184/1979

Annettu Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1979

Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (1086/74) 3 §, 4 §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 10 ja 12 § sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti ja 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin 13 §:n nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

Rahoitustukea voidaan myöntää

1) elintarvike- tai sekatavaramyymälää varten tarpeellisen käyttöomaisuuden hankkimiseksi,

2) elintarvike- tai sekatavaramyymälän uudisrakennus-, korjaus- ja muutostöiden suorittamiseksi, tai

3) myymäläauton tai -veneen hankkimiseksi sekä niiden myyntitilojen uusimiseksi.

Rahoitustuen myöntämisen edellytyksenä on,

1) että tuki katsotaan tarpeelliseksi 1 §:ssä. tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

2) että kiinteällä myymälällä, myymäläautolla tai -veneellä, jota varten rahoitustukea haetaan, arvioidaan olevan toimintaedellytyksiä vähintään viideksi vuodeksi, ja

3) että tuen ei katsota kohtuuttomasti haittaavan pääasiallisesti saman kuluttajakunnan varassa toimivien muiden myymälöiden toimintaedellytyksiä.


Kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyy lainan kaupan korkotukiluotoksi sekä päättää, kuinka monelta vuodelta korkotukea maksetaan. Hyväksyessään lainan korkotukiluotoksi ministeriö päättää 9 §:n 2 momentissa mainitun enimmäismäärän puitteissa, minkä suuruista korkoa luottolaitos saa lainasta periä.

Korkotukipäätöksessä tarkoitettu 3 §:n mukainen työ on aloitettava, tai käyttöomaisuus hankittava, vuoden kuluessa siitä, kun korkotukiluoton saaja on saanut tiedon päätöksestä.Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista korkoa luottolaitokset enintään voivat periä korkotukilainasta.

10§

Korkotukena suoritetaan, sen mukaan kuin kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyessään lainan kaupan korkotukiluotoksi päättää, enintään 7 §:ssä tarkoitettu korko 3 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuusinvestoinnin jälkeiseltä enintään viideltä lainavuodelta.

12§

Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää investointiavustusta enintään 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuusinvestoinnin hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä. Kuitenkin erityisistä syistä kaupan investointiavustus voi olla enintään 50 prosenttia, mikäli samaan hankkeeseen ei myönnetä kaupan korkotukea.

Myymäläauton tai -veneen hankintaa tai näiden myyntitilan uusimista varten myönnettävä kaupan investointiavustus on enintään 10 prosenttia hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä. Erityisistä syistä kaupan investointiavustus voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia.

Investointiavustusta voidaan maksaa sen jälkeen, kun on hyväksyttävästi selvitetty, että avustuspäätöksessä tarkoitettua hanketta ollaan toteuttamassa.

13§

Kaupan investointiavustus ja kaupan korkotukiluotto eivät yhteensä saa ylittää 90 prosenttia hankkeen 3 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuusinvestoinnin hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Lakia sovelletaan kaupan korkotukiluottoihin, jotka myönnetään lain voimaantulopäivän ja joulukuun 31 päivän 1981 välisenä aikana sekä kaupan investointiavustuksiin, jotka käytetään lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta viimeistään vuonna 1982 aloitettavien investointien rahoittamiseen.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.