421/1977

Annettu Helsingissä 3. päivänä kesäkuuta 1977

Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pellon käytön rajoittamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1969 annetun lain (216/ 69) 5 §:n 4 momentti, 7 a §:n 2 momentti ja 8 §,

näistä 7 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (19/70) ja 8 § sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (548/ 71), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisina kuin se on osittain muutettuna mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa ja 11 päivänä heinäkuuta 1972 annetussa laissa (557/72) uusi 4 momentti, jolloin muutettu 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:


Viljelijällä on oikeus jatkaa sopimusta yhdeksän vuoden päättymisen jälkeen yhdellä kolmivuotiskaudella, jos hän kolme kuukautta ennen viimeisen sopimuskauden päättymistä ilmoittaa jatkamisesta. Ennen sopimuskauden loppua tehty jatkamisilmoitus voidaan hyväksyä samoilla edellytyksillä kuin 3 momentissa tarkoitettu luopumisilmoitus. Tässä momentissa säädettyä noudatetaan alueellisen kehityksen edistämisestä annetun lain (451/75) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ensimmäisellä vyöhykkeellä kuitenkin vain, milloin maatilan omistaja tai hänen aviopuolisonsa on täyttänyt 55 vuotta tai milloin jommankumman työkyky on alentunut vähintään 50 prosentilla.

Milloin peltoja ei ole metsitetty tai ne on metsitetty vain osittain ja viljelijä haluaa jatkaa sopimusta kahdentoista vuoden päättymisen jälkeen, on sopimus pellon osalta uusittava asetuksella tarkemmin säädettävissä tapauksissa ja edellyttäen, ettei viljelijän toimeentulo ole muutoin turvattu.

7a§

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palkkion vuotuinen määrä metsitettyä peltohehtaaria kohti on kaksi kertaa niin suuri kuin palkkion maksamisajankohtana voimassa oleva 9 §:n 1 momentin mukaan vahvistettu suurin hehtaaria kohti maksettava pellonvarauskorvaus. Jos vähintään puolet maatilan koko peltoalasta on saman metsityssuunnitelman mukaan metsitetty tai jos maatilan koko peltoala, maatilan omistajan omassa taloudessa käytettävien perunoiden sekä puutarha- ja kasvitarhatuotteiden viljelemistä varten mahdollisesti tarvittavaa aluetta lukuun ottamatta, on saman metsityssuunnitelman mukaan metsitetty, on kyseisen palkkion vuotuinen määrä kuitenkin, sikäli kuin metsitetty peltoala on vähintään kaksi hehtaaria, metsitettyä peltohehtaaria kohti kolme kertaa niin suuri kuin edellä tarkoitettu suurin hehtaaria kohti maksettava pellonvarauskorvaus. Harkittaessa, onko metsitys käsittänyt sanotulla tavalla maatilan peltoalan osittain tai kokonaan, ei oteta huomioon niitä peltoja, jotka on jo aikaisemmin metsitetty.

Jos viljelijä myy, vaihtaa tai lahjoittaa pellon, jota pellonvaraussopimus koskee, tai jos tila tai alue, johon tällainen pelto kuuluu, myydään ulosottotoimin, sopimus purkautuu omistus- tai hallintaoikeuden siirtyessä. Sopimus voidaan kuitenkin asetuksella säädettävin edellytyksin siirtää muulle uudelle omistajalle kuin 14 a §:ssä tarkoitetulle yhteisölle. Mikäli osa pellosta luovutetaan tai vuokrataan, voidaan sopimusta jatkaa vähentynyttä peltopinta-alaa vastaavana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Tämän lain 7 a §:n 2 momentin säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin ennen tämän lain voimaantuloa vireillepantuihin metsänparannuslain (202/75) 6 a §:ssä tarkoitettuihin pellon metsityksiin, joissa metsänviljelytyö on kokonaisuudessaan suoritettu tämän lain tultua, voimaan. Muissa tapauksissa sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa vireille pantuihin sanotussa metsänparannuslain pykälässä tarkoitettuihin pellon metsityksiin pellon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 a §:n 2 momenttia, sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (19/70).

Tämän lain 8 §:n säännöksiä sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luovutuksiin, jos sopimusta ei ole purettu ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 3. päivänä kesäkuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.