511/1977

Annettu Naantalissa 23. päivänä kesäkuuta 1977

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 8 §:n 2-4 momentti, 9 ja 10 §, 12 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 24 § sekä 92 §:n 2-4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2-4 momentti, 12 §:n 3 momentti ja 21 §:n 1 momentti 5 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (740/69), 10 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 9 ja 24 § osittain muutettuna 7 päivänä toukokuuta 1965 annetulla lailla (260/65), näin kuuluviksi:


Muut verolautakunnan jäsenet kuin puheenjohtaja sekä varamiehet heille valitsee kunnanvaltuusto neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kunnanvaltuusto määrää, ketkä verolautakunnan jäsenistä toimivat lautakunnan varapuheenjohtajina ja kuka varapuheenjohtajista toimii puheenjohtajan estyneenä ollessa lautakunnan puheenjohtajana.

Verolautakunnan jäsenet valitaan ja lautakunnan varapuheenjohtajat määrätään viimeistään lautakunnan toimikautta edeltävän lokakuun aikana.

Verolautakunnan jäsenet valitaan noudattaen, mitä kunnallislaissa (953/76) on säädetty kunnan luottamushenkilön valitsemisesta. Lautakunnan jäseniä valittaessa on lisäksi pyrittävä siihen, että eri veronmaksajaryhmät tulevat, mikäli mahdollista, lautakunnassa edustetuiksi.

Verolautakunnan jäseneen sovelletaan niin ikään, mitä kunnan luottamushenkilön vaalikelpoisuudesta, kieltäytymisestä sekä toimen hoitamisesta valituksen käsittelyn aikana on säädetty.

10§

Verolautakunnan jäseneen sovelletaan, mitä kunnan luottamushenkilön toimikaudesta ja toimen lakkaamisesta, uuden luottamushenkilön valitsemisesta kesken toimikauden sekä virheellisestä menettelystä ja toimesta pidättämisestä on säädetty.

12§

Verolautakunnan jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varamiehensä sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa, hän voi kutsua varamiehensä kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös lautakunnan puheenjohtaja sekä lautakunnan tai asianomaisen jaoston puheenjohtajana toimiva varapuheenjohtaja voi toimittaa kutsun varamiehelle.


21§

Lääninverolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä muut jäsenet samoin kuin näiden varamiehet määrää verohallitus neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan kuntien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.


24§

Tutkijalautakunnan varapuheenjohtajat, ja muut jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan samassa järjestyksessä kuin verolautakunnan varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä varamiehet. Tutkijalautakunnan jäsenistä tulee osan, kuitenkin vähemmän kuin puolet, olla verolautakuntaan kuuluvia. Tutkijalautakunnan jaostossa on puheenjohtajana verojohtaja tai, mikäli hän ei toimi jaoston puheenjohtajana, se varapuheenjohtajista, jonka lautakunta määrää. Jaoston muut jäsenet määrää lautakunta.

92§

Veromuistutus on tehtävä kirjallisesti tutkijalautakunnalle. Muistutuskirjelmä on neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun veroluettelo on pantu julkisesti nähtäväksi, jätettävä asianomaisen veropiirin verotoimistoon. Muistutuksesta tutkijalautakunnan on kuultava valtionja kunnanasiamiestä.

Tutkijalautakunta voi ennen asian ratkaisua kuulla muistutuksen tekijää kirjallisesti tai suullisesti lautakunnassa.

Tutkijalautakunnan päätös on lähetettävä tiedoksi muistutuksen tekijälle ja päätöksestä on tehtävä merkintä veroluetteloon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977, kuitenkin niin, että tämän lain lautakuntien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten sekä näiden varamiesten valintaa koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran niihin vero- ja tutkijalautakuntiin sekä lääninverolautakuntiin, joiden toimikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta 1978.

Naantalissa 23. päivänä kesäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.