1034/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Laki veronkantolain 23 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 23 §:n 1 momentti ja 30 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

23§

Veronkantoviranomainen suorittaa kuntien,seurakuntien ja kansaneläkelaitoksen 13 §:nmukaiset osuudet sen kuukauden aikana, jonaennakonpidätykset ennakkoperintälain 19 §:n2 momentin mukaan olisi suoritettava veronkantoviranomaiselle. Kertyneeksi ennakonpidätykseksi katsotaan tällöin ne ennakonpidätykset, jotka on suoritettu veronkantoviranomaisenpostisiirtotilille viimeistään samassa lainkohdassa tarkoitettuna aikana tai jotka valtion viranomainen tai laitos on sanotun pykälän 3momentissa tarkoitetun valtiovarainministeriönpäätöksen mukaisesti tilittänyt veronkantoviranomaisille ja joita ei ole aikaisemmin tilitettyveronsaajille. Kertyneeksi ennakonpidätykseksikatsotaan myös ne ennakonpidätykset, jotka ennakkoperintälain 19 §:n 2 momentin nojallavähennetään veronsaajien jako-osuuksista.


30§

Lain voimaantulon jälkeen tilitetään ennen1 päivää tammikuuta 1979 maksuunpannut verot viivästysseuraamuksineen maksuunpanoaikana voimassa olleiden ja vuodelta 1978 verotuslain mukaan maksuunpantu säännönmukainenvero verovuoden päättyessä voimassa olleidensäännösten mukaisesti. Maksuunpannut ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut tilitetään kuitenkin siten, kuin ne olisiollut tilitettävä, jos ne olisi maksettu kyseistensuoritusten ennakkoperintälain ja työnantajansosiaaliturvamaksusta annetun lain mukaisinasäännönmukaisina suorittamisajankohtina.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.