673/1979

Annettu Naantalissa 24. päivänä elokuuta 1979

Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätslousmaata 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (391/78) 5 §:n 1 ja 3 momentti sekä 8 § kuuluviksi:

Lupamenettely.

Lupaviranomaisen on otettava maanhankintalupaa koskeva asia käsiteltäväkseen viipymättä sen jälkeen, kun julkisen kaupanvahvistajan lähettämä ilmoitus tapahtuneesta kiinteistönkaupasta on saapunut lupaviranomaiselle. Ilmoitus katsotaan lupahakemukseksi, jos saanto 2 §:n mukaan vaatii luvan. Jos kysymys on 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta ja maataloustoimisto katsoo, että lupa olisi evättävä, maataloustoimiston on siirrettävä asia viipymättä asianomaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Jollei maanhankintalupa-asiassa ole tehty päätöstä neljän kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, ei maanhankintalupaa enää sen jälkeen saa evätä. Kunnanhallituksen käsiteltäväksi 1 momentin nojalla siirretyssä asiassa sanottu aika lasketaan siitä, kun lääninhallituksen päätös saannon luvanvaraisuudesta on saanut lainvoiman.

Lainhuudatus.

Saannolle, joka tämän lain mukaan vaatii maanhankintaluvan, ei saa myöntää lainhuutoa eikä aika, jonka kuluessa lainhuutoa on haettava, myöskään ala, ennen kuin maanhankintalupa on myönnetty tai maatilahallitus on menettänyt lunastusoikeutensa taikka lunastaminen on rauennut. Jos hakija esittää maataloustoimiston antaman ilmoituksen, jonka mukaan maanhankintalupaa ei tarvita, lainhuudatusviranomainen ei ole velvollinen tutkimaan tämän lain mukaisia saannon huudattamisen edellytyksiä.

Kun huudatetaan saantoa, jota tarkoitetaan 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa, eikä 1 momentissa tarkoitettua maataloustoimiston ilmoitusta ole esitetty, on lainhuudon saamiseksi esitettävä kunnanhallituksen antama todistus tai lääninhallituksen taikka korkeimman hallintooikeuden antama päätös siitä, ettei maanhankintalupa ole tarpeen. Aika, jonka kuluessa lainhuutoa on haettava, ei ala ennen todistuksen tai päätöksen antopäivää.

Jos lainhuuto on myönnetty vastoin 1 ja 2 momentin säännöksiä, ei saantoa saa sillä perusteella moittia eikä saantoon muutoinkaan voida enää soveltaa tätä lakia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Naantalissa 24. päivänä elokuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Cristoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.