580/1977

Annettu Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 114 § ja 117 §:n 3 momentti,

muutetaan 9 ja 10 §, 124 §:n 2 momentti, 136 §:n 3 momentti, 138 §:n 1 momentti, 144 §:n 1 momentti ja 145 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1960 ja 31 päivänä joulukuuta 1975 annetuilla laeilla (536/60 ja 1081/75), 136 §:n 3 momentti 9 päivänäelokuuta 1968 annetussa laissa (494/68), 138 §:n 1 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa laissa (250/66) ja 145 §:n 1 momentti 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa (493/68), sekä

lisätään laki uusi 10 a, 10 b ja 137 d § seuraavasti:

Rakennustoimintaa valvoo kunnassa rakennuslautakunta.

10§

Rakennuslautakunnassa on vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupungin rakennuslautakunnassa vaaditaan yhdeltä jäseneltä ja hänen varajäseneltään oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä kahdelta jäseneltä ja heidän varajäseniltään tehtävään soveltuva korkeakoulussa tai teknillisessa oppilaitoksessa suoritettu rakennusalan tutkinto Lautakunnan muiden jäsenten ja varajäsenten tulee olla rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä.

Edellä mainitut pätevyysvaatimukset täyttäen ja tehtävään sopivien ehdokkaitten puuttuessa voidaan 2 momentissa mainitut kolme jäsentä varajäsenineen valita henkilöistä, jotka ovat osoittaneet sellaista hyvää perehtyneisyyttä rakennustoimintaan ja hallintotoimiin, jota tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Muun kuin 2 momentissa mainitun kunnan rakennuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä ja muiden jäsenten rakennustoimintaa tuntevia.

10a§

Rakennuslautakuntaan voidaan asettaa jaosto tai jaostoja. Jaoston ratkaistavaksi voidaan rakennuslautakunnan johtosäännössä siirtää asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä muuhun rakentamistoimenpiteeseen kuin uudisrakennuksen rakentamiseen;

2) rakennusluvan myöntämistä, milloin kysymyksessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävä yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävä rakennus tai tällaiseen rakennukseen kuuluva talousrakennus;

3) rakennusjärjestyksen mukaan rakennuslautakunnalle kuuluvien lupien ja suostumustenantamista, rakennuspaikan vähimmäispintaala koskevasta määräyksestä poikkeamista lukuun ottamatta, sekä muita rakennusjärjestyksen mukaisia rakennuslautakunnalle kuuluvia valvontatehtäviä;

4) rakennusrasitteita;

5) kadun luovuttamista yleiseen käyttöön; sekä

6) rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja rakenteiden valvojan hyväksymistä.

Lautakunta valitsee jaostoon keskuudestaan kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja asioita voidaan johtosäännössä siirtää myös viranhaltijain ratkaistaviksi.

Rakennuslautakunta tai sen puheenjohtaja voi siirtää jaoston tai viranhaltijan päättämän asian lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi tällöin kumota jaoston tai viranhaltijan päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

10b§

Rakentamisen valvontaa ja neuvontaa varten tulee jokaisessa kunnassa olla rakennuslautakunnan alainen päävirassa oleva rakennustarkastaja. Kunnilla voi lääninhallituksen luvalla olla yhteinen rakennustarkastaja. Milloin rakennustoiminta kunnassa on niin vähäistä, ettei rakennustarkastajan virkaa voida pitää tarpeellisena, lääninhallitus voi hakemuksesta määräajaksi vapauttaa kunnan ylläpitämästä sitä. Erityisistä syistä lääninhallitus voi määräajaksi hyväksyä rakennustarkastajan viran pitämisen sivuvirkaisena.

Rakennustarkastajan virkaan vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään asetuksella.

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä varten kunnassa voi myös olla rakennusvalvontavirasto, jonka tehtävistä ja viranhaltijoista sekä näiden tehtävistä määrätään viraston johtosaannossa.

124§

Milloin rakennus paloturvallisuuden taikka terveellisyyden tai lujuuden kannalta on vaarallinen, saa rakennuslautakunta määrätä rakennuksen korjattavaksi tai purettavaksi.


136§

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta rakennus työn valvonnasta rakennuttajalta saadaan periä 1 momentissa mainitun maksun lisäksi vain kunnanvaltuuston mahdollisesti asiakirjain lunastuksesta määräämä maksu.

137d§

Mitä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksiä tai määräyksissä on säädetty tai määrätty maistraatista tai järjestysoikeudesta, koskee rakennuslautakuntaa.

138§

Tämän taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten perusteella annetusta rakennuslautakunnan päätöksestä sekä kaupunginhallituksen päätöksestä tonttijaon hyväksymistä koskevassa asiassa saa valittaa lääninhallitukselle. Valitusaika on 14 päivää tiedoksisaamisesta.


144§

Milloin joku rakentaa uudisrakennuksen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tämän lain säännöksiä tai sen nojalla annettuja kieltoja tai määräyksiä taikka muutoin niskoittelee niiden mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisessä, on rakennuslautakunnan pakotettava niskoittelija noudattamaan määräyksiä, poistamaan tai muuttamaan tehty työ ja täyttämään velvollisuutensa uhkasakolla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella (teettämisuhka). Erityisestä syystä voidaan kuitenkin, milloin virhe on vähäinen, olla ryhtymättä mainittuihin toimenpiteisiin.


145§

Milloin rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään vastoin tämän lain säännöksiä täi sen nojalla annettuja kieltoja tai määräyksiä, on rakennuslautakunnalla, rakennustarkastajalla ja rakennuslautakunnan johtosäännössä määrätyllä viranhaltijalla oikeus sulkemalla täi sinetöimällä työpaikka, asettamalla esteitä, järjestämällä vahdinpito, katkaisemalla johdot tai muulla sopivalla toimenpiteellä keskeyttää työ. Toimenpiteestä on rakennustarkastajan tai viranhaltijan viivytyksettä ilmoitettava rakennuslautakunnalle. Toimenpide on heti peruutettava, jos rakennuslautakunta niin määrää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella maistraatissa tai järjestysoikeudessa vireillä olevat asiat rakennuslautakunnan käsiteltäviksi.

Mitä maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun annetussa laissa (344/76) on säädetty maistraatin ja kaupungin järjestysoikeuden vakinaisten ja tilapäisten viranhaltijoiden sekä työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden siirtämisestä samassa maistraatissa tai järjestysoikeudessa vastaavaan valtion virkaan, toimeen, tilapäiseen tehtävään täi työsopimussuhteeseen, ei koske maistraatin ja järjestysoikeuden pääasiallisesti rakennusvalvontatehtäviähoitavia vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita eikä työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä lukuun ottamatta maistraatin puheenjohtajia, jäseniä ja maistraatinsihteereitä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 21. päivänä heinäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.