1086/1977

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 4 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 23 § sekä 30 §:n 3 ja 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 23 § ja 30 §:n 4 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (521/74) ja 30 §:n 3 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa(499/70), sekä

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussalaissa, uusi 2 ja 3 momentti ja 28 §:ään, sellaisena kuin se on 4 päivänä tammikuuta 1968annetussa laissa (10/68), uusi 4 momentti seuraavasti:

Vakuutetulla on oikeus saada sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidonkustannuksista ja sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa sekä raskauden jasynnytyksen perusteella korvausta niistä johtuvista tarpeellisista kustannuksista. Vakuutetullaon myös oikeus saada raskauden ja synnytyksentai ottolapsen hoidon perusteella äitiysrahaa.


14§

Korvaukseksi sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä suoritetaan päivärahaa sekä raskauden ja synnytyksen tai ottolapsen hoidonjohdosta äitiysrahaa.


21§

Oikeus saada äitiysrahaa on myös sellaisellanaispuolisella vakuutetulla, joka on ottanuthoitoonsa kahta vuotta nuoremman lapsen tarkoituksenaan ottaa hänet ottolapsekseen edellyttäen, että vakuutettu on tämän vuoksi poissaansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä.ja että hän on asunut Suomessa 180 päivää välittömästi ennen lapsenhoitoon ottamista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua oikeutta eikuitenkaan ole sellaisella vakuutetulla, joka onavioliitossa tai asuu avioliitonomaisissa olosuhteissa ottolapseksi otettavan lapsen isän taiottoisän kanssa.

22§

Äitiysrahaan ei suoriteta huoltajanlisää vastasyntyneestä eikä sellaisesta ottolapsesta, jonka hoidon johdosta äitiysrahaa suoritetaan.

23§

Äitiysrahaa suoritetaan yhteensä 186 arkipäivältä siten, että 24 arkipäivää siitä kohdistuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltäneeseen ja 162 arkipäivää sitä välittömästi seuraavaan aikaan. Jos raskaus on keskeytynytaikaisemmin kuin 24 arkipäivää ennen laskettuasynnytysaikaa, äitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskauden keskeytymispäivää välittömästiseuraavaan 186 arkipäivään. Jäljempänä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa äitiysrahaasuoritetaan kuitenkin lapsen äidille ajalta, jokaon 12 päivää edellä mainittua ajanjaksoa lyhyempi. Jos lapsen äiti sinä aikana, jolta äitiysrahaa olisi suoritettava, luovuttaa pois lapsensatarkoituksenaan antaa hänet ottolapseksi, hänellä on oikeus saada edellä tarkoitettua äitiysrahaa vain siltä ajalta, jonka lapsi on ollut hänen hoidossaan, vähintään kuitenkin 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Äitiysrahaa suoritetaanvakuutetulle ottolapsen hoidon johdosta jokaiselta arkipäivältä, jonka hoito jatkuu, kunneslapsen syntymästä on kulunut 162 arkipäivää,kuitenkin vähintään 72 arkipäivältä.

Lapsen äidin suostumuksella voidaan äitiysrahaa suorittaa myös lapsen isälle 12 arkipäivältä siitä lukien, kun isä, joka on avioliitossalapsen äidin kanssa ja joka ei asu hänestä erillään välien rikkoutumisen vuoksi, on välittömästi lapsen syntymän jälkeen tämän hoidontakia ollut poissa ansiotyöstä tai muusta kodinulkopuolella suoritettavasta työstä. Isälle suoritettava osuus äitiysrahasta on saman suuruinen kuin se päiväraha, jonka hän olisi saanut,jos häntä olisi kohdannut sairaus. Ilmoitus äitiysrahan suorittamiseksi molemmille puolisoillesamoin kuin ilmoitus työnantajalle isän jäämisestä pois ansiotyöstä edellä olevasta syystäon tehtävä etukäteen siten kuin asetuksellatarkemmin säädetään.

Siltä ajalta, jolta äitiysrahaa suoritetaan, eisairauden perusteella makseta päivärahaa.

28§

Mitä edellä on sanottu synnytysloman ajaltamaksetusta palkasta, koskee myös 21 §:n 2momentissa ja 23 §:n 2 momentissa mainittuatarkoitusta varten myönnetyn loman ajalta maksettavaa palkkaa.

30§

Päivärahaa on haettava kuuden kuukaudenkuluessa siitä päivästä, mistä alkaen sitä halutaan saada, äitiysrahaa viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa tai 21 §:n2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kahdenkuukauden kuluessa lapsen hoitoon ottamisestalukien, sekä korvausta sairauden tai raskaudenja synnytyksen aiheuttamista kustannuksistakuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu. Muutoin etuus on menetetty. Jos päiväraha onmyönnetty määräajaksi ja työkyvyttömyys jatkuu sen jälkeenkin, tulee vakuutetun saadakseen edelleen päivärahaa toimittaa siitä riittäväselvitys edellä mainitussa ajassa. Myöhästymisestä huolimatta etuus voidaan myöntää jokokokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.

Jollei synnyttäjä ole käynyt lääkärin suorittamassa jälkitarkastuksessa aikana, joka alkaaviisi ja päättyy kaksitoista viikkoa synnytyksenjälkeen, ei hänellä ole oikeutta nostaa äitiysrahaa pitemmältä ajalta kuin 72 arkipäivältääitiysrahaoikeuden alkamisesta, jollei sosiaalivakuutustoimikunta erityisestä syystä toisinpäätä. Tarkemmat säännökset jälkitarkastuksesta annetaan asetuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1978.

Lain 23 §:n 1 momenttia sovelletaan niihinvakuutettuihin, joiden laskettu synnytysaika taisynnytyspäivä on 1 päivänä maaliskuuta 1978tai sen jälkeen. Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua, jonka raskaus on keskeytynyt ennen1 päivää helmikuuta 1978.

Lain säännöksiä äitiysrahan maksamisestaottolapsen hoidon perusteella sovelletaan, kunlapsen hoitoon ottaminen on tapahtunut lainvoimaantulon jälkeen.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.