1080/1977

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasianministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 13 §,

muutetaan 93 ja 159 §, näistä 159 § sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 ja 20 päivänä joulukuuta 1968 annetuilla asetuksilla (673/66 ja 686/68), sekä

lisätään asetukseen uusi 147 a, 155 a ja 155 b §, näistä 147 a § 5 päivänä elokuuta 1977annetun etuostolain (608/77) 23 §:n nojalla, seuraavasti:

93§

Rakennuslain 47 §:ssä tarkoitetulla alueellaon toimitettava katselmus, jos maan omistajatai haltija taikka kaupunki sitä vaatii. Vaatimuksesta on ilmoitettava maanmittauskonttorilleennen 92 §:ssä tarkoitettua haltuunottopäivää.

Katselmuksen toimittaa maanmittauskonttorin määräyksestä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/77) tarkoitettu lunastustoimikuntaasianosaisille ilmoittamanaan aikana. Jolleimaan omistajaa tai haltijaa tavata, katselmuksesta ilmoitetaan sillä tavalla kuin kunnallisetilmoitukset kunnassa julkaistaan.

147a§

Kun yleiskaava, asemakaava tai rakennuskaava on vahvistettu alueelle, jolla ei ole mainittua kaavaa, ja vahvistamisesta on kuulutettusäädetyllä tavalla, kunnan toimesta on lähetettävä jäljennös vahvistamista koskevasta päätöksestä asianomaiselle tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille. Sama koskee kunnanvaltuuston hyväksymää yleiskaavaa.

Mitä 1 momentissa on säädetty kaavojenvahvistamista koskevien päätösten tiedottamisesta, sovelletaan kunnanvaltuuston päätökseen, jolla alueelle päätetään laadittavaksi asemakaava tai rakennuskaava. Sama koskee sisäasiainministeriön päätöstä rakennuskiellon antamisesta alueelle yleiskaavan laatimista varten.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihinpäätöksiin on liitettävä luettelo niistä kylistä,joiden alueita päätös koskee.

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, koskeemyös päätöksiä, joilla yleiskaava, asemakaavatai rakennuskaava kumotaan taikka rakennuskiellon voimassaoloa jatketaan.

Jos kiinteistökaupassa myyty kiinteistö kuuluu luettelossa mainittuun kylään, kunnan toimesta on pyynnöstä annettava ostajalle todistussiitä, sijaitseeko kiinteistö kaava- tai kieltoalueella. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, joskunta antaa todistuksen siitä, ettei se käytäetuosto-oikeutta.

155a§

Rakennuslain 52 §:n 2 momentissa tarkoitettua kehotusta koskeva päätös annetaan tontin tai rakennuspaikan omistajalle ja haltijalletiedoksi niin kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 8 §:ssä onsäädetty.

155b§

Rakennuslain 52 §:n 6 momentissa tarkoitetun luettelon tulee sisältää jokaisen tontintai rakennuspaikan osalta, jonka omistajalle jahaltijalle on annettu rakentamiskehotus, ainakinseuraavat tiedot:

1) rakentamiskehotuksen antamista koskevan päätöksen päivämäärä sekä lainkohta, johon kehotus perustuu;

2) selvitys siitä, kenelle ja milloin kehotuson annettu tiedoksi;

3) merkintä kehotuksen peruuttamisesta,raukeamisesta sekä siitä, että velvoite on täytetty; ja

4) merkintä ilmoituksista, jotka rakennuslain 52 §:n 8 momentin nojalla on tehty kiinteistötuomarille tai kihlakunnantuomarille.

Kehotuksen antamista koskevan päätöksensaatua lainvoiman tai tultua valituksen johdosta kumotuksi on myös siitä tehtävä luetteloon merkintä.

159§

Rakennuslain 115 §: n 1 momentissa tarkoitetusta korvauksesta suoritetaan ennakkoa hakemuksen perusteella enintään 90 prosenttiaarvioiduista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Ennakko suoritetaan vuosittain töidenedistymisestä esitetyn selvityksen perusteella.

Hakemus avustuksen saamisesta rakennuslain32 a §:ssä, 69 §:ssä, 115 §:n 2 momentissatai 119 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin, kaavan laatimisesta tai maastoon merkitsemisestäaiheutuneisiin kustannuksiin on tehtävä kahden vuoden kuluessa kustannusten suorittamisesta.

Hakemus avustuksen saamisesta rakennuslain 32 a §:n, 69 §:n, 115 §:n 2 momentintai 119 §:n 1 momentin nojalla lunastettujenalueiden lunastus- tai hankkimiskustannustenpeittämiseen on tehtävä vuoden kuluessaalueen luovutusta koskevan sopimuksen tekemisestä tai lunastustoimituksen päättymisestä.

Tässä pykälässä tarkoitetut hakemukset samoin kuin hakemus rakennuslain 115 §:n 1momentissa tarkoitetun korvauksen suorittamisesta on sisäasiainministeriölle osoitettuna toimitettava lääninhallitukselle, jonka tulee lausuntonsa ohella lähettää ne ministeriölle. Hakemuksiin on liitettävä ministeriön tarpeelliseksi katsoma selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Luettelo kylistä, joiden alueita tämän asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevatyleiskaavat, asemakaavat ja rakennuskaavatkoskevat, sekä kylistä, joiden alueita on rakennuskiellossa näiden kaavojen laatimista varten, on lähetettävä asianomaiselle lainhuudatusviranomaiselle 1 päivään toukokuuta 1978mennessä. Jos kunnassa ei tämän asetuksenvoimaan tullessa ole kaava- tai kieltoalueita,on myös tästä ilmoitettava sanottuun päiväänmennessä.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.