863/1977

Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 1977

Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/77) 6§:n 3 ja 4 kohta sekä 8 §:n 1 momentti ja

lisätään lain 6 §:ään uusi 5 kohta ja 51 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Elatustukea suoritetaan lapselle:


3) kun vanhemman velvollisuutta suorittaa elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajan siitä, kun isyys on lainvoimaisesti vahvistettu, jollei kannetta elatusvelvollisuuden vahvistamiseksi ole pantu vireille mainitun ajan kuluessa;

4) kun vanhemman velvollisuus suorittaa elatusapua on ratkaistu sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai tuomiolla, mutta elatusapua ei ole vahvistettu hänen ikänsä, alentuneen työkykynsä, puutteellisten ansiomahdollisuuksiensa, vähävaraisuutensa tai muun elatusvastuunsa takia taikka elatusavun määrä on mainitusta syystä vahvistettu 8 §:n mukaista elatustuen määrää pienemmäksi; sekä

5) kun ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen, eikä lapsi ole ottovanhemman puolison lapsi tai ottolapsi taikka sellaisen henkilön lapsi, jonka kanssa ottovanhempi elää avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Elatustuen määrä on yhdelle lapselle 170 markkaa kuukaudessa elatusvelvollisen osalta. Milloin lapsen huoltaja elää avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, on elatustuki kuitenkin 140 markkaa kuukaudessa.


51§

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös elatusavun ennakosta ja elatustuesta annetun lain mukaista ennakkoa erääntyneestä, maksamatta olevasta vahingonkorvauksesta, jota joku on velvoitettu suorittamaan elatusapuna lapselle vahingonkorvauslain (412/74) tai sitä ennen voimassa olleen rikoslain 9 luvun 3 §:n säännösten nojalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978. Lain 51 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä maaliskuuta 1977.

Milloin elatustukea haetaan 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetulle lapselle kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, elatustuki myönnetään sen estämättä, mitä lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 14 §:ssä on säädetty, sen kuukauden alusta jona edellytykset elatustuen saamiseen ovat olleet olemassa, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin vuoden 1977 alusta.

Tarkistettaessa elatustukien määriä eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin annetun lain (660/66) mukaisesti vuoden 1978 alusta, lasketaan korotus ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleista määristä.

Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.