916/1978

Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 4 §:ään sisältyvä 6 viranomaisten ryhmä, 10 §:n Pöytäkirjanotetta koskeva nimike sekä Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä 6 viranomaisten ryhmä 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (416/78) ja 10 §:n Pöytäkirjanotetta koskeva nimike ja Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 kohta 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77), sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, pöytäkirjanotetta koskevan nimikkeen jälkeen uusi Rasitustodistusta koskeva nimike, 12 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), uusi 56 kohta ja 14 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, pelikortteja koskevan nimikkeen jälkeen uusi Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


6 ryhmä

Kaupunginviskaalit, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjä, kaupunginvoudit, nimismies ja apulaisnimismies ulosottomiehenä ja muut ulosmittauksen toimittajat.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 150 markkaa ja kiinnitysasiassa 120 markkaa.

Rasitustodistus 40 markkaa.

Rekisteriote:


4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 10 markkaa arkilta; sekä

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


56) mielisairaslain 53 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa annettu päätös.

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai ajanvieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n päätöstä koskevan nimikkeen 7 kohdan mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979. Lakia sovelletaan sellaiseen lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa annettuun pöytäkirjanotteeseen, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.