975./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 15, 16 ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 15 § osittain muutettuna 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetulla lailla (426/69) ja 16 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla (847/70), sekä

lisätään lakiin uusi 15 a § seuraavasti:

15 §.

Jos maatalousmaa on metsitetty, ei tämän alueen metsän puhdasta tuottoa oteta lukuun määrättäessä veroa tulon perusteella niissä verotuksissa, jotka toimitetaan Lapin läänissä 35 vuodelta, Oulun läänissä 30 vuodelta ja muualla maassa 25 vuodelta sen kalenterivuoden alusta lukien, jona metsitystyö on loppuun suoritettu.

Jos suo on joko kokonaan tai osittain maanomistajan varoin ojitettu metsänkasvun parantamiseksi, ei tämän alueen metsän puhdasta tuottoa oteta lukuun määrättäessä veroa tulon perusteella niissä verotuksissa, jotka toimitetaan Lapin läänissä 25 vuodelta, Oulun läänissä 20 vuodelta ja muualla maassa 15 vuodelta sen kalenterivuoden alusta lukien, jona ojitustoimitus on loppuun suoritettu.

15 a.

Metsämaan uudistusalan vähintään puolen hehtaarin suuruisesta taimikosta annetaan veronhuojennus luonnolliselle henkilölle, kuolinpesälle ja näiden muodostamalle yhtymälle. Uudistusalasta, jonka tuotto muulla perusteella on verovapaa, ei anneta tässä pykälässä tarkoitettua veronhuojennusta.

Veroa tulon perusteella määrättäessä ei oteta lukuun pinta-alan mukaan laskettua taimikon suhteellista osuutta maatilaan kuuluvan tilan metsän puhtaasta tuotosta kerrottuna Lapin läänissä luvulla 16, Oulun läänissä luvulla 14, Pohjois-Karjalan läänissä luvulla 13, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Keski-Suomen lääneissä luvulla 11 ja muualla maassa luvulla 7. Veronhuojennus annetaan siltä vuodelta toimitettavassa verotuksessa, jona taimikko on vakiintunut. Verovelvollisen vaatimuksesta veronhuojennus jaksotetaan annettavaksi sanotulta ja enintään kahdelta sitä seuraavalta vuodelta toimitettavassa verotuksessa laskettuna erikseen kullekin vuodelle vahvistettujen tuottoperusteiden mukaan siten, että veronhuojennusta kahdelle tai kolmelle vuodelle jaksotettaessa jaetaan edellä mainittu kerroin vastaavasti luvulla 2 tai 3.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu veronhuojennus tai sen verovuodelle jaksotettu osa ylittää maatilatalouden tuloverolain 14 ja 15 §:n mukaisten veronhuojennusten jälkeen lasketun metsän puhtaan tuoton, ylimenevä osa otetaan huomioon vähennyksenä metsätalouden puhtaasta tulosta.

16 §.

Edellä 15 tai 15 a §:ssä tarkoitetun veronhuojennuksen saamisen edellytyksenä on myös, että metsän uudistaminen, metsittäminen tai ojittaminen on tehty piirimetsälautakunnan tai, jos kysymyksessä on valtion maalla suoritettava metsittäminen tai ojittaminen, sen viranomaisen, jonka hallinnassa alue on, ennen työhön ryhtymistä alueelle hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Veronhuojennusta ei myönnetä, jos on kysymys alueesta, jossa maatalousmaan metsittäminen ei edellytä metsänviljelyä tai jonka ojittamista ei kasvupaikan metsäntuottokyvyn parantamisen kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä myöskään, jos on kysymys alueesta, jossa on suoritettu yksityismetsälain vastainen hakkuu.

Jos metsitys- tai ojitusalueen hoito on laiminlyöty, menettää verovelvollinen 15 §:ssä tarkoitetun veronhuojennuksen tällaisen alueen osalta siltä vuodelta toimitettavasta verotuuksesta alkaen, jona laiminyönnin on todettu tapahtuneen.

20 §.

Keskusmetsälautakunnan, piirimetsälautakunnan tai, jos kysymyksessä on valtion maa, asianomaisen viranomaisen on esitettävä verolautakunnalle todistus 14, 15, 15 a ja 16 §:ssä säädetyistä veronhuojennuksen edellytyksistä.

Keskusmetsälautakunnan ja piirimetsälautakunnan on ilmoitettava asianomaiselle verolautakunnalle toteamansa 16 §:n 3 momentissa tarkoitetut laiminlyönnit.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa. Lakia ei sovelleta metsän uudistusaloihin, joilla metsän uudistuminen on tapahtunut ilman luontaisen uudistamisen tarkoituksessa tehtyä hakkuuta tai joilla luontaisen uudistamisen tarkoituksessa tehty hakkuu tai muu uudistushakkuu on tehty ennen vuotta 1975 tai metsänviljely on tapahtunut ennen vuotta 1976. Lain 15 §:ää sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa olleessa muodossa, jos mainitussa pykälässä tarkoitettu verovapaus on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa.

Poiketen siitä, mitä 16 §:n 1 momentissa on säädetty, myönnetään 15 a §:ssä tarkoitettu veronhuojennus sellaisille metsän uudistusaloille, joilla luontaisen uudistamisen tarkoituksessa tehty hakkuu on todistettavasti tehty vuosina 1975–1979.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.