896/1977

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1977.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kasvinjalostustoiminnan edistämiseksi ryhdytään tässä laissa säädettyihin toimenpiteisiin.

2 §

Siementavaran kaupasta annetun lain (669/75) mukaisesti tarkastetusta, jäljempänä mainittujen pelto- ja nurmikkoviljelyyn käytettävien kasvilajien siementavarasta, jota saadaan myydä tai luovuttaa kylvötarkoitukseen, on suoritettava valtiolle kasvinjalostusmaksua.

Kasvinjalostusmaksu on kultakin täydeltä sadalta kilolta, pakkauksen paino mukaan luettuna, kasvilajiryhmittäin seuraava:

mk
vilja- ja palkokasvit 1,70
nurmi- ja nurmikkokasvit 12,00
öljy- ja kuitukasvit 30,00
peruna 0,35
3 §

Kasvinjalostusmaksun siemeneräkohtaisesta määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta huolehtii valtion siementarkastuslaitos.

4 §

Velvollisuus kasvinjalostusmaksun suorittamiseen syntyy tarkastuksesta annetun ensimmäiseen myyntiin oikeuttavan todistuksen antopäivänä. Milloin kysymyksessä on ulkomailta tuotu siementavara, jonka valtion siementarkastuslaitos siementavaran kaupasta annetun lain 11 §:n mukaisesti hyväksyy ulkomaisen tarkastuksen perusteella, syntyy velvollisuus maksun suorittamiseen sinä päivänä, jona valtion siementarkastuslaitos hyväksyy ulkomaisen tarkastustodistuksen.

Velvollinen suorittamaan kasvinjalostusmaksua on se, joka on pyytänyt tarkastuksen suorittamista tai, mikäli velvollisuus maksun suorittamiseen syntyy tavaraa maahan tuotaessa, tavaran maahan tuoja.

5 §

Kasvinjalostusmaksun määräämistä koskevasta valtion siementarkastuslaitoksen päätöksestä saadaan valittaa maatilahallitukselle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty. Maatilahallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

6 §

Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain otettava kasvinjalostustoiminnan edistämiseen käytettäväksi määräraha, joka vastaa sitä määrää, jonka arvioidaan kysymyksessä olevan vuoden aikana kertyvän muusta kuin maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta jalostettujen lajikkeiden siementavarasta tämän lain nojalla suoritettavina kasvinjalostusmaksuina.

7 §

Edellä 6 §:ssä tarkoitetusta määrärahasta suoritetaan muille kasvinjalostajille kuin maatalouden tutkimuskeskukselle kasvinjalostustukea määrä, joka vastaa jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta kannettujen maksujen määrää. Kasvinjalostustukea voidaan suorittaa myös ulkomaiselle kasvinjalostajalle edellyttäen, että suomalaisella kasvinjalostajalla on vastavuoroisesti oikeus saada vastaavaa tukea ulkomaisen kasvinjalostajan kotimaassa.

Se osa muusta kuin maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta jalostettujen lajikkeiden siementavarasta kasvinjalostusmaksuina kertyvistä varoista, jota ei käytetä 1 momentin mukaisesti, käytetään kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen.

Määrärahan jaon suorittaa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Suorittamatta jäänyt kasvinjalostusmaksu peritään ulosottotoimin niin kuin verojen ulosotosta on säädetty.

9 §

Joka tahallaan antaa väärän tiedon tai ilmoituksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen kohteena olevan siementavaran paljoudesta tai lajikkeesta, rangaistakoon sakolla, mikäli muualla laissa ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen syytteeseen panemisesta tekee valtion puolesta valtion siementarkastuslaitos. Milloin rikkomus on katsottava vähäiseksi, on valtion siementarkastuslaitoksen asiana harkita, onko rikkomus ilmoitettava syytteeseen pantavaksi.

10 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivän heinäkuuta 1978.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.