229/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin annetun asetuksen esittelystä

kumotaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) 19 §:n edellä oleva väliotsake,

muutetaan asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 7 §:n 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 16 §:n 2 momentti,

näistä 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 7 §:n 3 momentti ja 16 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (282/78) ja 13 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 5 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (219/76), sekä

lisätään asetuksen 19 §:n edelle uusi väliotsake ja 19 §:ään, sellaisen kuin se on muutettuna 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (282/78), uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momenteiksi seuraavasti:

Vuosiloman pituus

Virkamies saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään

a) seitsemän vuotta lomavuonna 1979,

b) viisi vuotta lomavuosina 1980 ja 1981, sekä

c) kolme vuotta lomavuonna 1982 ja sitä seuraavina lomavuosina; kuitenkin siten, että edellä kohdissa a-c mainituista ajoista tulee olla kunkin lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi; ja


Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika

Milloin vuosilomaan oikeuttava virkasuhde tai työsopimussuhde ei katkea, ei myöskään palkaton virantoimituksen tai työsuhteen keskeytyminen katkaise vuosiloman edellytyksenä olevaa välitöntä valtion palvelusta.

13§

Virkamiehellä, joka säännöllisesti noudattaa viisipäiväistä työviikkoa siten, että lauantai- ja sunnuntaipäivät ovat vapaat, lasketaan täysinä kalenteriviikkoina myönnetyissä lomissa lomapäivien lukumäärä kyseisten viikkojen arkipäivien mukaisesti. Vajaitten kalenteriviikkojen ja yksittäisten lomapäivien osalta määrätään kutakin tällaisista päivistä koostuvaa viittä päivää kohden lisäksi yksi vapaa arkilauantai lomapäiväksi.


Talvilomapitennys
16§

Milloin 2 §:n momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma neljällä arkipäivällä pitennettynä sellaiselle virkamiehelle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Mikäli virkamiehellä ei ole mainitun kohdan mukaan oikeutta lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta mutta kuitenkin vähintään seitsemältä kuukaudelta, myönnetään loma kahdella arkipäivällä pitennettynä, mikäli vuosilomasta pidetään enintään viisikuudesosaa lomakautena.


Vuosilomakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen päättyessä
19§

Mikäli virkamies saavuttaa 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mainitut palvelusajat vasta kyseisen lomavuoden maaliskuun jälkeen mutta kuitenkin ennen virkasuhteen päättymistä ja hänellä 2 kohdassa on lisäksi välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi ennen virkasuhteen päättymistä, loma myönnetään edellä mainitun 2 tai 3 kohdan mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.