862/1977

Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 1977

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 7 §, 12 §:n 1 momentin 28 kohta ja 47 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 7 § 3 päivänä tammikuuta 1946 annetussa laissa (1/46), 12 §:n 1 momentin 28 kohta 25 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa (482/75) ja 47 a § 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (512/77), ja

muutetaan lain 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, 6, 8, 10, 13, 13 a, 14, 16, 45, 47 ja 58 §, 65 b §:n 1 momentti ja 66 §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä mainitussa 25 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa, 6 § muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1966 ja 10 päivänä tammikuuta 1975 annetuilla laeilla (669/66 ja 14/75), 8 § muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla sekä 18 päivänä huhtikuuta 1973 annetulla lailla (325/73), 10 § muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla sekä 29 päivänä joulukuuta 1967, 31 päivänä joulukuuta 1968, 11 päivänä maaliskuuta 1970, 26 päivänä maaliskuuta 1971, 19 päivänä marraskuuta 1971, 10 päivänä marraskuuta 1972, 21 päivänä joulukuuta 1972, 30 päivänä maaliskuuta 1973, 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetuilla laeilla (628/67, 747/68, 188/70, 235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 273/73, 998/73 ja 547/76), sekä mainituilla 18 päivänä huhtikuuta 1973, 10 päivänä tammikuuta 1975, 25 päivänä kesäkuuta 1975 ja 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetuilla laeilla, 13 ja 13 a § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, 14 § muutettuna mainituilla 20 päivänä joulukuuta 1966, 31 päivänä joulukuuta 1968, 26 päivänä maaliskuuta 1971 ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetuilla laeilla sekä 28 päivänä marraskuuta 1969 annetulla lailla (715/69), 16 § 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), 45 § mainitussa 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa, 47 § muutettuna 2 päivänä syyskuuta 1957 ja 21 päivänä joulukuuta 1962 annetuilla laeilla (299/57 ja 606/ 62) sekä mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla, 58 § 14 päivänä joulukuuta 1951 annetussa laissa (617/51), 65 b §:n 1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (670/68) sekä 66 § mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1951 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä: Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 18,-
2 ,, 13,-
3 ,, 10,-
4 ,, 4,-
5 ,, 3,-
6 ,, 2,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vinomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 4,-
3 - 4 ,, 3,-
5 - 6 ,, 2,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin tuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja.

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset nostojutuissa 150 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 500 veroäyrillä, 120 markkaa, muulloin 60 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 60 markkaa sekä muiden viranomaisten 150 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 30 markkaa, avioliiton solmimista, 90 markkaa ja muut 300 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömieheksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tarkoitettu lupa taikka lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 500 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 60 markkaa, kuitenkin niin, että jos korkeimman oikeuden päätöksellä evätään muutoksenhakulupa jutussa, jossa lupa olisi voitu myöntää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla, päätöksestä on suoritettava leimaveroa kuten tuomiosta tai päätöksestä, sen mukaan kuin edellä a ja c kohdassa on sanottu; sekä

g) jäljennökset 8 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusjutuissa sekä todistukset tyytymättömyyden ilmoittamisesta, kun tällainen todistus tarvitaan korkeimmassa oikeudessa tehtävää muutoksenhakuluvan pyytämistä tai muutoksenhakua varten 50 markkaa;

b) jäljennökset 8 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 15 markkaa;

b) jäljennökset 5 markkaa.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABC-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 175 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 52 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 123 markkaa;

4) A-, AB-, ABC-, ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 52 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 52 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 52 markkaa;

7) Liikenneopettajalupa 52 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 100 ja enintään 2500 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 900 ja enintään 4500 markkaa.

A Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, maalaiskunnassa 400 markkaa ja muualla 600 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, maalaiskunnassa 700 markkaa ja muualla 100 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virkatai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 20 ja enintään 3000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 50 ja enintään 10500 markkaa.

Haaste:

1) suullinen, kultakin henkilöltä 2 markkaa;

2) kirjallisen haasteen tiedoksi antaminen, kultakin henkilöltä 4 markkaa.

Huviverolautakunnan päätös, jolla lautakunta antaa jäljempänä 59 d §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnan mukaan vähintään 100 ja enintään 100 markkaa.

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 200 ja enintään 200 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätäomaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 400 markkaa.

Kansallisuuskirja 100 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 6 ja enintään 700 markkaa.

Kauppamatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66 - 68 §:ssä säädetään.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riippuen, vähintään 100 ja enintään 200 markkaa.

Koenumerotodistus, lääninhallituksen antama, 250 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 500 markkaa.

Lastiviivakirja 50 markkaa ja sen uudistaminen 20 markkaa.

Liikennelupa:

1) linjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 300 ja enintään 500 markkaa;

2) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 10 markkaa; sekä

3) tilausliikenteen harjoittamista varten 130 markkaa kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 300 markkaa.

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 25 markkaa ja, kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 12 markkaa;

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 12 markkaa.

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 300 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 300 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 30 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 15 markkaa.

Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistaminen 260 markkaa.

0te:

1) henkikirjasta kultakin sivulta 4 markkaa;

2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta kultakin sivulta 3 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuodeksi, 42 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 105 markkaa sekä seuruepassi 5 markkaa henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 50 ja enintään 200 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 500 markkaa;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 3, 6 ja 7 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 500 markkaa;

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 9000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin tai kiinnitysluottopankin perustamiseen 1800 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin tai kiinnitysluottopankin sivukonttorin perustamiseen 900 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on määrätty, suoritettava leimaveroa 300 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 2200 markkaa;

5) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 40 ja enintään 100 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä päätös, jolla muutoin myönnetään huvien pitäminen säädettyä määräaikaa myöhempään, sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 15 markkaa ja enintään 250 markkaa;

6) a) tanssitilaisuuden;

b) kabaree-, varietee-, revyy- tai muun niihin verrattavan esityksen; taikka

c) muunlaisen kuin edellä b kohdassa mainitun esityksen tai näytännön, muotiesityksiä lukuun ottamatta,

toimeenpanemiseen ravitsemusliikkeessä,

valtioneuvoston määräysten mukaan, kustakin erikseen vähintään 70 ja enintään 200 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

7) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, maaliinammunta-automaatin taikka pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 15 markkaa ja enintään 450 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 7 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu älköön tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä säädetty leimavero.

8) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 100 kVA:n, 18 penniä;

yli 100 kVA:n, mutta ei yli 1000 kVA:n edellisen lisäksi 12 penniä; sekä

yli 1000 kVA:n edellisten lisäksi 11 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 100 voltin nimellisjännitteisiltä 33 penniä;

yli 100 ja enintään 2500 voltin nimellisjännitteisiltä 70 penniä;

yli 2500 ja enintään 6000 voltin nimellisjännitteisiltä 1 markka 75 penniä; sekä

yli 6000 voltin nimellisjännitteisiltä 3 markkaa 50 penniä;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

9) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen muissa kuin edellä 6 kohdassa mainituissa tapauksissa:

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin alueella 4 markkaa kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 30 ja enintään 140 markkaa; sekä

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 110 ja enintään 550 markkaa.

Milloin 9 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 7 markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri. kuukaudelta tai sen osalta 2 markan suuruisella leimalla.

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 50 markkaa ja kiinnitysasiassa 40 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä, säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 10 markkaa arkilta;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tai elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta tai elinkeinohallituksesta, 18 markkaa arkilta, jos sen antaa henkilökirjoittaja, 13 markkaa arkilta ja muutoin 10 markkaa arkilta;

3) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tai elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä, milloin ote annetaan valokopiona tai erillisille lehdille kirjoitettuna, 18 markkaa ensimmäiseltä lehdeltä ja 10 markkaa kultakin seuraavalta lehdeltä;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 6 markkaa arkilta; sekä

5) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 22 markkaa arkilta.

Tavarapassitus 10 markkaa.

Teknisen laitteen hyväksyminen:

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 100 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) julkisen notaarin antama todistus, kun sen antaa ulkoasiainministeriössä toimiva, 11 markkaa, muutoin 6 markkaa;

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toimittamisesta 6 markkaa;

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 3 markkaa, kuitenkin vähintään 3 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

4) todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan liikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen ja työeläkekassan nimen, 5 markkaa;

5) todistus määrätylle valtakunnan rajaalueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikkumista varten samoin kuin henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 5 markkaa;

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista käyttöä, tai merkintä, joka tehdään uutta yksityiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koskevan käyttöilmoituksen johdosta, sekä moottoriajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väliaikaiskuitti 6 markkaa.

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 300 markkaa.

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 18 X 25 cm, 2 markkaa sivulta sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 3 markkaa 50 penniä sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa suoritettava 35 penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 35 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 11 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

Standardkokoa mk
1) A 4 7,35
2) A 3 10,85
3) A 2 17,85
4) A 1 28,90
5) suurempi kuin A 1 0,49

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13 X 18 cm, 6 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 12 markkaa.

Valtauskirja, 100 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 200 markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää.

Väestörekisteristä annettava todistus, ote tai jäljennös:

1) todistus;

a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 4 markkaa;

b) joka sisältää tiedot aviopuolisosta tai avioliitosta, 6 markkaa;

2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhemmista ja lapsista, 6 markkaa sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 8 markkaa;

3) avioliittotodistus 4 markkaa;

4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä annetaan yksityisiä asioita varten, 4 markkaa; sekä

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä sivulta 3 markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 2 markkaa.

Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suoritetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edellä säädetty.

13§

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallintooikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4 - 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

mk
1 ryhmässä 6,-
2 ,, 4,-
5 ,, 2,-

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja;

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa;

asiakirjat maksutonta oikeudenkäyntiä pyydettäessä; sekä

asiakirja, joka sisältää vedon tai tyytymättömyyden ilmoituksen alioikeuden päätökseen tai tuomioon tahi sellaisen ilmoituksen peruutuksen, sekä myös valtakirja joka on liitetty edellä mainittuun ilmoitukseen tai peruutukseen.

13a§

Oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu tyytymättömyyden ilmoitus hovioikeuden tuomioon on varustettava leimalla, jonka määrä on 50 markkaa.

Sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty, ovat 1 momentissa säädetyn leimaveron suorittamisesta vapaat maakunta, kunta, kuntainliitto, seurakunta ja rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Anniskelusopimus, alkoholiyhtiön tekemä, 65 b §:n mukaan.

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan, 54-57 §:n mukaan.

Henkilötodistus, alkoholiyhtiön antama, 65 a §:n mukaan.

Huvi- ja viihdetilaisuuksien pääsyliput, 59 a r - 59 d §:n mukaan.

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ilmoitetaan ensi kerran rekisteriin, 250 markkaa, paitsi yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksesta 120 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan, 90 markkaa, paitsi rekisteriin tehtävän muutoksen koskiessa osuuskunnan sääntöjen muuttamista, 150 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16, 17, 19 r - 27 ja 29 - 30 c §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45-53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella 0,5 prosenttia kultakin täydeltä markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saamistodiste, ks. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16, 17, 19 - 27 ja 29 - 30 c §:n säännöksiä.

Warrantti, 15 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä markalta:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 0,9 prosenttia.

Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä on vero kuitenkin 0,9 prosenttia. Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 45 - 53 §:n mukaan.

16§

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on lainhuutoa haettaessa varustettava veron määrää vastaavilla leimamerkeillä.

Vero on:

4 prosenttia, kun omaisuuden arvo on enintään 10 000 markkaa,

5 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 10 000 markkaa, mutta ei yli 50 000 markkaa, ja

6 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 50 000 markkaa.

45§

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 0,9 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

Kun velkakirja tai muu saamistodiste kiinnityksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomaiselle, on leimaveron määrä 0,45 prosenttia.

47§

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepankille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankille, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 0,9 prosenttia.

Jos kysymyksessä on vähintään 19 bruttorekisteritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu lainasopimus, leimataan se pääoman suuruuden mukaan 0,45 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutukseen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momentissa säädetyin määrin leimattava niin, että suoritettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna olevaa pääomamäärää.

58§

Pelikorteista, Suomessa valmistetuista tai muualta tuoduista, maksetaan leimaveroa 5 markkaa kultakin korttipakalta.

65b§

Alkoholilain nojalla tehdystä anniskelusopimuksesta, jolla alkoholiyhtiö antaa oikeuden anniskella alkoholijuomia, peritään kalenterivuosittain leimaveroa annetun anniskeluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen vähintään 30 ja enintään 600 markkaa. Vajaalta kalenterivuodelta suoritettavan veron määrä on yhtä monta kahdestoistaosaa kysymyksessä olevan kaltaisesta anniskelusopimuksesta säännönmukaisesti vuosittain suoritettavan veron määrästä kuin sopimus käsittää täysiä tai vajaita kalenterikuukausia, kuitenkin vähintään 30 markkaa. Määräajaksi tehdyn tilapäisen anniskelusopimuksen käsittäessä enintään kymmenen päivää, vero määrätään edellä sanotuin tavoin niin kuin yhdeltä kalenterikuukaudelta, vaikka sopimuksen käsittämät päivät jakaantuisivat kahdelle kalenterikuukaudelle.


66§

Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalainen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, olkoon velvollinen hänelle annettavasta todistuksesta suorittamaan leimaveroa 400 markkaa jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa harjoittaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.