512/1977

Annettu Naantalissa 23. päivänä kesäkuuta 1977

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa, jolla myönnetään lupa tai oikeus, koskevan nimikkeen 6 kohta,

sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66),

muutetaan 9 §:n 1 momentti, 45, 51 ja 51 a §, 57 §:n 2 momentti ja 59 b §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti ja 51 § 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (14/75), 45 § 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (811/72), 51 a § muutettuna 5 päivänä toukokuuta 1972 ja 21 päivänä joulukuuta 1972 annetuilla laeilla (344 ja 832/72), 57 §:n 2 momentti 19 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (776/71) ja 59 b §:n 1 ja 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (271/59), sekä

lisätään 12 §:n 1 momenttiin uusi 55 kohta ja lakiin uusi 47 a § seuraavasti:

Edellä 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta on vapaa viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty ratkaisu, ei kuitenkaan korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuden eikä vesiylioikeuden tuomio tai päätös, jolla muutoksenhakemus on asiallisesti ratkaistu, sekä tasavallan presidentin eri toimituskirjana antama hylkäämispäätös.

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


55) annettaessa metsästykseen sekä kalastukseen tai ravunpyyntiin oikeuttava lupatodistus valtion omistamilla alueilla ja valtiolle kuuluvissa kalavesissä.

45§

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 0,6 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

47a§

Vähintään 19 bruttorekisteritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu lainasopimus on, kun se annetaan 47 §:ssä tarkoitetulle lainanantajalle taikka kun se kiinnityksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomaiselle, leimattava pääoman suuruuden mukaan 0,3 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

51§

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina tahi joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, liikepankille, säästöpankille, osuuspankille, Postipankille, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:lle annetaan lainasta, joka on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista, tai lainasta, jonka osuuspankki antaa osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille tahi liikepankki liikepankkien vakuusrahastolle. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat Postipankin ja kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten sekä maatilalain (188/77) mukaan myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet sekä opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja koskevat saamistodisteet samoin kuin Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

51a§

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste siltä osin kuin sitä vastaan vuosina 1970-1979 annettu luotto on hyväksytty kehitysalueluottolain (881/69) mukaiseksi kehitysalueluotoksi tai kehitysalueiden kunnille yritystoiminnan edistämiseksi myönnettävistä korkotukiluotoista annetun lain (67/71) mukaiseksi korkotukiluotoksi.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

57§

Veroa ei myöskään ole suoritettava, milloin kunta käyttäen asuntotuotantolain mukaista etuosto-oikeuttaan tai lunastusoikeuttaan hankkii osakkeita asuntolainan saaneessa asuntoosakeyhtiössä tai hankkii sellaisia asunto-osakeyhtiötalon asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, joiden hankkimista varten on myönnetty asuntotuotantolain mukaista asuntolainaa.

59b§

Vero on, jollei 2 ja 3 momentin säännöksistä muuta johdu, kymmenen sadalta sisäänpääsyyn vaadittavasta maksusta.

Milloin

1) tilaisuudessa tanssitaan;

2) tilaisuudessa on nyrkkeilykilpailuja tai nyrkkeilyesityksiä, joihin osallistuu ammattinyrkkeilijöitä;

3) tilaisuudessa on auto- tai moottoripyöräkilpailuja;

4) tilaisuus toimeenpannaan väkijuomien tarjoilun yhteydessä; tai

5) sellaisen tilaisuuden järjestäjänä, jossa tanssitaan, on muu kuin 59 c §:n 2 momentissa tarkoitettu yhteisö, laitos tai säätiö,

leimaveroa on korotettava

1 kohdassa mainitun perusteen osalta viisitoista sadalta,

2 kohdassa mainitun perusteen osalta kaksikymmentäviisi sadalta, sekä

kunkin 3, 4 ja 5 kohdassa mainitun perusteen osalta viisi sadalta sisäänpääsyyn vaadittavasta maksusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Naantalissa 23. päivänä kesäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.