931./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeustangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 2b §, 3 §:n 1 momentti ja 4 §,

näistä 2 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa asetuksessa (1070/78) sekä 2 §:n 2 momentti, 2 b § ja 3 §:n 1 momentti 3 päivänä joulukuuta 1976 annetussa asetuksessa (946/76), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §.

Yleisen alioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriöön kunkin kuukauden aikana tuomituista henkilöistä ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, päätösilmoitusta ei saa lähettää ennen kuin on selvitetty, onko valitus ajettu perille, mutta se on lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Jos samassa asiassa on lähetettävä päätösilmoitus useasta tuomitusta, ilmoitukset lähetetään kaikista tuomituista samalla kertaa.

Hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriölle toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Päätösilmoitus on lähetettävä myös, jos täytäntöönpantavaan vankeuteen alioikeudessa tuomittu vapautetaan hovioikeudessa tällaisesta seuraamuksesta tai jos asiaa ei tutkita rangaistuksen osalta. Milloin hovioikeus määrää alioikeuden ehdollisesti tuomitseman vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön tai koventaa sakkorangaistuksen vankeusrangaistukseksi, sen on liitettävä päätösilmoitukseen jäljennös alioikeuden tuomiolauselmasta tai jäljennös päätöksestä. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus sen jälkeen, kun on selvitetty, onko päätöksestä valitettu korkeimpaan oikeuteen ja viimeistään 15 päivänä valitusajan päättymisestä. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemästään, vangittua koskevasta asiasta hovioikeuden on kuitenkin lähetettävä asianomaiselle lääninhallitukselle ilmoitus päätöksestä (väliaikainen täytäntöönpanokirja ) heti.


2 b §.

Kun alioikeus on tuominnut syytetyn yhdestä tai useammasta rikoksesta vähintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen, sen on 30 päivän kuluessa päätöksen julistamisesta lähetettävä vangitusta henkilöstä lääninvankilaan ja muusta henkilöstä oikeusministeriölle asiasta syytteen ja päätöksen sekä sen perustelun sisältävä pöytäkirjan ote. Ote on lähetettävä erikseen jokaisesta samalla päätöksellä tuomitusta syytetystä. Näin on meneteltävä myös siinä tapauksessa, että asia on siirretty toiseen tuomioistuimeen tai rangaistus on ehdollinen.

3 §.

Kun korkein oikeus tuomitsee 1 §:n 1 momentissa mainittuun seuraamukseen, täytäntöönpanokirjana on jäljennös päätöksestä.


Kun korkein oikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 23 §:n nojalla, ettei hovioikeuden päätöstä, joka sisältää tämän asetuksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun ratkaisun, ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai ettei päätöksen täytäntöönpanoa ole jatkettava, sen on ilmoitettava siitä heti oikeusministeriölle. Oikeusministeriön on ilmoitettava täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä heti sille lääninhallitukselle, jolle täytäntöönpanokirja on lähetetty.

4 §.

Jos tuomittu on asian takia vangittuna, lääninhallituksen on heti lähetettävä täytäntöönpanokirja sen rangaistuslaitoksen johtajalle, jossa tuomittua pidetään vangittuna. Muussa tapauksessa lääninhallituksen on, hankittuaan selvityksen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta, lähetettävä täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikan maistraatille tai nimismiehelle. Jos tuomittu on rangaistuslaitoksessa suorittamassa muuta rangaistusta tai vangittuna muun asian vuoksi, saadaan täytäntöönpanokirja lähettää asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle.

Saatuaan oikeusministeriöltä ilmoituksen korkeimman oikeuden antamasta hovioikeuden päätöksen täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä, lääninhallituksen on ilmoitettava asiasta heti sen rangaistuslaitoksen johtajalle taikka sille maistraatille tai nimismiehelle, jolle täytäntöönpanokirja on jo lähetetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.