai jäsenillä on hallittavanaan huoneistoja, kunkin huoneiston suuruudesta ja laadusta, osakkaan tai jäsenen osuudesta yhtiön tai osuuskunnan pitkäaikaisista veloista sekä, jos huoneisto tai sen osa on vuoden aikana ollut kokonaan tai osittain muussa kuin omistajan tai hänen perheensä asumiskäytössä, huoneistosta yhtiölle tai osuuskunnalle tältä ajalta suoritetun vastikkeen ja rahastosuorituksen suuruudesta;

5) keskusmetsälautakunnan ja piirimetsälautakunnan verovapaista metsämaista;

6) vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen vakuutuksen perusteella tahi eläkkeenä tai avustuksena suorittamastaan määrästä, paitsi milloin se on verovapaa;

7) sen, joka on maksanut korvausta tekijän-, patentti-, kaivos- tai muun sen kaltaisen oikeuden käyttämisestä, kullekin suoritetun korvauksen määrästä;


80 §.

Verovelvolliselle annetaan verotustodistus selvityksenä toimitetusta verotuksesta. Verohallitus antaa tarkemmat määräykset verotustodistuksesta. Tätä todistusta käytetään viranomaisissa ja muutoinkin todistuksena toimitetusta verotuksesta, jollei muualla lainsäädännössä ole toisin säädetty sanotun todistuksen sisällöstä.

84 §.

Milloin edellä 82 ja 83 §:ssä mainitusta syystä asianomaisena vuotena verottamatta jäänyt tulo on verotettu jonakin muuna vuotena, on verovelvollinen veronoikaisun tai jälkiverotuksen yhteydessä osoitettava saamaan takaisin se vero, mikä samasta tulosta on sanottuna muuna vuotena pantu verovelvollisen maksettavaksi.


85 §.

Verovelvollisen kuoltua tulee veronoikaisun, maksuunpanon oikaisun ja jälkiverotuksen kohdistua kuolinpesään noudattaen, mitä 4 §:ssä on sanottu. Kuolinpesään kohdistuva verovelvollisen vahingoksi tapahtuva veronoikaisu ja maksuunpanon oikaisu samoin kuin kuolinpesään kohdistuva jälkiverotus on kuitenkin toimitettava viimeistään kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona perukirja on annettu perintöverolautakunnalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1980.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.