642/1979

Annettu Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Eläkkeensaajien asumistukiasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 15 §:n nojalla:

Asumistuen hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on eläkkeiden hakemisesta säädetty.

Asumistukihakemuksen vastaanottamisesta muualla kuin hakijan asuinkunnassa on voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 §:ssä on säädetty.

Asumistuen saajan on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon:

1) asunnon vaihtumisesta;

2) asumiskustannusten alentumisesta;

3) omassa tai puolison taloudellisessa asemassa tapahtuneesta muutoksesta;

4) joutumisestaan eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hoitoon;

5) hänen asumiskustannustensa alentamiseksi myönnetystä asumistukilain (408/75) mukaisesta asumistuesta; ja

6) muista sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hänen oikeuteensa saada asumistukea tai asumistuen määrään.

Asumistuen saajan ilmoitusvelvollisuudesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä. kansaneläkeasetuksen 5 luvussa on säädetty.

Asumistuen saaja on velvollinen antamaan kansaneläkelaitoksen määräämänä ajankohtana eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua tarkistusta varten tarvittavat tiedot.

Eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun huomattavan muutoksen katsotaan tapahtuneen:

1) kun asumistuen saajan vuotuiset asumiskustannukset ovat muuttuneet vähintään 300 markkaa; tai

2) kun asumistuen määrään vähentävästi vaikuttava vuositulo on noussut vähintään 10 markkaa tai alentunut vähintään 750 markkaa.

Edellä 1 momentissa mainitut markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1978 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu, ja ne tarkistetaan ja pyöristetään siten kuin eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:ssä on säädetty.

Asumistuen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeiden maksamisesta säädetty.

Kansaneläkelaitoksen hallitus voi siirtää eläkkeensaajien asumistukilain mukaista asumistukea koskevat asiat tai osan niistä kansaneläkelain 66 §:ssä mainitun sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistavaksi ja samalla määrätä, minkälaisin rajoituksin sosiaalivakuutustoimikunta tätä oikeutta käyttää.

Kansaneläkelaitoksen ja sosiaalivakuutustoimikunnan asumistukea koskevan toimituskirjan allekirjoittamisesta on voimassa, mitä kansaneläkelaitoksen toimituskirjan allekirjoittamisesta on kansaneläkeasetuksen 14 §:n 2 momentissa säädetty.

Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa asumistuen myöntämisestä ja sen määrästä on voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 71 §:ssä on säädetty.

10§

Eläkkeensaajien asumistukilain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita hoitolaitoksia ovat kansaneläkelain 22 b §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista annetun asetuksen (538/63) 2 §:ssä mainitut hoitolaitokset.

11§

Kansaneläkelaitoksen on asumistukien maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana ilmoitettava kunnalle tämän osuus asumistukikustannuksista. Kunnan on suoritettava osuutensa asumistukien maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä.

12§

Mikä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti rintamasotilaseläkkeisiin suoritettavien asumistukien kustannuksiin.

13§

Mikä tukilisäasetuksen (641/79) 10 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti eläkkeensaajien asumistukilain 12 §:ssä tarkoitettuun rajatulojen mahdolliseen korottamiseen.

14§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.