590/1979

Annettu Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1979

Laki koiraverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1

Verovelvollisuus ja veron määrä.

Koirasta on sen mukaan kuin tässä laissa säädetään suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päättyessä on pysyvästi pidetty.

Velvollinen suorittamaan koiraveroa on koiranomistaja, jonka omistuksessa koira on ollut verovuoden päättyessä.

Mitä koiranomistajasta on tässä laissa säädetty, koskee alaikäisen lapsen holhoojaa, jos koira on lapsen omistuksessa.

Koiravero on vähintään 30 ja enintään 100 markkaa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää.

Koiraveroa ei suoriteta:

1) koirasta, joka verovuoden päättyessä on viittä kuukautta nuorempi;

2) koirasta, jonka omistaa valtio tai jonka elatuskustannukset suoritetaan valtion varoista;

3) koirasta, jota käytetään porojen paimentamiseen;

4) invalidin tai aistiviallisen apu- ja opaskoirasta;

5) maanpuolustus- tai väestönsuojelutehtäviin todistettavasti koulutetusta koirasta, joka on sitouduttu luovuttamaan näihin tarkoituksiin;

6) vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiseen todistettavasti koulutetusta koirasta, joka on sitouduttu tarvittaessa luovuttamaan poliisiviranomaisen käyttöön;

7) koirasta, jonka omistaa vieraan valtion Suomessa olevassa diplomaattisessa tai muussa edustustossa tahi lähetetyn konsulin virastossa palveleva henkilö, hänen perheenjäsenensä tai yksityinen palvelijansa, jos he eivät ole Suomen kansalaisia; sekä

8) koirasta, jota eläinten käyttämisestä tieteellisissä kokeissa annetun asetuksen (334/71) mukaisesti käytetään asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

2

Ilmoittamisvelvollisuus ja verotusmenettely.

Joka verovuonna on saanut koiran omistukseensa, on velvollinen viimeistään seuraavan vuoden helmikuun kuluessa ilmoittamaan koiransa sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka alueella hän koiraa pysyvästi pitää. Jos tehtävä on johtosäännössä määrätty viranhaltijalle, ilmoitus on tehtävä tälle.

Ilmoituksen, joka on tehtävä käyttäen kunnanhallituksen sitä varten vahvistamaa lomaketta, tulee sisältää tiedot koiran edellisestä omistajasta, nimestä ja pysyväisestä pitopaikasta, sekä koiran rodusta ja syntymäajasta (koirailmoitus).

Kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan tulee muistuttaa vuosittain tammikuun kuluessa ilmoituksella, joka on julkipantava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, asianomaisia ilmoitusvelvollisuudesta ja samalla antaa tieto siitä, minne koirailmoitukset on annettava ja mistä lomakkeita niitä varten on saatavissa.

Koiranomistajan on tehtävä koirasta muutosilmoitus, jos verovuoden aikana

1) koiran pysyväinen pitopaikka on muuttunut toiseen kuntaan,

2) koira on luovutettu uudelle omistajalle tai

3) koira on kuollut.

Muutosilmoitus on viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuussa annettava koirailmoituksen vastaanottaneelle kunnanhallitukselle tai johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle. Koirasta, josta koirailmoitusta ei vielä ole tehty, annetaan muutosilmoitus sille kunnanhallitukselle tai johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle, jolle koirailmoitus ennen muutoksen tapahtumista olisi tullut tehdä.

Koirasta, josta on suoritettava koiraveroa, tulee kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan vuosittain kirjoituttaa koiraverolippu, johon on merkittävä:

1) koiranomistajan nimi ja osoite;

2) koiran tuntomerkit, ikä ja nimi; sekä

3) veron määrä, maksuaika ja maksupaikka.

Kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan tulee lähettää koiraveroliput koiranomistajille viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuussa.

Koirasta, josta ei ole suoritettava veroa, kirjoitetaan valvontalippu, johon merkitään tiedot koiranomistajasta, koirasta ja verovapauden perusteesta. Valvontalippu lähetetään asianomaisille koiranomistajille samanaikaisesti kuin koiraveroliput.

Jos koiranomistaja ei ole säädetyssä ajassa antanut koirailmoitusta koirasta, josta koiraveroa on suoritettava, voi kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty viranhaltija korottaa siltä verovuodelta, jolta ilmoitus olisi ollut annettava, suoritettavan koiraveron enintään kaksinkertaiseksi.

Jos koiraveroa 1 momentissa tarkoitetusta syystä ei ole voitu 7 §:n mukaisesti verovuodelta määrätä, on kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan päätöksellään määrättävä koiranomistajan suoritettavaksi koiravero veronmaksun laiminlyömisen johdosta säädettyä viivästyskorkoa vastaavine korkoineen sekä korotettava koiravero enintään kaksinkertaiseksi. Koiraveron määrääminen, jonka johdosta koiranomistajalle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen, on toimitettava viimeistään viidentenä vuotena verovuoden päättymisestä lukien.

Jos koiranomistaja on laiminlyönyt antaa koiran pitopaikkaa tai omistajanvaihdosta koskevan muutosilmoituksen taikka verovapaasta koirasta koirailmoituksen, voi kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty viranhaltija velvoittaa koiranomistajan suorittamaan 50 markan määräisen laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksu on maksuunpantava viimeistään viidentenä vuotena sen vuoden päättymisestä, jolta ilmoitus olisi tullut antaa. Laiminlyöntimaksusta on muutoin voimassa, mitä koiraverosta on säädetty.

10§

Milloin koiranomistajalle ilman hänen omaa syytään on jäänyt määräämättä säädetty koiravero, on kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan päätöksellään määrättävä koiravero koiranomistajan suoritettavaksi viimeistään kolmantena vuotena verovuoden päättymisestä.

11§

Sillä, jolle koiravero on määrätty, on oikeus tehdä kunnanhallitukselle tai johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa määräämisvuoden alusta lukien.

Koiravero on suoritettava siitä huolimatta, että koiraveron määräämiseen on haettu muutosta.

12§

Kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella kunta on.

Koiraveron määräämisestä ei saa valittamalla hakea muutosta ennen kuin veroa on 11 §:ssä säädetyllä tavalla pyydetty oikaistavaksi.

3

Erityisiä säännöksiä.

13§

Koiranomistaja on velvollinen säilyttämään saamansa koiraverolipun tai valvontalipun sekä esittämään sen verotuksen valvontaa toimittaville kunnallisille viranomaisille tai valvontaa kunnan toimeksiannosta suorittaville muille henkilöille.

14§

Kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan tulee pitää sille ilmoitetuista koirista luetteloa.

15§

Koirailmoituksesta, joka sisältää tiedot koiran edellisestä omistajasta, sekä muutosilmoituksesta, joka koskee omistajan muuttamista toisen kunnan alueelle tai koiran luovuttamista uudelle omistajalle, on kunnanhallituksen tai johtosäännössä määrätyn viranhaltijan verotuksen valvontaa varten lähetettävä jäljennös koiran edellisen, nykyisen tai uuden omistajan osoitteen mukaan määrättylle kunnanhallitukselle tai johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle.

16§

Kunnanhallitus voi tehdystä hakemuksesta erityisistä syistä harkintansa mukaan myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen koiraverosta.

17§

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta koiraverotukseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Jos Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä annetaan tarvittavat säännökset, voidaan asetuksella säätää, että laki tulee voimaan myös 1 momentissa tarkoitetussa verotuksessa.

18§

Tämä lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tarkempia säännöksiä asetuksella.

19§

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1980.

Tällä lailla kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1894 annettu asetus koiraveron suorittamisesta siihen tehtyine muutoksineen, kuitenkin siten, että vuodelta 1979 tai sitä aikaisemmilta vuosilta suoritettavaan koiraveroon sovelletaan sanotun asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.