821/1978

Annettu Helsingissä 3. päivänä marraskuuta 1978

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 1 momentin 5 kohta, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 18 §:n 4 kohta, 46 §:n 2 momentti ja 61 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 6 §:n 2 ja 3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1094/76) sekä 61 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1001/77), näin kuuluviksi:

Veronalaista tuloa eivät ole:


5) kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai säästöpankilta saamat osingot sekä osuuspääoman ja lisärahastosijoituksen korot jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sekä arvopaperikauppiaan veronalaista tuloa ovat muusta kuin käyttöomaisuuteen kuuluvasta osakkeesta, osuudesta tai lisärahastosijoituksesta saadut osingot ja korot.

Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun kotimaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan, jonka pääasiallinen toiminta käsittää arvopapereiden omistamista ja hallintaa taikka jonka toiminta sen harjoittaman muun liiketoiminnan vähäisyyden johdosta on tosiasiallisesti verrattavissa pääasiallisesti arvopapereiden omistamista ja hallintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan toimintaan, toiselta kotimaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai säästöpankilta saamista osingoista ja osuuspääoman tai 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun lisärahastosijoituksen koroista on verosta vapaata tuloa vain osakeyhtiön tai osuuskunnan samalta vuodelta jakamia osinkoja ja osuuspääoman sekä lisärahastosijoituksen korkoja vastaava määrä. Jos jaettujen osinkojen tai osuuspääoman taikka lisärahastosijoituksen korkojen määrä on vähintään 80 prosenttia saatujen osinkojen ja osuuspääoman sekä lisärahastosijoituksen korkojen määrästä taikka jos kysymyksessä on sellainen osakeyhtiö tai osuuskunta, joka huolehtii liiketoimintaa harjoittavan konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista tai muista tämänkaltaisista yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun, tahi joka toimii maan elinkeinoelämän kannalta tärkeänä pidettävän teollisuuden kehittämiseksi ja sen investointien edistämiseksi sijoittamalla varojaan tällaisiin yrityksiin tai niiden osakkeisiin tai osuuksiin, ei saatuja osinkoja ja osuuspääoman sekä lisärahastosijoituksen korkoja kuitenkaan lueta osaksikaan veronalaiseksi tuloksi. Valtiovarainministeriö päättää osakeyhtiön tai osuuskunnan hakemuksesta, onko se edellä tarkoitettu maan elinkeinoelämän kannalta tärkeänä pidettävä teollisuuden kehittämiseksi ja sen investointien edistämiseksi toimiva yhteisö. Ennen päätöksen tekemistä valtiovarainministeriön on hankittava teollisuuden kehittämislautakunnan lausunto.

18§

Vähennyskelpoisia ovat myös:


4) valtionverotuksessa 40 prosenttia osakeyhtiön jakamasta osingosta tai osuuskunnan jakamasta osuuspääoman koroista taikka säästöpankin ja osuuspankin lisärahastosijoitukselle maksamasta korosta, joista on vähennetty 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetut verovapaat osingot ja korot.

46§

Raha-, vakuutus- ja eläkelaitos saa vähentää verovuonna tehdyn, enintään 0,6 prosenttia laitoksella verovuoden päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä vastaavan luottotappiovarauksen, kuitenkin niin, että laitoksen verovuonna ja aikaisemmin tekemien purkamattomien luottotappiovarausten yhteismäärä ei saa ylittää 6 prosenttia laitoksella verovuoden päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä ja että vakuutuslaitoksen vakuutusmaksusaamisiin sovelletaan 1 momentin säännöksiä. Niin ikään saa takauslaitos, jonka yksinomaisena tarkoituksena on takaussitoumusten antaminen raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle asiakkaittensa liiketoimintaan saamien luottojen vakuudeksi vähentää 1 momentin mukaisesti liikesaamisista myönnettävän vähennyksen lisäksi tässä momentissa mainitulla tavalla lasketun luottotappiovarauksen verovuoden päättyessä olevien takausvastuittensa yhteismäärästä.


61§

Poiketen siitä, mitä 18 §:n 4 kohdassa on säädetty, katsotaan 1.1.1969-31.12.1980 välisenä aikana rekisteriin ilmoitetun osakeyhtiön tai osuuskunnan osakkailta tai jäseniltä peritylle osake- tai osuuspääomalle tai sanottuna aikana rekisteriin ilmoitetun säästöpankin tai osuuspankin lisärahastosijoitukselle taikka sanottuna aikana rekisteriin merkitylle tai kertyneelle maksulliselle osake- tai osuuspääoman korotukselle taikka lisärahastosijoitukselle rekisteröimis- tai maksuvuodelta ja viideltä sitä seuraavalta vuodelta jaettavaksi päätetyn osingon tai osuuspääoman taikka lisärahastosijoituksen koron koko määrä valtionverotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi, ei kuitenkaan yhtenä verovuotena enempää kuin 20 prosenttia osakkeista tai osuuksista osakeyhtiöön tai osuuskuntaan maksetulle osake- tai osuuspääomalle tai säästöpankkiin tai osuuspankkiin maksetulle lisärahastosijoitukselle. Mikäli uudelle osake- tai osuuspääomalle tai lisärahastosijoitukselle on päätetty jakaa suurempi osinko tai korko kuin muulle osake- tai osuuspääomalle tahi lisärahastosijoitukselle ja jaon voidaan olettaa tapahtuneen verotuksen välttämiseksi, vähennetään tämän momentin perusteella vain pienimmän osinko- tai korkoprosentin mukainen osinko tai korko.Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa. Lain 18 §:n 4 kohtaa sovelletaan kuitenkin säästöpankin ja osuuspankin vuosina 1978- 1980 päättyneiltä tilikausilta maksamiin lisärahastosijoitusten korkoihin siten, että valtionverotuksessa on vähennyskelpoista 60 prosenttia sanotuista koroista, joista on vähennetty 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetut verovapaat osingot ja korot.

Helsingissä 3. päivänä marraskuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.