306/1977

Annettu Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 1977

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentti, muutetaan 2 ja 5 § sekä 16 §:n 1 ja 4 momentti, näistä 2 § ja 16 §:n 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (219/76) sekä lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Vuosiloman pituus.

Virkamies saa vuosilomaa:

1) kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta; kuitenkin on virkamiehellä oikeus saada lomaa kaksikymmentäkuusi arkipäivää kahdeltatoista täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta; ja

2) kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä ennen loman alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä viisitoista vuotta.

Jos virkamies ennen lomavuoden, jolla tarkoitetaan kalenterivuotta, päättymistä saavuttaa 1 momentin 2 kohdan mukaiseen pitempään lomaan oikeuttavan palvelusajan, hän saa aikaisemmin pitämästään lomasta huolimatta saman lomavuoden aikana tästä johtuvan loman pitennyksen. Pitämättä jäänyttä loman pitennystä tai sen osaa ei voida siirtää seuraavaan lomavuoteen eikä asianomaisella myöskään ole oikeutta saada siitä korvausta.

Oman kehityksensä vuoksi valtion palveluksessa oleva harjoittelija, joka ei ole työ- tai oppisopimussuhteessa valtioon, saa vuosilomaa 2 §:n mukaisesti.


Ilman virkamiehen suostumusta ei lomaa tai sen osaa saa määrätä alkavaksi virkamiehen vapaapäivänä, mikäli tämä johtaisi lomapäivien lukumäärän vähenemiseen.

Talvilomapitennys.
16§

Milloin 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta osa pidetään muuna kuin lomakautena, mutta viimeistään ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 päivää, myönnetään loma tältä osin pitennettynä puolella.


Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuoksi pitää lomakautena tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan myönnetystä lomasta, samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen lomakauden alkua tai alkaa edellisen lomakauden jälkeen, ei asianomaisella ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytyminen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetystä, jos

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka raskaudesta ja synnytyksestä siltä osalta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan; tai

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edellä 1 kohdassa mainituista syistä, mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla vähintään 70 päivää.


Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivästä huhtikuuta 1977 lukien 31. 3. 1977 päättyneen lomanmääräytymisvuoden perusteella ansaittua lomaa ja lomakorvausta määrättäessä.

Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Jouko Loikkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.