268/1978

Annettu Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 1978

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 9 § ja 79 §:n 1 momentti,

näistä 9 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 annetulla asetuksella (673/66),

muutetaan 3 ja 10 §, 11 §:n 1 momentti, 12 §, 65 §:n 1 momentti, 124 §:n 1 momentti, 125 §:n 2 momentin 10 kohta ja 138 §,

sellaisina kuin niistä ovat 12 § osittain muutettuna 20 päivänä tammikuuta 1961 annetulla asetuksella (23/61) ja 124 §:n 1 momentti 26 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (745/75), sekä

lisätään 53 §:n 2 momenttiin uusi 5 a kohta, 78 §:ään uusi.3 momentti, 88 §:ään, sellaisena kuin se on 31 päivänä lokakuuta 1973 annetussa asetuksessa (791/73), uusi 5 momentti ja 125 §:n 2 momenttiin uusi 10 a kohta seuraavasti:

Mitä tässä asetuksessa on säädetty maistraatista, koskee rakennuslautakuntaa.

10§

Rakennuslautakunnalla on johtosääntö.

11§

Rakennuslautakunnan ja sen jaoston kokoontumisesta määrätään johtosäännössä. Rakennuslautakunnan ja sen jaoston on myös kokoonnuttava, milloin lääninhallitus niin määrää.


12§

Rakennuslautakunnan tulee seurata rakennustoimintaa ja valvoa, että rakennuslakia, sen nojalla annettuja ja muita rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan sekä, ettei niissä luvanvaraiseksi säädettyyn tai määrättyyn toimenpiteeseen ryhdytä ilman lupaa.

Rakennuslautakunnan tulee lisäksi valvoa, että

1) lupahakemukset tulevat asianmukaisesti käsitellyiksi;

2) säädetystä ja määrätystä rakennustyön valvonnasta huolehditaan; ja

3) rakennusten käyttötarkoituksesta ja kunnossapidosta annettuja säännöksiä noudatetaan.

Rakennuslautakunta huolehtii kunnassa tarvittavasta rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä. Rakennuslautakunnan tulee antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kaavoitusta ja rakennustoimintaa koskevissa asioissa lääninhallitukselle ja kunnanhallitukselle.

Rakennuslautakunnan tulee havaitessaan rakennuslakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä rikotun ryhtyä toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi ja käyttää pakkokeinoja siten, kuin niistä on erikseen säädetty.

Kunnan kaavoitus-, rakennus-, mittaus-, paloja terveydenhoitoviranomaisten edustajien tulee kutsusta saapua rakennuslautakunnan kokoukseen kaavoitus- ja rakennusasiaa käsiteltäessä.

53§

Huomiota on muun muassa kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:


5 a) rakennus täyttää hyvän energiatalouden vaatimukset;


65§

Sellaisen rakennus- tai muun työn valvomiseksi, johon vaaditaan rakennuslautakunnan lupa, on toimitettava tarpeelliset katselmukset. Uudisrakennuksia rakennettaessa on katselmukset kohdistettava varsinkin rakennuksen perustukseen, runkoon, valmiiseen rakennukseen ja pihamaan järjestelyyn.


78§

Rakennuksen on täytettävä hyvän energiatalouden vaatimukset.

88§

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien on täytettävä hyvän energiatalouden vaatimukset.

124§

Ennen kuin uudisrakennuksen rakennuslupahakemus ratkaistaan, on rakennuspaikalla toimitettava katselmus, milloin se katsotaan tarpeelliseksi. Tarkempia määräyksiä katselmuksesta ja sen toimittajista annetaan rakennusjärjestyksessä. Katselmus voidaan toimittaa myös rakennuslain 100 a §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 121 §:ssä tarkoitetussa asiassa.


125§

Huomiota on muun muassa kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:


10) rakennus täyttää palo- ja henkilöturvallisuuden vaatimukset;

10 a) rakennus täyttää hyvän energiatalouden vaatimukset; sekä


138§

Rakennustyön katselmuksia on toimitettava, mikäli ne katsotaan tarpeellisiksi.

Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.