208/1979

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Kaupparekisteriasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 31 §:n nojalla:

Kaupparekisterilaissa (129/79) säädetyt ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti patentti- ja rekisterihallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Ilmoitukset on tehtävä kahtena kappaleena, joihin kumpaankin on oheistettava tarvittavat liitteet.

Patentti- ja rekisterihallituksen, jäljempänä rekisteriviranomainen, sekä maistraatin ja henkikirjoittajan, jäljempänä paikallisviranomainen, on pidettävä 1 momentissa tarkoitettuja lomakkeita maksua vastaan yleisön saatavissa.

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista ilmoituksista ja tiedonannoista. Päiväkirjaan, joka on julkinen, on merkittävä toiminimi, diaarinumero, saapumispäivä, ilmoituksen tai kirjeen päiväys, välipäätökset tai muut välitoimenpiteet sekä rekisteröinnin päivämäärä.

Jos ilmoitus on tehty säädetyssä järjestyksessä eikä rekisteröimiselle ole muutakaan estettä, on ilmoituksessa mainitut asiat merkittävä rekisteriin.

Ilmoitetut toiminimet merkitään rekisteriin siinä aikajärjestyksessä, jossa päätökset niiden rekisteriin merkitsemisestä on tehty. Jokaiselle toiminimelle annetaan oma rekisterinumeronsa. Numerointi jatkuu suorassa numerojärjestyksessä. Rekisteriin merkitään lisäksi rekisteröinnin päivämäärä sekä sen kaupparekisterilehden numero, jossa rekisteröintiä koskeva kuulutus julkaistaan.

Aputoiminimi on merkittävä rekisteriin asianomaisen toiminimen kohdalle, jolloin on mainittava se toiminnan osa, jota aputoiminimi koskee.

Prokura on merkittävä rekisteriin asianomaisen elinkeinonharjoittajan kohdalle.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan sulautumista koskevien ilmoitusten perusteella tehdään merkinnät rekisteriin sulautuvan yhtiön kohdalle.

Rekisteriviranomaisen on pidettävä rekisteriin merkityistä toiminimistä, niiden erikielisistä ilmaisuista sekä aputoiminimistä aakkosellista hakemistoa.

Rekisteriin lakanneiksi merkityistä ja rekisteristä poistetuista toiminimistä on pidettävä erillistä aakkosellista hakemistoa.

Rekisteriin merkittyä toiminimeä koskevista asiakirjoista on tehtävä erityinen asiakirjavihko, joka varustetaan toiminimen rekisterinumerolla. Vihkoon on merkittävä muutosilmoitukset ja tiedonannot.

Jos avoimen yhtiön yhtiömiehistä joku on ulkomaalainen, ulkomainen yhteisö tai säätiö taikka sellainen suomalainen yhteisö, jota tarkoitetaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömieheksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetun lain (322/73) 2 §:ssä, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys siitä, että tämä on saanut asianomaisen viranomaisen luvan ryhtyä yhtiömieheksi yhtiöön

Kommandiittiyhtiön perusilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus alkuperäisenä.

Jos joku yhtiömiehistä on 8 §:ssä tarkoitettu henkilö, yhteisö tai säätiö, on ilmoitukseen liitettävä sanotussa pykälässä tarkoitettu selvitys viranomaisen myöntämästä luvasta.

10§

Aatteellisen yhdistyksen perusilmoitukseen on liitettävä ote yhdistysrekisteristä sekä selvitys yhdistyksen oikeudesta harjoittaa elinkeinoa ja hallituksen puheenjohtajan vaalista.

11§

Säätiön perusilmoitukseen on liitettävä ote säätiörekisteristä sekä selvitys säätiön oikeudesta harjoittaa elinkeinoa.

12§

Osakeyhtiön perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja alkuperäisenä, erillinen jäljennös yhtiöjärjestyksestä, oikeaksi todistettu jäljennös perustamiskokouksen pöytäkirjasta ja tarvittaessa selvitys hallituksen, hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan vaalista kuin myös toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta. Ilmoitukseen on myös liitettävä osakeyhtiölain (734/78) 2 luvun 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu hallituksen vakuutus sekä tilintarkastajien todistus.

Liikepankin ja kiinnitysluottopankin sekä luotto-osakeyhtiön ja vakuutusyhtiön perusilmoitukseen on myös liitettävä alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä yhtiöjärjestyksen vahvistamista koskeva päätös. Keskinäisen vakuutusyhtiön hallituksen on annettava myös vakuutus pohjarahaston maksamisesta kokonaan, jos yhtiössä on tällainen rahasto.

Jos yhtiöjärjestys sisältää ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tai 8 luvun 4 §:n 1 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä todistus osakeluetteloon ja mahdollisesti annettuihin väliaikaistodistuksiin ensiksi mainitun lain mukaan tehtävien merkintöjen suorittamisesta tai osakeyhtiölain mukaisen luvan antamisesta.

13§

Osuuskunnan perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja alkuperäisenä, erillinen jäljennös säännöistä, selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä tarvittaessa selvitys hallituksen sekä hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan vaalista. Jos valtioneuvosto on antanut osuuskuntalain (247/54) 69 §:n 2 momentissa tai 76 §:n 1 momentissa mainitun luvan, on ilmoitukseen liitettävä todistus luvan antamisesta.

Osuuspankin perusilmoitukseen on lisäksi liitettävä alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sääntöjen vahvistamista koskeva päätös. Lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan perusilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, ettei valtiovarainministeriöllä ole sääntöjen suhteen muistuttamista.

14§

Säästöpankin perusilmoitukseen on liitettävä säännöt alkuperäisinä, selvitys hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista ja tarvittaessa toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä sääntöjen vahvistamista koskeva päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Ilmoitukseen on liitettävä säästöpankin hallituksen vakuutus siitä, että säästöpankin kantarahasto on täysin maksettu.

15§

Hypoteekkiyhdistyksen perusilmoitukseen on sen lisäksi, mitä hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/78) 10 §:ssä on säädetty, liitettävä selvitys hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista sekä tarvittaessa selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta.

16§

Keskinäisen vahinkovakuutusyhdistyksen perusilmoitukseen on liitettävä perustamista koskeva sopimuskirja alkuperäisenä, yhdistysjärjestyksen vahvistamista koskeva päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, oikeaksi todistettu jäljennös perustavan yhdistyskokouksen pöytäkirjasta ja tarvittaessa selvitys hallituksen vaalista kuin myös toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta.

Jos yhdistyksellä on takuupääoma, on ilmoitukseen liitettävä yhdistyksen hallituksen vakuutus siitä, että vähintään puolet jokaisesta takuuosuudesta on maksettu ja että kukin takaaja on antanut osuutensa jäännöksestä hallituksen hyväksymän sitoumuksen.

17§

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoituksessa on mainittava:

1) sivuliikkeen toiminimi;

2) elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka;

3) toiminnan laatu;

4) Suomessa oleva kunta, jossa olevasta toimipaikasta toimintaa johdetaan;

5) Suomessa olevan toimipaikan postiosoite;

6) sivuliikkeen vastuunalaisen hoitajan täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka; sekä

7) sivuliikkeen jokaisen toiminimen kirjoittajan täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka sekä miten toiminimi kirjoitetaan.

18§

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoitukseen on liitettävä selvitys sivuliikkeen perustamisesta ja vastuunalaisen hoitajan asettamisesta sekä toiminimen kirjoittamisoikeuksien antamisesta. Lisäksi ilmoitukseen tulee liittää selvitys siitä, että elinkeinonharjoittaja harjoittaa elinkeinoa kotimaassaan ja että hän on saanut asianmukaisen luvan sivuliikkeen perustamiseen. Milloin ulkomaisena elinkeinonharjoittajana on yhteisö tai säätiö, on ilmoitukseen liitettävä ote asianomaisestä rekisteristä taikka muu selvitys yhteisön tai säätiön olemassaolosta sekä jäljennös yhteisön yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista.

19§

Muutosilmoituksessa on selvästi mainittava kaupparekisterilain 14 §:n mukaan rekisteriin merkittävä asia, ja ilmoitukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös siitä päätöksestä, johon muutos perustuu. Mitä edellä on säädetty perusilmoitukseen oheistettavista liitteistä, koskee soveltuvin osin myös muutosilmoituksen liitteitä.

Jos päätökselle on saatava viranomaisen vahvistus tai hyväksyminen, on muutosilmoitukseen liitettävä vahvistamispäätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista koskevaan muutosilmoitukseen on lisäksi oheistettava erillinen jäljennös koko muutetusta yhtiöjärjestyksestä tai muutetuista säännöistä.

20§

Osakeyhtiölaissa mainitut ilmoitukset sulautumissopimuksen hyväksymisestä ja tuomioistuimen antamasta luvasta on tehtävä jokaisen sulautuvan yhtiön osalta muutosilmoituksena, joka on allekirjoitettava sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön puolesta.

Jos sulautuminen sulautumissopimuksen rekisteröinnin jälkeen raukeaa, on sulautuvan yhtiön tehtävä tästä muutosilmoitus.

Vastaanottavaa yhtiötä koskeva muutosilmoitus, milloin sellaisen tekeminen sulautumisen yhteydessä on tarpeen, tai sulautumisen yhteydessä perustettavaa uutta yhtiötä koskeva perusilmoitus on tehtävä samanaikaisesti 1 momentissa tarkoitetun, tuomioistuimen antamasta luvasta tehtävän muutosilmoituksen kanssa.

21§

Osuuskuntalaissa mainittu ilmoitus osuuskuntien sulautumisesta on tehtävä sulautuvan osuuskunnan muutosilmoituksena. Ilmoitus on sekä sulautuvan että vastaanottavan osuuskunnan hallituksen allekirjoitettava.

22§

Mitä 19 §:ssä on säädetty muutosilmoituksesta ja siihen liitettävästä selvityksestä, koskee soveltuvin osin myös muita kaupparekisteriviranomaiselle tehtäviä ilmoituksia.

23§

Selvitys- tai suoritustilaan asettamista koskevassa ilmoituksessa on mainittava selvitystä tai suoritusta toimittamaan valittujen tai määrättyjen henkilöiden täydelliset nimet sekä heidän kansalaisuutensa, kotipaikkansa ja postiosoitteensa. Niin ikään on mainittava, kuka tai ketkä kirjoittavat toiminimen selvitys- tai suoritustilan aikana.

24§

Prokuraa koskevassa ilmoituksessa on mainittava prokuristin täydellinen nimi ja kotipaikka sekä kirjoittaako prokuristi toiminimen yksin vai jonkun toisen kanssa. Lisäksi on ilmoitettava osakeyhtiön ja osuuskunnan prokuristin kansalaisuus. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys prokuran antamisesta.

25§

Rekisteriviranomaisella on sen lisäksi, mitä edellä on sanottu, oikeus vaatia ilmoituksen antajalta muutakin tarpeellista selvitystä ilmoituksen lainmukaisuudesta tai ilmoitetun seikan oikeellisuudesta.

26§

Paikallisviranomaisen on pidettävä sille jätetyistä ilmoituksista päiväkirjaa noudattaen soveltuvin osin mitä 2 §:ssä säädetään.

27§

Paikallisviranomaisen on viipymättä lähetettävä sille jätetty ilmoitus kaksoiskappaleineen ja kumpaankin kappaleeseen kuuluvine liitteineen rekisteriviranomaiselle.

28§

Kun ilmoituksen tai tiedonannon johdosta tai muulla perusteella on tehty merkintä rekisteriin, rekisteriviranomaisen on paikallisluetteloon merkitsemistä varten lähetettävä rekisteröimisestä tieto sille paikallisviranomaiselle, jonka toimialueeseen kuuluvasta kunnasta johdetaan yksityisen elinkeinonharjoittajan, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toimintaa tai jonka toimialueeseen kuuluva kunta on muun elinkeinonharjoittajan kotikunta.

Edellä 1 momentissa mainitun tiedon mukana on paikallisviranomaiselle lähetettävä ilmoituksen kaksoiskappale liitteineen, joista muodostetaan paikallisviranomaisen luona säilytettävä asiakirjavihko.

29§

Rekisteriviranomainen ja paikallisviranomaiset antavat säädettyä maksua vastaan otteita kaupparekisteristä ja paikallisluettelosta sekä jäljennöksiä niihin liittyvistä, hallussaan olevista asiakirjoista.

30§

Tarkempia määräyksiä paikallisviranomaisten tehtävistä sekä muutoin tämän asetuksen soveltamisesta antaa patentti- ja rekisterihallitus.

31§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan kaupparekisterin sekä siihen tehtävien ilmoitusten luettelojen pitämisestä 19 päivänä maaliskuuta 1896 annettu julistus.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

32§

Ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tehtävään osakeyhtiön perusilmoitukseen on 12 §:ssä mainittujen selvitysten asemesta liitettävä niiden säännösten mukaiset selvitykset, jotka olivat voimassa ennen kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta annetun asetuksen kumoamisesta annetun lain (131/79) ja tämän asetuksen voimaantuloa, ottaen kuitenkin huomioon, mitä osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (735/78) 3 §:ssä on säädetty.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.