639/1979

Annettu Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 23 a, 40, 54, 74 a ja 74 b §,

sellaisina kuin niistä ovat, 23 a § 13 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa (915/ 74), 40 § 30 päivänä joulukuuta 1960 annetussa asetuksessa (539/60), 54 § 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (654/74), 74 a § 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa (633/69) ja 74 b § 7 päivänä maaliskuuta 1975 annetussa asetuksessa (163/ 75), sekä

lisätään asetukseen uusi 62 a § ja 70 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

23a§

Kansaneläkelaitoksen hallitus voi siirtää kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä, työttömyyseläkettä ja hautausavustusta sekä, jos on ilmeistä, että työkyvyttömyys jatkuu vain lyhyen ajan välittömästi sairausvakuutuslain (364/69) mukaisen päivärahaoikeuden päätyttyä, enintään kolmeksi kuukaudeksi maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä koskevat asiat tai osan niistä kansaneläkelain 66 §:ssä mainitun sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistavaksi ja määrätä samalla, minkälaisin rajoituksin sosiaalivakuutustoimikunta tätä oikeutta käyttää. Mitä edellä on sanottu työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeestä, ei kuitenkaan koske työkyvyttömyyseläkkeeseen maksettavaa apu- ja hoitolisää eikä vanhuuseläkkeeseen muun syyn kuin iän perusteella maksettavaa apu- ja hoitolisää.

40§

Jos vakuutetun, jolle hänen ikänsä perusteella olisi määrättävä vakuutusmaksu, on verovuoden tai sen osan aikana todettu olleen kansaneläkelain mukaan työkyvytön taikka jos hän on saanut työttömyyseläkettä, eläkelaitos toimittaa siitä tiedon veroviranomaisille siten kuin eläkelaitoksen ja verohallituksen välillä tarkemmin sovitaan. Pyydettäessä eläkelaitos lähettää todistuksen vakuutetulle veroilmoitukseen liitettäväksi.

Työkyvyttömäksi toteamisen tai työttömyyseläkkeen saamisen perusteella vakuutusmaksua ei ole jätettävä vakuutetulle määräämättä muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun tiedon tai todistuksen taikka eläkelaitokselta hankitun lausunnon perusteella.

54§

Eläkkeensaaja, jonka eläkkeeseen maksetaan lapsikorotus, on velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon lapsen kuolemasta tai antamisesta otto- tai kasvattilapseksi sekä muutoinkin, kun hän ei enää huolehdi lapsen toimeentulosta.

Tukiosan saajan on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta, aviopuolison kuolemasta ja avioliiton purkautumisesta sekä omassa tai puolison taloudellisessa asemassa tapahtuneesta muutoksesta.

Apu- tai hoitolisän saaja on velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon laitoshoitoon joutumisestaan.

62a§

Kansaneläkelain 22 b §:n 3 momentissa tarkoitettu hoitolaitos on velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon eläkkeensaajan joutumisesta laitoshoitoon tai hänen sijoittamisestaan laitoksen kustannuksella hoitoon muualle. Ilmoitus on välittömästi tehtävä hoidosta, jonka voidaan arvioida yhdenjaksoisesti jatkuvan vähintään kolme kuukautta tai joka on kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edelleen.

70§

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty myönnetyn eläkkeen ilmoittamisesta, koskee soveltuvin osin kansaneläkelain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla määriteltyä eläkettä, jota ei vielä ole myönnetty.

74a§

Kansaneläkelain 30 §:n 4 momentin 15 ja 16 kohdassa tarkoitetuksi työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta tahi muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä.

74b§

Kansaneläkelain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun perustavaa laatua olevan muutoksen katsotaan tapahtuneen, jos vuositulo verrattuna siihen vuosituloon, jonka perusteella tukiosa on määrätty, on noussut vähintään 60 prosenttia kansaneläkelain 27 §:n 3 momentissa säädetyn rajatulon määrästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Mitä tämän asetuksen 40 §:ssä on säädetty, koskee myös henkilöä, joka saa vanhuudentukea kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (588/78) voimaantulosäännöksen perusteella.

Naantalissa 27. päivänä heinäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.