397/1979

Annettu Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänäkesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 20 §:n 3 momentti, sellaisenakuin se on 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (596/77),

muutetaan 20 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 21päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 20 a ja 24 a § seuraavasti:

20§

Jos sakkoa ei saada ulosotetuksi sakotetun omaisuudesta eikähänen olinpaikkaansa tiedetä, on sakotettu lääninhallituksentoimesta etsintäkuulutettava. Kun sitten saadaan selville sellaisiavaroja, jotka voidaan käyttää sakon maksuksi, tai kun sakotettutavataan, on täytäntöönpanoon viipymättä ryhdyttävä.


20a§

Jos saamista ei saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta taihänen olinpaikkaansa ei tiedetä, lääninhallituksen on ilmoitettavasaaminen saamisrekisteriin. Kun tuomitulle kuuluvaaulosmittauskelpoista omaisuutta sitten tavataan, on ryhdyttävätoimenpiteisiin saamisen perimiseksi ulosottotoimin.

Asetuksella voidaan säätää, että lääninhallitus saa luopua saamisentäytäntöönpanosta määrätyillä edellytyksillä.

24a§

Jos sakko tai uhkasakko saadaan ulosottotoimin kokonaan rahanaperityksi vasta sen jälkeen, kun ulosottomies tai -apulainen onmaksukehotuksen osoittauduttua tuloksettomaksi joutunut senperimiseksi lähtemään kotoaan tai virkahuoneistostaan taikkasuorittamaan sellaisen ulosmittauksen, jonka hän voi tehdävirkahuoneessaan, tuomitun on suoritettava asetuksella määrättäväsakonperimismaksu. Sakonperimismaksu on suoritettava silloinkin, kunulosottomies tai -apulainen on haastanut sakotetunmuuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin ja sakkotai uhkasakko maksetaan kokonaan rahana ennen kuin alioikeuden päätösasiassa on julistettu taikka kun se saadaan kokonaan perityksitietymättömissä olevan sakotetun ulosmittauskelpoisista varoista.Sakon tai uhkasakon perimisestä ei tuomitulta peritä muutatoimituspalkkiota, toimituskirjan lunastusta tai matkakustannustenkorvausta.

Tuomitun on suoritettava tässä laissa tarkoitetun saamisenperimisestä ulosottotoimin toimituspalkkiota, toimituskirjanlunastusta, perimismaksua ja matkakustannusten korvausta samojenperusteiden mukaan kuin perittäessä valtiolle veroa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.