1032/1977

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 20 päivänä joulukuuta 1974 annetunlain (998/74) 3 § ja 5 §:n 2 kohta sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

Lakimääräistä valtionapua myönnetään rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön ylläpitämälleyksityisluontoiselle arkistolle, jonka valtioneuvosto on hakemuksesta ja saatuaan asiasta valtionarkiston lausunnon hyväksynyt lakimääräiseen valtionapuun oikeutetuksi.

Lakimääräiseen valtionapuun oikeutetuksivoidaan hyväksyä yksityisluontoinen arkisto,jossa säilytettävällä arkistoaineksella on tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muutoin huomattavaa yleistä merkitystä.

Valtionapua myönnetään 80 prosenttia seuraavista 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamisesta aiheutuvista todellisista ja hyväksyttävistämenoista:


2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilökunnan palkkauksen perusteella työnantajallemäärätyistä lakisääteisistä maksuista;


5a§

Yksityisluontoisen arkiston palveluksessa olevan 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetun henkilönoikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekäyksityisluontoiselle arkistolle palkkaukseen tulevasta valtionavusta vähennettävästä eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä onsäädetty eräistä valtion varoista suoritettavistaeläkkeistä annetussa laissa (382/69). Sanotunlain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräytyy tällöin siitä prosenttimäärästä, jonka mukaan arkisto tämän lainmukaan itse osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Jos henkilö, jolla on oikeus tämän lain mukaisesti myönnettävään eläkkeeseen tai perheeläkkeeseen, saa muuta eläkettä tai perheeläkettä, suoritetaan tämän lain mukaisestimyönnetty eläke muulla eläkkeellä ja perheeläke muulla perhe-eläkkeellä vähennettynä siltäosin kuin ne kumpikin perustuvat samaanpalvelusaikaan.

Milloin valtionapua saava yksityisluontoinenarkisto itse maksaa 2 momentissa tarkoitetuneläkkeen, voidaan vähennystä vastaava osa suorittaa arkistolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978. Tämän lain 5 a §:ää sovelletaankuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1975 lukien.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.