237/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 8 momentti, 76 a § ja 82 a §:n 5-7 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (663/70), näin kuuluviksi:

66§

Lepäämään ei kuitenkaan voida jättää lakiehdotusta sellaisen aiotun tai jo aloitetun virkamiesten tai toimiehtosopimuksen alaisten toimihenkilöiden työtaistelun kieltämiseksi, joka on omiaan saattamaan yhteiskunnan turvallisuuden tahi yksityisen kansalaisen hengen tai terveyden suojelemiseksi välttämättömät toiminnat vakavaan häiriötilaan.

76a§

Kun eduskunnan palkkavaltuuskunta on alistanut virka- tai toimiehtosopimusta koskevassa asiassa tekemänsä päätöksen eduskunnan vahvistettavaksi, tulee eduskunnan, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös.

82a§

Palkkavaltuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisitoista jäsentä on läsnä. Jos valtuuskunnan jäsenet eivät ole päätöksestä yksimielisiä, tulee päätökseksi se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä tasan katsotaan virka- tai toimiehtosopimus hyväksytyksi, muissa tapauksissa ratkaisee arpa. Päätöksen tekemiseen hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa ja 66 §:n 3 momentissa tarkoitetusta alistamisesta vaaditaan enemmistö annetuista äänistä. Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt valtuuskunnan päätökseen, on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan.

Virka- tai toimiehtosopimusta koskevan asian toimittaa palkkavaltuuskunnan hyväksyttäväksi valtioneuvosto. Palkkavaltuuskunnan tehtyä asiassa päätöksen on se välittömästi saatettava valtioneuvostolle tiedoksi.

Virka- tai toimiehtosopimusta koskevien neuvottelujen aikana palkkavaltuuskunnan jäsen ei saa ilman valtuuskunnan lupaa ilmaista, mitä asiaa käsiteltäessä on valtuuskunnassa käynyt ilmi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.