596/1977

Annettu Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettavaksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettavaksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) nimike sekä 7 §:n 1 ja 3 momentti, 9, 11, 12 ja 20 §, näistä 7 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (31/69), seuraavasti:

Laki

sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta.

Ulosottomies saa antaa sakon perimisen sekä menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta ja saamista koskevan täytäntöönpanon ulosottoapulaisen suoritettavaksi. Ulosottoapulaisella on silloin oikeus ryhtyä ulosottolain 1 luvun 5 §:n 5 momentissa mainittuihin tehtäviin, ulosmitata ja ottaa haltuunsa irtainta omaisuutta, ei kuitenkaan alusrekisteriin merkittyä alusta, osuutta alukseen, aluksen lastina olevaa tavaraa eikä rekisteröityä ilma-alusta, ja haastaa sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin sekä muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tuomitun toimittamiseksi rangaistustaan suorittamaan.


Ulosottomies saa omalla vastuullaan määrätä ulosottoapulaisen ulosmittaamaan tietyn kiinteistön sekä myymään irtaimen omaisuuden, ei kuitenkaan sellaista omaisuutta, jota tämä 1 momentin mukaan ei saa ulosmitata, eikä rekisteröityä linja- tai kuorma-autoa tai perävaunua, eikä myöskään irtaimistoa, jonka kiinnityksen, panttioikeuden tai pidätysoikeuden nojalla tiedetään olevan velan vakuutena.


Kun sakotetulla ei ole rahaa sakon maksamiseen ja sakko on perittävä hänen muusta omaisuudestaan, on ulosmittaamatta jätettävä ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 7 a §:ssä tarkoitetun omaisuuden lisäksi sellainen kiinteä tai irtain omaisuus, josta sakotettu ja hänen puolisonsa sekä hänen elatuksensa varassa olevat omat tai hänen puolisonsa lapset ja ottolapset saavat tarpeellisen asuntonsa ja toimeentulonsa.

Palkan ja eläkkeen ulosmittauksessa sakon ja saamisen suorittamiseksi noudatetaan myös ulosottolain 4 luvun 6 a ja 6 b §:n säännöksiä.

11§

Maksuaikaa ei ole myönnettävä, jos on syytä otaksua, ettei tuomittu maksuajan myöntämisestä huolimatta maksa sakkoa tai saamista.

12§

Maksuaikaa koskeva päätös voi tarkoittaa sakon tai saamisen koko rahamäärää tai osaa siitä. Maksuaikaa myönnettäessä voidaan tuomitun noudatettavaksi asettaa hänen suoritusvelvollisuuttaan koskevia ehtoja.

20§

Jos sakkoa tai saamista ei saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta eikä hänen olinpaikkaansa tiedetä, on tuomittu lääninhallituksen toimesta etsintäkuulutettava. Kun sitten saadaan selville sellaisia varoja, jotka voidaan käyttää sakon tai saamisen maksuksi, tai kun sakotettu tavataan, on täytäntöönpanoon ulosottotoimin viipymättä ryhdyttävä.

Jos etsintäkuulutus ei ole enää tarpeen tuomitun tavoittamiseksi, etsintäkuulutus on peruutettava. Tarkemmat säännökset etsintäkuulutuksen peruuttamisesta annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan säätää, että lääninhallitus saa määrätyillä edellytyksillä luopua saamista koskevan etsintäkuulutuksen antamisesta ja peruuttaa sanotunlaisen etsintäkuulutuksen. Asetuksella voidaan myös säätää, että määrätyillä edellytyksillä saamisen täytäntöönpanosta saa luopua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Helsingissä 21. päivänä heinäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Tuure Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.