864/1979

Annettu Helsingissä 7. päivänä joulukuuta 1979

Opintovapaa -asetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) nojalla:

Asetuksen soveltamisala

Opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan perusteeksi hyväksyttävään koulutukseen ja opiskeluun sekä niihin liittyviin järjestelyihin on sen lisäksi, mitä opintovapaalaissa säädetään, sovellettava tämän asetuksen säännöksiä.

Tätä asetusta sovelletaan, sen mukaan kuin jäljempänä säädetään, myös maatalousyrittäjiin ja muihin omaa työtään tekeviin.

Työntekijällä tarkoitetaan tässä asetuksessa opintovapaalain 2 §:ssä ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja, työ- ja palvelussuhteissa olevia henkilöitä sekä työnantajalla myös opintovapaalain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua julkisyhteisöä.

Koulutuksen muodot.

Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun opetukseen ja koulutukseen luetaan:

1) peruskouluasetuksen 29 §:ssä tarkoitettuun tutkintoon tähtäävä opiskelu;

2) yksityisoppilaana suoritettavaan tutkintoon tähtäävä opiskelu kunnallisessa tai yksityisessä oppikoulussa sekä oppilaitoksessa, jonka käyminen tuottaa saman kelpoisuuden kuin peruskoulun tai lukion käyminen;

3) iltaoppikoulussa ja oppikoulun iltalinjalla tapahtuva opiskelu; sekä

4) kansanopistossa tai kansankorkeakoulussa annettava muu kuin harrastustavoitteinen opetus, joka sisällöltään on peruskoulussa tai lukiossa annettavaa opetusta täydentävää.

Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun opetukseen tai koulutukseen luetaan lainkohdassa mainituissa oppilaitoksissa annettava ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus, jota annetaan laitoksen tai sen jonkin linjan oppimäärän, tutkinnon tai kurssin tai niiden osan taikka erillisen arvosanan suorittamiseksi, sekä kesäyliopistoissa annettava vastaava opetus.

Maatalousyrittäjän tai muun omaa työtään tekevän opintovapaata vastaavaksi ajaksi katsotaan siitä muutoin säädetyin rajoituksin aika, jonka hän käyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun opetukseen ja koulutukseen sekä opintovapaalain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua koulutusta vastaavaan koulutukseen.

Opiskelun muodot.

Opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä, opintovapaalain 5 §:ssä tarkoitettu koulutus tai opiskelu voi käsittää:

1) opetuksen seuraamista;

2) opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua;

3) valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista kuitenkin enintään 10 työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista; sekä

4) koetilaisuuteen osallistumista.

Opintovapaan antamistapa.

Opintovapaa myönnetään antamalla työntekijälle etukäteen määrättynä aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapäiviä.

Milloin työnantaja ja työntekijä voivat siitä keskenään sopia, saadaan opintovapaa myöntää antamalla osa työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Tällainen opintovapaa voidaan myöntää kerrallaan enintään 5 §:ssä tarkoitetun opintojakson ajaksi.

Opintovapaan hakeminen.

Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta ennen opintojakson alkamista seuraavasti:

1) kesäkuun alussa alkavan opintojakson kuluessa alkavia opintoja varten viimeistään 15 päivänä huhtikuuta;

2) elokuun 15 päivänä alkavan opintojakson kuluessa alkavia opintoja varten viimeistään 31 päivänä toukokuuta; sekä

3) tammikuun alussa alkavan opintojakson kuluessa alkavia opintoja varten viimeistään 15 päivänä marraskuuta.

Milloin opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus, jollei työnantajan ja työntekijän kesken muuta erikseen sovita, tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen suunnitellun opintovapaan alkamista.

Opintovapaahakemuksen sisältö ja liitteet.

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta;

2) hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite;

3) onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen; sekä

4) oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on.

Milloin opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, on hakemukseen liitettävä todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus.

Jos opintovapaata haetaan viittä työpäivää pitemmäksi ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjallisesti viimeistään kuukauden kuluttua 5 §:ssä tarkoitetun hakuajan päättymisestä.

Jos opintovapaata haetaan enintään viiden työpäivän ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.

Opintovapaahakemusta koskeva päätös on asianomaisen työntekijän pyynnöstä annettava tiedoksi myös sille työntekijöiden luottamushenkilölle, joka työpaikalla häntä lähinnä edustaa.

Opintovapaan keskeyttäminen.

Opintovapaalain 10 §:ssä tarkoitettu opintovapaan keskeyttämistä koskeva ilmoitus tai pyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Milloin työntekijä pyytää opintovapaan keskeyttämistä opintovapaalain 10 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, tulee työntekijän työnantajan pyynnöstä esittää selvitys työkyvyttömyydestään.

Opintovapaan keskeyttämistä koskevan ilmoituksen tai pyynnön johdosta tehdystä ratkaisusta samoin kuin siitä, milloin työhön paluu voi tapahtua, on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava asianomaiselle työntekijälle.

Todistus opintovapaan käyttämisestä.

Opintovapaalain 12 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta tulee käydä ilmi:

1) opiskelijan nimi;

2) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi; sekä

3) annetun opetuksen tai koulutuksen aika, muoto ja sisältö.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua todistusta ole voitu opintovapaalain 12 §:ssä mainitusta syystä antaa, on opetuksen tai koulutuksen järjestäjän työntekijän tai työnantajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen selvitys niistä syistä, joilla todistuksen antaminen on evätty.

10§
Poikkeukset

Mitä 2-9 §:ssä on säädetty, noudatetaan, jollei työehto- tai virkaehtosopimuksin toisin sovita.

11§
Lomalautakuntien tehtävät.

Maatalousyrittäjän vuosilomasta ja sijaisavun järjestämisestä annetussa laissa (102/78) tarkoitetun lomalautakunnan tehtävänä on avustaa sijaisavun järjestämisessä ja pitää tätä varten luetteloa 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opiskelu- ja koulutusajasta, opintovapaahankkeista ja saatavissa olevasta sijaisavusta.

12§
Opintovapaalain noudattamisen valvonta.

Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Opetusviranomaisten tehtävänä on kuitenkin seurata ja valvoa, että niiden alaiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät osaltaan noudattavat opintovapaalain ja tämän asetuksen säännöksiä.

Työvoimaviranomaisten tulee, milloin tämä valvonnan kannalta on aiheellista, antaa lausuntoja opintovapaajärjestelyjen toteuttamiseksi tarvittavan sijaistyövoiman saantia koskevissa kysymyksissä.

13§
Voimaantulo.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 7. päivänä joulukuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.