902/1979

Annettu Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 1979

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtioneläkelain 5 §:n 5 ja 8 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 10 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 10 §:n 4 momentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa(851/71), 6 §:n 1 momentti 16 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (498/78) sekä 5§:n 5 ja 8 momentti 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (215/79), näin kuuluviksi:


Eläkeajaksi luetaan niin ikään vähintään kuukauden yhdenjaksoisena jatkunut:

1) aikaa, jonka edunsaaja 23 vuotta täytettyään on ollut muussa kuin valtion tehtävässä,mikäli siihen, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, liittyy oikeus valtion varoista suoritettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen;

2) aikaa, jonka edunsaaja 23 vuotta täytettyään on ollut valtion haltuun kokonaan taiosaksi otetun yksityisen yhteisön tai laitoksenpalveluksessa, jos hän on ollut sanotunlaisenyhteisön tai laitoksen palveluksessa silloin, kunyhteisö tai laitos taikka sen osa on otettu valtionhaltuun, ja välittömästi sen mukana siirtynytvaltion palvelukseen; ja

3) aika, jonka edunsaaja 23 vuotta täytettyään on ollut sellaisen viranhaltijan palveluksessa, joka on saanut osan työansiostaan maksuvelvollisilta periminään maksuina tai lunastuksina, tämän viran hoitamiseen kuuluvassa tehtävässä, jos edunsaaja on ollut sanotunlaisenviranhaltijan palveluksessa tämän viran hoitamiseen kuuluvassa tehtävässä silloin, kun virkaon siirretty kokonaispalkkaukseen, ja välittömästi siirtynyt valtion palvelukseen.


Valtioneuvosto voi yksityistapauksissa valtion edun vaatiessa määrätä, että eläkeajaksiluetaan kokonaan tai osaksi aika 23 ikävuoden täyttämisen jälkeen muussakin kuin 1 ja5 momentissa mainitussa palveluksessa tai tehtävässä.

Eläkeajaksi ei kuitenkaan lueta:

1) aikaa palveluksessa, jos aika tässä palveluksessa on luettava edunsaajan hyvaksi eläkettä varten muun lain nojalla, paitsi jos kysymyksessä on 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 kohdassatarkoitettu palvelusaika;

2) aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkautuspalkalla, jos häneltä sinä aikana lain nojallaon pidätetty lakkautuspalkka kokonaan taiosaksi; sekä

3) aikaa, jonka työ tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yhdenjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, ellei siltäajalta ole suoritettu palkkaa eikä palkattomuuden syynä ole ollut:

a) kansanedustajan tehtävä tai julkinen tehtävä, josta ei ole lupa kieltäytyä, taikka valtioneuvoston jäsenyys;

b) asevelvollisuuden suorittaminen asevelvollisuuslain nojalla;

c) toiminta Yhdistyneissä Kansakunnissa,sen erityisjärjestössä tai muussa sellaisessa hallitusten välisessä kansainvalisessä järjestössä taiyhteistyöelimessä, johon Suomi on virallisestiliittynyt, taikka sellaisessa kansainvälisessä kehitysyhteistyötehtävässä, jossa Suomi on mukana;

d) 5 §:n 2 momenttia soveltaen myönnetyntyökyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen suorittaminen; taikka

e) sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään perustuen myönnetty virkavapaus tai loma siltä osinkuin sairausvakuutuslain mukaan tuleva äitiysraha kohdistuu siihen.


10§

Eläke saa olla enintään 66 prosenttia 7 §:nmukaisesta eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Jos edunsaajalla tämän lain mukaistaeläkettä varten huomioon otetun palveluksenperusteella on oikeus eläkkeeseen myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain nojalla tai jos hänellä 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun palveluksenperusteella on oikeus eläkkeeseen myös työntekijäin eläkelain nojalla taikka jos hänellä 6§:n 1 momentin 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toiminnan perusteella on oikeus eläkkeeseen kansainväliseltä järjestöltä tai yhteistyöelimeltä tahi kehitysyhteistyötehtävästä vähintään viisi vuotta kestäneen toiminnan perusteella, tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukainen eläke siltä osinkuin se perustuu valtion palveluksesta saatuunansioon, työntekijäin eläkelain mukainen eläkesiltä osin kuin se perustuu samaan palvelusaikaan kuin tämän lain mukainen eläke ja kansainväliseltä järjestöltä tai yhteistyöelimeltä tahikehitysyhteistyötehtävästä tuleva eläke siltäosin kuin se perustuu muihin kuin edunsaajaltaperittyihin maksuihin ja samaan palvelusaikaankuin tämän lain mukainen eläke. Tällöin eioteta huomioon lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain eikä työntekijäineläkelain mukaisesta eläkkeestä muiden eläkkeiden ja korvausten johdosta tehtävää vähennystä. Eläkkeen enimmäismäärästä on muutoinvoimassa mitä jäljempänä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomiooneläkeaikana myös ennen lain voimaantuloa kulunut aika, ja lakia sovelletaan myös ennen lainvoimaantuloa mutta 31 päivän joulukuuta1966 jälkeen sattuneeseen eläketapahtumaanperustuvaan eläkkeeseen. Jos eläkeajaksi luetaan aika, jonka edunsaaja 6 §:n 1 momentin3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavallaon toiminut Yhdistyneissä Kansakunnissa taisellaisessa kansainvälisessä kehitysyhteistyötehtävässä, jossa Suomi on mukana, tällaiseen toimintaan perustuvaa eläkettä ei kuitenkaan vähennetä 10 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla, jos toiminta on alkanut ennen tämän lainvoimaantuloa.

Eläkeasian, joka on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä ja joka koskee 2 momentissatarkoitettua eläketapahtuinaa, käsittelee valtiokonttori edunsaajan hakemuksesta uudelleen.

Jos edunsaaja tämän lain voimaan tullessasaa hänelle myönnettyä ylimääräistä eläkettä,valtiokonttorilla on oikeus ottaa ylimääräiseneläkkeen saamista koskeva asia uudelleen käsiteltäväksi sekä, ottaen huomioon edunsaajalletännän lain nojalla tuleva etuus, muuttaa taikokonaan peruuttaa ylimääräistä eläkettä koskeva päätös.

Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.