1002/1977

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 75 §, sellaisenakuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (611/75),

muutetaan 3 §, 34 §:n 5 momentti, 35 §:n 3 momentti, 63 §:n 1 momentti, 63 a, 64,64 a, 71, 72 §:n 1 momentin johdantolause, 79 §, 82 §:n 2 momentti, 82 a §:n 1 momentti, 100 a, 142 ja 145 §,

sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 3 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1967 annetussalaissa (305/67), 71 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 34 §:n 5 momentti- ja 63 §: n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (800/72), 82 §:n 2 momentti ja 82 a §:n 1 momentti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1024/74),63 a §, 64 a §, 72 §:n 1 momentin johdantolause ja 100 a § 31 päivänä joulukuuta 1974annetussa laissa (1025/74), 64 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 3 §osittain muutettuna 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (61/75), sekä

lisätään 34 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta1972, 3 päivänä joulukuuta 1974 ja 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetuilla laeilla (800/72,1025/74 ja 611/75), uusi 6 momentti seuraavasti:

Milloin avointa tai kommandiittiyhtiötä verotetaan erillisenä verovelvollisena verotettavana yhtymänä, on avoimen yhtiön osakas jakommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömiesniin kuin omasta verostaan vastuussa yhtiöntässä laissa tarkoitetusta verosta. Samoin vastaa kuolinpesän osakas pesän tulosta ja varallisuudesta suoritettavasta verosta niin kuinomasta verostaan. Erillisenä verovelvollisenaverotettava yhtymä on vastuussa osakkaalle yhtymän tulon perusteella määrätystä kansaneläkevakuutusmaksusta. Samoin vastaa kuolinpesäosakkaan kansaneläkevakuutusmaksusta siltäosin kuin vakuutusmaksu perustuu osakkaanpesän hyväksi suorittaman työn arvoon.

Sellaisen yhtymän, jota ei veroteta erillisenäverovelvollisena, tulosta ja varallisuudesta yhtymän osakkaalle määrättävästä verosta ja kansaneläkevakuutusmaksusta on myös yhtymä vastuussa.

Verovelvollinen, joka harjoittaa metsätaloutta, on niin kuin omasta verostaan vastuussaperheenjäsenensä, jäsenensä tai osakkaansa tulon perusteella määrätystä verosta ja kansan.eläkevakuutusmaksusta siltä osin, joka vastaaverovelvollisen metsätalouden hyväksi tehdyntyön arvon osuutta perheenjäsenen, jäsenen taiosakkaan tulojen kokonaismäärästä. Milloinpuolisot yhdessä harjoittavat liikettä tai ammattia taikka maatilataloutta, on varsinaiseksiyrittäjäksi katsottava puoliso vastuussa myöspuolisolleen tulo- ja varallisuusverolain 17 b§:n 3 momentissa tarkoitetun ansiotulon perusteella määrättävästä verosta. Varsinaiseksi yrittäjäksi katsottavan puolison veroista ja kansaneläkevakuutusmaksuista on myös toinen tulon perusteella määrätystä verosta ja kansaneläkevakuutusmaksusta siltä osin, joka vastaaverovelvollisen metsätalouden hyväksi tehdyntyön arvon osuutta perheenjäsenen, jäsenen taiosakkaan tulojen kokonaismäärästä. Milloinpuolisot yhdessä harjoittavat liikettä tai ammattia taikka maatilataloutta, on varsinaiseksiyrittäjäksi katsottava puoliso vastuussa myöspuolisolleen tulo- ja varallisuusverolain 17 b§:n 3 momentissa tarkoitetun ansiotulon perusteella määrättävästä verosta. Varsinaiseksi yrittäjäksi katsottavan puolison veroista kansaneläkevakuutusmaksuista on myös toinenpuoliso vastuussa, jos hän omistaa puolisoidenyhteisesti harjoittamaan liikkeeseen, ammattiintai maatilatalouteen kuuluvia varoja tai osanniistä.

Henkilölle, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaiselle yhteisölle määrätyn veron suorittamisesta on niiden täällä oleva edustaja vastuussakuin omasta verostaan.

34§

Jäljempänä 63 §:n 1 momentin 3 kohdassatarkoitetussa tapauksessa on veroilmoitus annettava kiinteistön sijaintikunnan verolautakunnalle, saman momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Helsingin verolautakunnalleja saman momentin 5 kohdassa tarkoitetussatapauksessa asianomaiselle Ahvenanmaan maakunnan verolautakunnalle.

Verohallitus voi antaa tässä pykälässä säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta rajoittavia määräyksiä.

35§

Veroilmoituksessa saadaan tulon ja varojensekä niistä tehtävien vähennysten raha-arvotilmoittaa täysin markoin siten, että markkojenyli menevät pennit jätetään lukuun ottamatta.Täysin markoin ilmoitettavaa määrää laskettaessa otetaan käytettävä peruste tai yksikköarvo kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella.


63§

Verotuksen toimittaa:

1) Valtionveron osalta verovelvollisen kotikunnan verolautakunta;

2) kunnallisveron osalta sen kunnan verolautakunta, jolle vero tulee;

3) valtionveron osalta silloin, kun rajoitetusti verovelvollisella on ollut kiinteistötuloaSuomessa, sen kunnan verolautakunta, jollekunnallisvero tästä tulosta tulee;

4) valtionveron osalta muussa kuin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa silloin, kun verovelvollisella ei ole valtakunnassa kotikuntaa,ja kunnallisveron osalta 62 §:ssä tarkoitetussatapauksessa Helsingin kaupungin verolautakunta, jollei 5 kohdasta muuta johdu; sekä

5) valtion- ja kunnallisveron osalta 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa silloin, kunverovelvollisella on ollut 62 §:ssä tarkoitettuatuloa Ahvenanmaan maakunnasta, Ahvenanmaan maakunnan sen kunnan verolautakunta,mistä suurin osa Ahvenanmaan maakunnastasaadusta tulosta on saatu.


63a§

Sellaisen yhtymän, jota ei veroteta erillisenäverovelvollisena, kotikunnan verolautakuntavahvistaa perusteen, jonka mukaan yhtymäntulo ja varat sekä tappio ja velat jaetaan yhtymän osakkaille ja ilmoittaa siitä niille verolautakunnille, jotka toimittavat osakkaiden verotuksen.

64§

Milloin liikettä on harjoitettu siten, että siitäon suoritettava veroa kolmelle tai useammallekunnalle, vahvistaa sen läänin lääninverolautakunta, jossa verovelvollisen kotikunta on, tällaisen verovelvollisen ja muun kuin erillisenäverovelvollisena verotettavan yhtymän liikkeentulon sekä sen perusteen, jonka mukaan tulojaetaan asianomaisten kuntien ja yhtymän osakkaiden kesken. Samoin lääninverolautakuntavahvistaa sen perusteen, jonka mukaan ansiotulo määrätään ja jaetaan puolisoiden kesken.Ennen tulon ja jakoperusteiden vahvistamistaon asianomaisten kuntien verolautakuntien tehtävä ehdotuksensa verotuksen toimittamisestasekä niistä perusteista, jonka mukaan tulo jaetaan asianomaisten kuntien kesken.

Lääninverolautakunta vahvistaa 1 momentissa tarkoitettujen verovelvollisten osalta myösvarojen ja velkojen määrät sekä perusteen,jonka mukaan yhtymän varallisuus jaetaanosakkaille.

64a§

Milloin yhtenä tulolähteenä pidettävää ammattia tai maatilataloutta on harjoitettu siten,että siitä on suoritettava veroa kahdelle taiuseammalle kunnalle tai liikettä on harjoitettua siten, että siitä on suoritettava veroa kahdellekunnalle, on verovelvollisen kotikunnan verolautakunnan verotusta toimittaessaan tehtäväehdotus niistä perusteista, joiden mukaisestitulolähteen verotettava tulo on kunnallisverotuksessa jaettava eri kuntien kesken. Verolautakunnan on annettava ehdotuksensa viipymättätiedoksi muiden asianomaisten kuntien verolautakunnille, joiden tulee, jos ne hyväksyvätehdotuksen, toimittaa verotus omalta osaltaansen mukaisesti. Mikäli joku näistä verolautakunnista ei hyväksy ehdotusta, toimitetaan verotus 63 §:n ja 63 a §:n säännöksistä poiketen soveltuvin osin 64 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

71§

Ennen asian käsittelyä verolautakunnassaverotusaineisto on valmisteltava verotoimistossa(verovalmistelu).

Verolautakunta vahvistaa perusteet, joidenmukaan verotoimisto laskee kunkin verovelvollisen valtionverotuksessa verotettavan tulon javarallisuuden, verosta tehtävät vähennykset sekämaksuunpantavan valtionveron samoin kuinkunnallisverotuksessa verotettavan tulon ja siitäpantavien veroäyrien määrän.

Verotusta toimitettaessa otetaan tulon javarallisuuden sekä niistä tehtävien vähennystenraha-arvo huomioon täysin markoin siten, ettämarkkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun. Täysin markoin huomioon otettavaa määrää laskettaessa otetaan käytettäväperuste tai yksikköarvo kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella.

72§

Verotusta toimitettaessa on ennen muidenpaitsi luonnollisten vähennysten ja velan korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentämistä kunkin tulolähteen ja varallisuudenosalta:


79§

Verotoimiston on maksuunpantava verovelvollisen maksettava valtionvero.

Kun veroäyrin hinta on 78 §:ssä mainituintavoin vahvistettu, verotoimiston on määrättävä kunkin verovelvollisen maksettavan kunnallisveron ja kirkollisveron lopullinen suuruuskertomalla veroäyrin hinta vahvistetulla veroäyrien lukumäärällä sekä maksuunpantava kunnallis- ja kirkollisvero.

Niin ikään verotoimiston on sen mukaankuin siitä on erikseen säädetty, määrättävä jamaksuunpantava kansaneläkevakuutusmaksu.

82§

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä viimeistään verotuksen toimittamisvuotta seuraavien kahden vuoden kuluessa.Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi voidaantehdä viimeistään verotuksen toimittamisvuottaseuraavien viiden vuoden kuluessa tai myöhemminkin, jos verovelvollinen on verotuksen toimittamisvuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa tehnyt jäljempänä 3 momentissa tarkoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Jos veronoikaisu tehdään verovelvollisen vahingoksi, hänelle on, mikäli mahdollista, ennen oikaisunsuorittamista varattava tilaisuus tulla asiassakuulluksi.


82a§

Milloin havaitaan, että maksuunpanossa onsattunut laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys, verotoimiston on oikaistava maksuunpano.Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä viimeistään kahden vuodenkuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta,jona maksuunpano on tapahtunut. Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaantehdä viimeistään verotuksen toimittamisvuottaseuraavien viiden vuoden kuluessa, tai myöhemminkin, mikäli verovelvollinen on verotuksen toimittamisvuotta seuraavien viiden vuodenkuluessa tehnyt kirjallisen maksuunpanon oikaisuvaatimuksen. Jos maksuunpanon oikaisu tehdään verovelvollisen vahingoksi, hänelle on,mikäli mahdollista, ennen oikaisun suorittamista varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.


100a§

Jos verolautakunta on veronoikaisuna taimuutoksenhakuviranomainen muutoksenhaunjohdosta määrännyt, että kahta tai useampaaverovelvollista on tietystä tulosta tai varallisuudesta verotettava niin kuin sellaista yhtymää,jota ei veroteta erillisenä verovelvollisena,taikka korottanut tai alentanut tällaisen yhtymän verotettavaa tuloa tai varallisuutta taikkamuuttanut niiden jakoa, on asianomaisen verotoimiston tehtävä vastaava oikaisu yhtymänosakkaan verotukseen. Jäljennös edellä tarkoitetusta päätöksestä on lähetettävä asianomaiselle verotoimistolle ja milloin kysymys on lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeudenpäätöksestä asianomaiselle lääninhallitukselle javerotoimistolle. Muuten noudatetaan soveltuvinosin, mitä 113 §:ssä on säädetty.

142§

Poliisi on toimivaltansa puitteissa velvollinenantamaan vero- ja muutoksenhakuviranomaisilletarpeellista virka-apua veroasioissa.

Muun ilmoittamisvelvollisen kuin verovelvollisen, joka ei ole noudattanut 52 §:n nojallaannettua kehotusta, voi verohallitus sakonuhalla velvoittaa täyttämään velvollisuutensa.Verohallituksen uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

145§

Tässä laissa tarkoitettuja veroja ja vakuutusmaksuja koskevassa, muussa kuin verotuksestatehtyä muutoksenhakua koskevassa oikeudenkäynnissä on verohallituksella ja lääninverovirastolla oikeus valvoa valtion edun ohella myösasianomaisten kuntien, seurakuntien ja kansaneläkelaitoksen oikeutta, mikäli mainitut veronsaajat eivät itse sitä tee.


Lain 63 §:n 1 momenttia, 64 ja 64 a §:ääsovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta1977 toimitettavassa verotuksessa ja 3 §:ääensimmäisen kerran verovuodelta 1978 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.