604/1977

Annettu Naantalissa 29. päivänä heinäkuuta 1977

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 60-63 §, 65-68 § ja 111 §:n 2 momentti,

näistä 111 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa (493/68),

muutetaan 31 §:n 4 momentti, 54, 55, 64, 72, 77, 105, 108 § ja 110 §:n 1 momentti, näistä 31 §:n 4 momentti ja 110 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 137 c § seuraavasti:


31§

Tässä pykälässä säädetyistä rajoituksista johtuvasta lunastusvelvollisuudesta säädetään 56 §:ssä ja korvauksesta 70 §:ssä. Milloin 56 §:ssä tarkoitettu lunastusvaatimus on pantu vireille ennen 32 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä koskevan, yleiskaavan muuttamisen johdosta annetun kiellon voimaantuloa, kiellon voimaantulo ei vaikuta lunastusvaatimuksen ratkaisemiseen.

54§

Jos tontinosat kuuluvat eri omistajille, tontinosan omistajalla on oikeus lunastaa muu osa tonttia. Milloin useammat tahtovat lunastaa, etuoikeus on sillä, jonka tontinosa sillä olevine rakennuksineen ja laitoksineen ottaen huomioon sitä palvelevat ja rasittavat oikeudet on arvokkain. Jos tontinosat ovat samanarvoiset, lunastusoikeus on sillä, joka on ensiksi pannut vireille lunastusvaatimuksensa.

Jollei lunastamiseen oikeutettu suorita lunastuskorvausta sen mukaan kuin erikseen on säädetty, toisen tontinosan omistajalla on oikeus lunastaa muut tontinosat ja vaatia lunastustoimituksen jatkamista. Vaatimus on esitettävä toimitusinsinöörille 60 päivän kuluessa korvauksen suoritusajan päättymisestä. Jos tontinosan omistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan tai täytä suoritusvelvollisuuttaan, kaupungilla on samanlainen oikeus 60 päivän kuluessa sanotun määräajan tai uuden suoritusajan päättymisestä.

55§

Jollei tontinosan omistaja ole pannut vireille vaatimusta tontin muun osan lunastamisesta vuoden kuluessa tonttijaon hyväksymisestä tai jollei vaatimus ole johtanut tontin eri osien joutumiseen yhdelle omistajalle, kaupungilla on oikeus lunastaa tonttiin kuuluvat osat. Jos tontinosan omistaja kuitenkin on pannut lunastusvaatimuksensa vireille ennen kaupunkia tai 60 päivän kuluessa siitä, kun kaupungin vaatimus on annettu hänelle tiedoksi, kaupungilla on lunastusoikeus vain, jos hänen tai muun tontinosan omistajan vaatimus ei johda tontin joutumiseen yhdelle omistajalle.


64§

Jollei kaupunki tai valtio täytä 56 tai 57 §:ssä tarkoitettua lunastusvelvollisuuttaan, on omistajalla oikeus vaatia sitä siinä järjestyksessä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (lunastuslaki) 98 §:ssä säädetään.

Jos kaavan tai tonttijaon muutos, jonka valtuusto on hyväksynyt ennen asian vireillepanoa, taikka vireillä oleva tontinmittaus tai muu sellainen toimitus tahi maanmittaustoimitus voi vaikuttaa lunastusvelvollisuuteen, tätä koskevaa kysymystä ei saa ratkaista, ennen kuin muutos on käsitelty loppuun taikka toimitus on päättynyt.

72§

Kaupungille 47 §:n mukaan siirtyvästä alueesta, mikäli 71 §:stä ei muuta johdu, on omistajan vaatiessa suoritettava korvaus, joka määrätään soveltamalla lunastuslain säännöksiä korvauksen perusteista, ei kuitenkaan 36 §:ää.

77§

Jos 70, 72, 74, 75 ja 76 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta tehdään sopimus, se sitoo kiinteistön myöhempää omistajaa.

Jollei 75 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta sovita, asian ratkaisee kiinteistön sijaitsemispaikan tuomioistuin. Muut 1 momentissa tarkoitetut korvaukset on määrättävä noudattaen, mitä 137 c §:ssä säädetään.

105§

Jollei maanomistaja tai muu oikeudenhaltija 104 §:n mukaan ole velvollinen sallimaan rakennuskaavassa liikenneväyläksi tarkoitetun maan käyttämistä korvauksetta, hänellä on oikeus kunnalta saada alueen käyttämisestä liikenneväylänä korvaus, joka määrätään soveltamalla 72 §:ssä säädettyjä perusteita.

108§

Edellä 105 ja 106 §:ssä tarkoitettu korvaus on määrättävä suoritettavaksi asian laadusta riippuen joko kertakaikkiaan tai vuotuismaksuna. Vuotuismaksun suuruus voidaan olosuhteiden muuttuessa saattaa uudelleen harkittavaksi.

Jos korvauksesta tehdään sopimus, se sitoo kiinteistön myöhempää omistajaa. Jollei 106 §:n 2 momentissa tarkoitetusta korvauksesta sovita, asian ratkaisee kiinteistön sijaitsemispaikan tuomioistuin. Muut 1 momentissa tarkoitetut korvaukset on määrättävä noudattaen, mitä 137 c §:ssä säädetään.

110§

Jollei aluetta, joka rakennuskaavassa on osoitettu yleisen rakennuksen rakennusmaaksi tai muuksi yleiseksi alueeksi kuin liikenneväyläksi, ole maanomistajan suostumuksella otettu tarkoitukseensa käytettäväksi tai sen lunastamista pantu vireille eikä maanomistaja rakennuskaavasta johtuvan rakentamisrajoituksen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluetta, on kunta tai, milloin alue on kaavassa katsottava osoitetuksi valtion tarpeisiin, tämä velvollinen lunastamaan alueen. Mitä 58 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 64 §:n 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti voimassa tässä momentissa tarkoitetusta lunastusvelvollisuudesta.


137c§

Jollei siitä, mitä edellä on säädetty, muuta johdu, tämän lain nojalla tapahtuvaa lunastusta toimeenpantaessa taikka tässä laissa tarkoitettuun luovutukseen tai maankäytön rajoitukseen perustuvaa korvausta määrättäessä on noudatettava lunastuslain säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Sellaiseen rakennuslakiin perustuvaan lunastukseen, jonka toimeenpanoa on kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen annetun lain 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla haettu ennen tämän lain voimaantuloa, sekä tontinosan lunastukseen samoin kuin lunastusvelvollisuutta ja korvausta koskevan asian ratkaisemiseen, joka on pantu vireille ennen sanottua ajankohtaa, on sovellettava aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 29. päivänä heinäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Tuure Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.