132/1979

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979

Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 77 §:n 2 momentti ja 163 §:n 2 momentti,

muutetaan 107, 110 ja 111 §, 136 §:n 2 momentti ja 164 § sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Jos osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, on jokainen toiminimen ilmaisu mainittava säännöissä.

107§

Jollei osuuskunnasta ole kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana tullut kaupparekisteriin ilmoitusta, voidaan osuuskunta poistaa rekisteristä niin kuin siitä on erikseen säädetty.

110§

Kun tuomioistuin on määrännyt osuuskunnan asetettavaksi selvitystilaan, on siitä viivytyksettä toimitettava tieto rekisteriviranomaiselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten. Milloin tuomioistuin tai tuomari on määrännyt selvitysmiehen, on määräyksestä viivytyksettä toimitettava tieto rekisteriviranomaiselle. Tiedonannossa on mainittava selvitysmiehen täydellinen nimi ja hänen postiosoitteensa.

111§

Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan. Ilmoituksessa on mainittava selvitysmiesten täydelliset nimet sekä heidän kansalaisuutensa, kotipaikkansa ja postiosoitteensa sekä kuka tai ketkä kirjoittavat toiminimen selvitystilan aikana.

136§

Jos konkurssimenettelyn päättymisen jälkeen on jäänyt varoja eikä osuuskunta ollut selvitystilassa, kun sen omaisuus luovutettiin konkurssiin, on hallituksen kutsuttava kokous päättämään, onko osuuskunnan toimintaa jatkettava vai onko se asetettava selvitystilaan. Jos kokouksessa tehdään päätös osuuskunnan toiminnan jatkamisesta, on hallituksen viivytyksettä tehtävä tästä ilmoitus kaupparekisteriin. Jos osuuskunta oli selvitystilassa joutuessaan konkurssiin, on noudatettava, mitä 125 §:n 1 momentissa on säädetty.

164§

Osuuskunnasta kaupparekisteriin annettavista ilmoituksista ja tiedonannosta on sen lisäksi, mitä tässä laissa on sanottu, voimassa mitä niistä on erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.