959./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain (775/68) 3 ja 5 §, näistä 5 § sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (530/70), näin kuuluviksi:

3 §.

Myönnettäessä pere-eläkettä 2 §:ssä tarkoitetun edunjättäjän jälkeen edunjättäjän oikeus eläkkeeseen, eläkeaika ja eläkkeen perusteena oleva palkka määräytyvät valtion eläkelain ja sen voimaanpanolain säännösten mukaisesti, kuitenkin niin, että eläkeajaksi luetaan myös aika, joka on luettu eläkeajaksi edunjättäjän omaa eläkettä varten, tai jollei sitä vielä ollut myönnetty, olisi ollut luettava, jos hän kuollessaan olisi tullut työkyvyttömäksi, ja että 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun edunjättäjän eläkkeen perusteena olevana palkkana. pidetään sitä palkkaa, jonka mukaan edunjättäjän oma eläke kuolinhetkellä määräytyi, tai jollei sitä vielä ollut myönnetty, olisi määräytynyt, tai jos kuolemantapaus on sattunut 31 päivän joulukuuta 1971 jälkeen, edunjättäjän oman eläkkeen perusteena mainittuna päivänä ollutta paikkaa tarkistettuna siten kuin valtion perhe-eläkelain 11 §:ssä on säädetty.

5 §.

Valtion perhe-eläkelain tultua voimaan

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 28 päivänä joulukuuta 1956 annettua lakia (696/56) ja

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 29 päivänä joulukuuta 1956 annettua asetusta (697/56)

sovelletaan ainoastaan 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ja, jollei 2 ja 3 momentin säännöksistä muuta johdu, ennen valtion perhe-eläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta suoritettavaan perhe-eläkkeeseen, hautausapuun tai hautauskustannusten korvaukseen.

Edunsaajalla, joka 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perhe-eläkelain voimaan tuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta saa perhe-eläkettä aikaisempien säännösten nojalla, on oikeus siirtyä saamaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti valtiokonttorille ja luopumalla samalla aikaisempien säännösten mukaisesta oikeudestaan perhe-eläkkeeseen. Siirtyminen toimeenpannaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä ensiksi seuraa.

Jos edunsaajalla 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perhe-eläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta on oikeus perhe-eläkkeeseen aikaisempien säännösten nojalla, hänellä on oikeus saada perhe-eläkettä joko aikaisempien säännösten tai valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti valtiokonttorille.

Milloin 2, 3, 4 ja 5 momentissa tarkoitettuja edunsaajia on kaksi tai useampia ja heistä osa haluaa perhe-eläkkeensä aikaisempien säännosten ja osa valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti, perhe-eläkkeen suuruus ja siitä kullekin tuleva osa määräytyy, niin kuin se olisi määräytynyt, jos perhe-eläke olisi myönnetty kaikille samojen säännösten mukaisesti.

Eläkeasian, joka on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä ja joka koskee 2 ja 4 momentissa tarkoitettua kuolemantapausta, käsittelee valtiokonttori hakemuksesta uudelleen.

Jos edunsaaja valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa saa hänelle edunjättäjän jälkeen myönnettyä ylimääräistä eläkettä, valtiokonttorilla on oikeus ottaa ylimääräisen eläkkeen saamista koskeva asia uudelleen käsiteltäväksi sekä ottaen huomioon edunsaajalle valtion perhe-eläkelain nojalla tuleva etuus, muuttaa tai kokonaan peruuttaa ylimääräistä eläkettä koskeva päätös.

Ennen päätöksen antamista hakijalle 1 momentissa mainitun lain tai siinä säädettyjen perusteiden mukaista perhe-eläkettä tarkoittavaan hakemukseen perhe-eläkkeestä voidaan maksaa ennakkoa. Maksettu ennakko vähennetään eläkepäätöksen mukaisesta perhe-eläkkeestä sitä maksettaessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.